Đào tạo Thạc sĩ

THÔNG BÁO: Mở thêm thời gian đăng ký lựa chọn học phần K28

THÔNG BÁO: Mở thêm thời gian đăng ký lựa chọn học phần K28

Thứ năm, ngày 12/09/2019

Căn cứ số lượng học viên đã đăng ký lựa chọn các học phần, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo:
Thông báo nhập học của cao học K28 (cập nhật ngày 06/8/2019)

Thông báo nhập học của cao học K28 (cập nhật ngày 06/8/2019)

Thứ ba, ngày 06/08/2019

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch nhập học cao học K28 như sau: