Đào tạo Thạc sĩ

Thông báo học phí khóa K28

Thông báo học phí khóa K28

Thứ hai, ngày 11/11/2019

Thông báo danh sách cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành của cao học K28

Thông báo danh sách cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành của cao học K28

Thứ hai, ngày 07/10/2019

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách cán bộ chủ nhiệm lớp chuyên ngành của cao học K28 như sau:
Thông báo đăng ký lại học phần tự chọn của đợt 1 cao học K28

Thông báo đăng ký lại học phần tự chọn của đợt 1 cao học K28

Thứ bảy, ngày 05/10/2019

Học viên có thể đăng ký lại học phần tự chọn từ hôm nay đến thứ tư ngày 09/10/2019. Link đăng ký: http://thacsi.neu.edu.vn