Nghiên cứu sinh Trần Tuệ Quang bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 10h00 ngày 22/04/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Tuệ Quang chuyên ngành Quản lý công, với đề tài "Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty phân phối điện".
Thứ tư, ngày 15/03/2023

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty phân phối điện
Chuyên ngành: Quản lý công            Mã số: 9310110
Nghiên cứu sinh: Trần Tuệ Quang        Mã NCS: NCS37.133QLC
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà; TS. Nguyễn Việt Long
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận  

1.    Luận án sử dụng các phương pháp phân tích kinh tế gồm phân tích DEA và kỹ thuật Malmquist để phân tích hiệu quả kỹ thuật và năng suất của các công ty phân phối điện khu vực phía Nam, từ đó có thể áp dụng trong phân tích, xây dựng chính sách quản lý nhà nước về điều tiết theo hiệu quả hoạt động khâu phân phối điện tại Việt Nam, trong bối cảnh cho đến nay chưa có các nghiên cứu với nội dung tương tự đối với các công ty phân phối điện tại Việt Nam.
2.    Do chưa có nghiên cứu phân tích hiệu quả kỹ thuật của các công ty phân phối điện tại Việt Nam, nên chưa có các nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng. Luận án đã sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Tobit tìm ra mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và hiệu quả kỹ thuật tổng thể của các công ty phân phối điện tại khu vực phía Nam của Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

1.    Luận án đã đưa ra những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các công ty phân phối điện với số liệu ở khu vực phía Nam và đã kiểm định được các nhân tố gồm mật độ khách hàng theo chiều dài lưới điện, mật độ dân số, tỷ lệ ngầm hóa lưới điện, quy mô công ty phân phối điện và tỷ trọng công nghiệp có ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của công ty phân phối điện đang được nghiên cứu. Tiến bộ công nghệ là thành phần chính đóng góp vào tăng trưởng năng suất của các công ty phân phối điện khu vực phía Nam. Luận án cũng đưa ra kết luận cấu trúc khách hàng không ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của công ty phân phối điện, phù hợp với kết quả nghiên cứu đối với các công ty phân phối điện tại Thổ Nhĩ Kỳ. 
2.    Hiệu quả kỹ thuật tổng thể của các công ty phân phối điện khu vực phía Nam chưa đạt chủ yếu là do chưa hiệu quả về quy mô. Một số công ty phân phối điện khu vực phía Nam chưa đạt hiệu quả tối đa do có quy mô chưa tối ưu. Do kết quả phân tích nhân tố ảnh hưởng cho thấy quy mô có tác động cùng chiều tới hiệu quả kỹ thuật của công ty phân phối điện, các công ty phân phối điện có thể được nghiên cứu sáp nhập để nâng cao hiệu quả kỹ thuật.
3.    Luận án đã đề xuất một số hàm ý về chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực điều tiết các công ty phân phối điện tại Việt Nam, gồm: (i) khẳng định sự cần thiết điều tiết khâu phân phối điện, đề xuất bổ sung quy định về giá sử dụng dịch vụ lưới phân phối điện và các chính sách liên quan; (ii) áp dụng cơ chế điều tiết theo hiệu quả hoạt động đối với khâu phân phối điện với thiết kế so sánh chuẩn để giảm thiểu các điểm bất lợi do bất cân xứng thông tin trong quá trình điều tiết; (iii) điều chỉnh đối với sự khác biệt về điều kiện vận hành lưới điện, tính toán loại bỏ ảnh hưởng các yếu tố môi trường khi thiết kế cơ chế điều tiết và xây dựng các mục tiêu hiệu quả; và, (iv) hàm ý cho công ty phân phối điện về việc phân tích tối ưu các thông số hoạt động để có thể đưa ra lộ trình phấn đấu đạt mức hoạt động hiệu quả. Đây là các hàm ý cần thiết trong việc phát triển của ngành điện và khâu phân phối điện trong thời gian tới và trong dài hạn.

------------------------------------

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Dissertation: Analysis of factors affecting the performance of electricity distribution companies
Specialization: Public Administration                       Code: 9310110
PhD Candidate: Tran Tue Quang                Candidate ID: NCS37.133QLC
Advisors: Assoc. Prof., Dr. Do Thi Hai Ha; Dr. Nguyen Viet Long
Institution: National Economics University

Academic and theoretical contributions  

1.    The dissertation uses economic analysis methods including the DEA analysis and the Malmquist technique to analyze the technical efficiency scores and the productivity index of the Southern electricity distribution companies. Thereby, such methods can be applied in analyzing and developing the electricity industry managerial policies in Vietnam, especially for electricity distribution sub-sector, in the context that so far there have not been studies with similar contents for the electricity distribution in Vietnam.
2.    Due to the lack of research to analyze the technical efficiency of electricity distribution companies in Vietnam, there are no studies to evaluate the factors affecting the performance of electricity distribution companies. The dissertation uses Tobit regression analysis method to identify the relationship between influencing factors and technical efficiency of the electricity distribution companies in the Southern region of Vietnam.

Findings and recommendations

1.    The dissertation identifies the factors affecting the technical efficiency of the electricity distribution companies with data in the Southern region and has tested the factors including customer density, population density, underground cable length ratio, electricity distribution company size and industrial share that affect the technical efficiency of the electricity distribution companies being studied. Technological progress is a major contributor to the productivity growth of the electricity distribution companies in the South. The dissertation also concludes that customer structure does not affect the technical efficiency of electricity distribution companies, which is consistent with the results of a similar research in Turkey. 
2.    The overall technical efficiency of the electricity distribution companies in the South has not been fully achieved, mainly due to inefficiencies in scale. Several electricity distribution companies in the South have not achieved maximum efficiency due to their suboptimal scale. Since the results of the influencing factor analysis show that the size has a positive effect on the technical efficiency of the electricity distribution companies, the electricity distribution companies can be analyzed to merge to improve the technical efficiency.
3.    The dissertation proposes a number of implications for electricity industry managerial policies to regulate the electricity distribution sub-sector in Vietnam, including: (i) affirming the necessity to regulate electricity distribution, recommending supplementing regulations on electricity distribution network charges and related policies; (ii) applying performance-based regulation to the electricity distribution with a comparable design to minimize the disadvantages caused by information asymmetry in the regulation process; (iii) adjusting for differences in network operating conditions, eliminating the influence of environmental variables when designing regulatory mechanisms and developing efficiency targets; and, (iv) implication for the electricity distribution companies about the optimal analysis of the operating parameters to be able to devise a roadmap to strive for an efficient level of operation. These are necessary implications for the development of the electricity industry and its distribution sub-sector in the short as well as the long terms.