Nghiên cứu sinh Phạm Thị Kim Yến bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 11/12/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Kim Yến, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố quản lý ảnh hưởng đến việc áp dụng thẻ điểm cân bằng trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 10/11/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố quản lý ảnh hưởng đến việc áp dụng thẻ điểm cân bằng trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Kim Yến
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Đức Cường
 
Những đóng góp về mặt học thuật
 
-Vận dụng lý thuyết khuếch tán sự đổi mới và mô hình chấp nhận công nghệ luận án đã xác định được 4 nhân tố thuộc về nhà quản lý ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam gồm: Hệ thống kiểm soát nhà quản lý khách sạn đang sử dụng; Khả năng tiếp nhận kiến thức mới; Nhận thức sự hữu ích; Nhận thức dễ sử dụng. 
 
-Vận dụng phương pháp BSC, luận án đã xác định được 30 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động (HQHĐ) trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam theo 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học tập và phát triển. 
 
Những phát hiện, để xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
-Luận án đã chỉ ra có 4 nhân tố tác động đến việc sử dụng BSC trong các trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam bao gồm: (i) Hệ thống kiểm soát nhà quản lý khách sạn đang sử dụng, (ii) Khả năng tiếp nhận kiến thức mới của nhà quản lý khách sạn, (iii) Nhận thức sự hữu ích của BSC bởi nhà quản lý khách sạn, (iv) Nhận thức dễ sử dụng về BSC của nhà quản lý khách sạn. Trong đó, nhận thức sự hữu ích của BSC bởi nhà quản lý khách sạn có tác động mạnh nhất đến việc sử dụng BSC, tiếp đến là nhân tố Hệ thống kiểm soát nhà quản lý khách sạn đang sử dụng, Khả năng tiếp nhận kiến thức mới của nhà quản lý khách sạn; nhân tố có tác động thấp nhất là Nhận thức dễ sử dụng về BSC của nhà quản lý khách sạn.
 
-Luận án đã xác định được hệ thống các chỉ tiêu đánh giá HQHĐ theo BSC phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam, gồm có 30 chỉ tiêu :(1) Khía cạnh tài chính có 13 chỉ tiêu; (2) Khía cạnh khách hàng có 6 chỉ tiêu; (3) Khía cạnh quy trình nội bộ có 4 chỉ tiêu, (4) Khía cạnh học tập và phát triển có 7 chỉ tiêu. 
 
-Luận án đã đề xuất các khuyến nghị để thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam sử dụng BSC và hệ thống chỉ tiêu đánh giá HQHĐ theo BSC từ phía nhà quản lý, chủ sở hữu, Nhà nước, các cơ sở đào tạo, hiệp hội khách sạn, cụ thể: 
 
+  Nhóm các khuyến nghị để thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam sử dụng BSC: (i) Các nhà quản lý cần nhận thức được sự hữu ích, sự cần thiết cũng như việc có thể dễ dàng sử dụng BSC nếu được đào tạo; (ii) Các nhà quản lý không ngừng cập nhật, nâng cao kiến thức về các phương pháp quản lý mới để vận dụng; (iii) Khi triển khai, thực hiện BSC cần sử dụng đồng thời BSC với các công cụ kiểm soát khác đang sử dụng.
 
+  Nhóm các khuyến nghị để thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn Việt Nam sử dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá HQHĐ: (i) Các nhà quản lý cần nhận thức đúng vai trò của các chỉ tiêu, từ đó sử dụng cân bằng các chỉ tiêu trong đánh giá HQHĐ; (ii) Chủ sở hữu cần yêu cầu đội ngũ quản lý lập các báo cáo liên quan đến hệ thống chỉ tiêu trên; (iii) Các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu, bổ sung các chỉ tiêu trên vào hệ thống chỉ tiêu báo cáo đối với các khách sạn; (iv) Các cơ sở đào tạo nghiên cứu, vận dụng hệ thống các chỉ tiêu trên vào giảng dạy, các tổ chức tư vấn về BSC có thể tư vấn các khách sạn và khuyến khích họ sử dụng các chỉ tiêu trong đánh giá HQHĐ.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
 
THESIS’ NEW CONTRIBUTION
 
Thesis title: Management factors affecting to the application of Balanced Scorecard in Vietnamese hospitality firms. 
Major: Accounting, Auditing and Analysis
PhD student: Pham Thi Kim Yen
Scientific instructor:  Assoc. Prof. PhD. Pham Duc Cuong
Institution:  National Economics University, Vietnam
 
New theoretical and academic contributions: 
 
-The thesis has applied the theory of diffusion of innovation and the technology acceptance model to identified factors belonging to managers affecting the use of Balanced Scorecard (BSC) in Vietnamese hospitality firms. These factors include: the management control system being used in firms; the managers’ ability to receive new knowledge; the managers’ methods applying to evaluate subordinates; the managers’ perception of the usefulness of the BSC; and the managers’ perception of the ease of the BSC. 
 
-The thesis has applied BSC to identify the system of performance evaluation indicators according to BSC in Vietnamese hospitality firms according to 4 perspectives: Finance, Customers, Internal business processes and Learning and growth. 
 
The new findings proposals drawn from the research:
 
- The thesis has indicated that there are 4 factors affecting the use of BSC in Vietnamese hospitality firms including: the management control system being used in firms; the managers’ ability to receive new knowledge; the managers’ methods applying to evaluate subordinates; the managers’ perception of the usefulness of the BSC; and the managers’ perception of the ease of the BSC. Specifically, the managers’ perception of the usefulness of the BSC has the strongest impact on the use of BSC, followed by the management control system being used in firms, the managers’ ability to receive new knowledge; the lowest impact factor is the managers’ perception of the ease of the BSC. 
 
- The thesis has identified the system of performance evaluation indicators according to BSC suitable to Vietnamese hospitality firms including 30 indicators:(i) Financial perspectives has 13 indicators; (ii) Customer perspectives  has 6 indicators; (ii) Internal process perspectives has 4 indicators, (iv) Learning and growth perspectives has 7 indicators.
 
- The thesis has given some recommendations for the hotels, the owners of hotels, the State, training facilities, and hotel association of Vietnam to promote using BSC and the system of evaluation indicators according to BSC.
 
+ Recommendations to promote Vietnamese hospitality firms using BSC: (i) managers should be aware of the usefulness, advantages, necessity and ease of use BSC use if trained; (ii) Managers should constantly update and improve their knowledge of new management methods to apply in to practice; (iii) When implementing BSC, managers should use BSC concurrently with other tools of controling.
 
+ Recommendations to promote Vietnamese hospitality firms using a performance evaluation indicator system: (i) Managers should be aware of the role of indicators, thereby using a balance of indicators in performance evaluation; (ii)The owner needs to request the management team to create reports related to that indicator system; (iii) State management agencies need to research and supplement the indicators in the reporting indicators system for hotels (iv) Training facilities research and apply the indicators to teaching; consulting organizations on BSC can consult hotels and encourage them to use the indicators in performance evaluation.