Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiếu bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 15/04/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Hiếu theo hình thức Online và Offline kết hợp, chuyên ngành Kinh tế phát triển với đề tài: Phát triển giao thông đường bộ đô thị thành phố Hà Nội theo hướng bền vững.
Thứ tư, ngày 15/03/2023

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC ONLINE VÀ OFFLINE KẾT HỢP

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

-------------------------------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phát triển giao thông đường bộ đô thị thành phố Hà Nội theo hướng bền vững.
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển    Mã số: 9310105.
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiếu - Mã NCS: NCS38.016PT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thành Hưởng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

(1) Thông qua phân tích quá trình hoàn thiện khái niệm, nội hàm phát triển bền vững trên các phương diện quốc gia, quốc tế cũng như lĩnh vực giao thông, luận án đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá phát triển hệ thống GTĐBĐT theo hướng bền vững. Bộ tiêu chí được đề xuất trong luận án có tính khái quát hóa cao, bao hàm đánh giá mức độ PTBV GTĐBĐT trên ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường; được phân định theo 2 phương diện: (i) Tiêu chí PTBV nội tại hệ thống GTĐBĐT và (ii) Tiêu chí tác động lan tỏa hệ thống GTĐBĐT. Đây là cơ sở để đo lường, đánh giá thực trạng và định hướng phát triển của hệ thống GTĐBĐT.
(2) Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án đề xuất được mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển GTĐBĐT theo hướng bền vững, gổm 09 Nhân tố, cụ thể: Tài nguyên thiên nhiên; Quy mô dân số; Tăng trưởng kinh tế; Nguồn lực tài chính; Khoa học công nghệ; Thể chế, chính sách của nhà nước; Quy hoạch đô thị; Quỹ đất cho phát triển giao thông đường bộ đô thị; Nguồn nhân lực.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

(1) Luận án đã đánh giá, làm nổi bật thực trạng phát triển giao thông đường bộ đô thị thành phố Hà Nội theo hướng bền vững. Chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân tồn tại hạn chế trong phát triển GTĐBĐT thành phố Hà Nội theo hướng bền vững giai đoạn 2010 - 2020.
(2) Luận án đã đề xuất hoàn thiện định hướng phát triển hệ thống giao thông đường bộ đô thị thành phố Hà Nội năm 2030, tầm nhìn 2050. 
(3) Đưa ra những khuyến nghị, đề xuất các giải pháp khả thi dựa trên đặc thù GTĐBĐT của thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy phát triển giao thông đường bộ đô thị theo hướng bền vững, cụ thể là các nhóm giải pháp về quy hoạch, đầu tư GTĐBĐT và quản lý vận hành.

-------------------------------

THESIS’S NEW CONTRIBUTION

Topic: Development of Hanoi urban road traffic in sustainable basis 
Major: Development economics     Code: 9310105.
PhD attendant: Nguyễn Văn Hiếu - ID: NCS38.016PT
Supervisor: Ass. Pro, Dr. Vũ Thành Hưởng
Institution: National Economics University

Academic and theoretical contributions 

(1) Based on analysis into the completion of definition and content of sustainable development in all aspects nationwide and worldwide, including traffic issue, the thesis proposed criteria for sustainable development of urban road traffic (URT). Those criteria were highly generalized, covering the evaluation on sustainable development level of URT in three aspects of economy, society and environment. Also, they were categorized into 2 groups (i) Criteria for internal sustainable development of URT and (ii) Criteria with expansion impact on URT. This laid the foundation for the measurement and assessment on reality and orientation of URT development.
(2) Based on a review related to foreign and domestic studies, the thesis proposed a model of affecting factors on URT development in sustainable basis, which was comprised of 09 components: natural resource; population size; economic growth; financial resource; technological science; state institutions, policies; urban planning; land resource for urban road traffic development’ human resource.

Findings and recommendations based on research results 

(1) The thesis evaluated and highlighted reality of Hanoi’s urban road traffic development in sustainable basis. It figure out achievements, limitations and reasons for those shortages in Hanoi’s urban road traffic development in sustainable basis during the period of 2010 - 2020.
(2) The thesis proposed the completion of orientation to develop Hanoi’s urban road traffic in sustainable basis in 2030, vision towards 2050. 
(3) The thesis presented recommendations and feasible solutions based on typical features of URT in Hanoi in order to promote urban road traffic with sustainability. Especially, there were solutions related to planning, investment in URT and those for implementation management.