Nghiên cứu sinh Trịnh Viết Giang bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 19/07/2022 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trịnh Viết Giang chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Nghiên cứu kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.
Thứ sáu, ngày 10/06/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích      Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Trịnh Viết Giang           Mã NCS: NCS38.084KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Mạnh Dũng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Thứ nhất, luận án bổ sung thang đo, đo lường kiểm soát nội bộ (KSNB), tính hữu hiệu KSNB, các nhân tố ảnh hưởng đến thành phần của KSNB gắn với tính đặc thù của ngành bảo hiểm; trong đó có các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.
Thứ hai, luận án tổng hợp cơ sở lý thuyết của các nhân tố ảnh hưởng đến thành phần của KSNB dựa trên các lý thuyết nền tảng như lý thuyết đại diện, lý thuyết ngẫu nhiên. Đồng thời, luận án cũng xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thành phần của KSNB; và ảnh hưởng của thành phần KSNB đến tính hữu hiệu của KSNB trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

Thứ nhất, luận án phân tích thực trạng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, thành phần của KSNB trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Luận án cũng sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) trong nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến thành phần của KSNB, và tính hữu hiệu KSNB trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Thứ hai, kết quả khẳng định các nhân tố như Công nghệ thông tin, Chiến lược kinh doanh, Văn hóa tổ chức, Nhận thức về sự không chắc chắn môi trường doanh nghiệp, Cấu trúc tổ chức có tác động tích cực đến thành phần của KSNB. Kết quả cũng chỉ ra rằng thành phần của KSNB có tác động tích cực đến tính hữu hiệu của KSNB trong các doanh nghiệp bảo hiểm phí nhân thọ tại Việt Nam.
Thứ ba, dựa trên kết quả nghiên cứu luận án đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao tính hữu hiệu KSNB trong các doanh nghiệp bảo hiểm phí nhân thọ tại Việt Nam.

--------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Research on internal control in non-life insurance businesses in Vietnam
Major: Accounting, Auditing and Analysis     Code: 9340301
Postgraduate: Trinh Viet Giang            Postgraduate code: NCS38.084KT
Instructor: Assoc.Prof.Dr. Tran Manh Dung
Training institution:  National Economics University

New academic and theoretical contributions

Firstly, the thesis contributes the scale, measuring internal control, the effectiveness of internal control, factors affecting internal control components associated with the specificity of the insurance industry, including non-life insurance businesses in Vietnam.
Secondly, the thesis synthesizes the theoretical basis of the factors affecting internal control components based on fundamental theories, such as agency theory, contingency theory. Moreover, the thesis also builds a model to study the factors affecting internal control components, and the influence of internal control components on the effectiveness of internal control in non-life insurance businesses in Vietnam.

New findings and recommendations based on the thesis’s research results

Firstly, the thesis analyzes the current situation of non-life insurance business, internal control components in non-life insurance businesses in Vietnam. The thesis also uses Structural equation modeling (SEM) in studying the relationship between the factors affecting components and the effectiveness of internal control in non-life insurance businesses.
Secondly, the study results confirm that the factors, such as Information Technology, Business Strategy, Organizational Culture, Perception of business environmental uncertainty, Organizational structure have a positive impact on internal control components. The results also reveal that internal control components has a positive impact on the effectiveness of internal control in non-life insurance businesses in Vietnam.
Lastly, based on the study results, the thesis proposes recommendations to improve the effectiveness of internal control in non-life insurance businesses in Vietnam.