Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Minh Nhâm bảo vệ luân án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 29/11/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Thị Minh Nhâm, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), với đề tài "Chính sách phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Hưng Yên".
Thứ ba, ngày 29/10/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Chính sách phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Hưng Yên
Chuyên ngành: Khoa học quản lý
Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Minh Nhâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà, TS. Tô Liên Thu
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
- Bổ sung làm rõ khái niệm chính sách phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn là nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng ổn định, hiệu quả kinh tế lâu dài, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống người dân, không làm suy thoái và hủy hoại môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời bàn thảo sâu về nhóm chính sách quy hoạch phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợnvề số lượng, cơ cấu và không gian phát triển chăn nuôi lợn theo phương thức trang trại tập trung xa khu dân cư. 
 
-Luận án xác định ba nhóm yếu tố: bối cảnh chính sách, quá trình thực thi chính sách và đối tượng chính sách,ảnh hưởng đến chính sách phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn. 
 
2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
- Luận án đã chỉ ra ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hưng Yêncóquy mô chăn nuôi, giết mổ, chế biếnchủ yếu là nhỏ lẻ, phân tán xen kẹp trong khu dân cư, hiệu quả kinh tế không cao, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dịch bệnh khó kiểm soát và kiểm soát an toàn thực phẩm chưa tốt. 
- Luận án cũng chỉ ra chính sách quy hoạch chưa đạt được mục tiêu do quy hoạch cao hơn so với thực tế; chính sách khuyến khích chưa đạt được mục tiêu do kinh phí có hạn, quá trình triển khai thiếu tính minh bạch và công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng; chính sách kiểm soát khi triển khai còn chồng chéo, lỏng lẻo và thiếu nhân lực. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra gợi ý hoàn thiện chính sách phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợnnhư sau:
 
+ Chính sách quy hoạch cần điều chỉnh cơ cấu đàn lợn phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thịt lợn, với quỹ đất hiện tại và lợi thế của các địa phương trong tỉnh, theo đó tăng phát triển chăn nuôi trang trại tập trung ở các huyện phía nam (Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ) và giảm số lượng đàn lợn ở các huyện phía bắc (Văn Lâm, Văn Giang). Ngoài ra, trong quy hoạch nên bố trí các khu sản xuất chăn nuôi, giết mổ, chế biến lồng ghép trong khu tập trung để thuận tiện trong việc kiểm soát vấn đề dịch bệnh, ATTP, ô nhiễm môi trường và tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có. 
 
+ Chính sách khuyến khích cần tiếp tục duy trì các gói hỗ trợ, ưu đãi về con giống, đào tạo tập huấn, kinh phí, lãi suất, tiếp cận mặt bằng. Khi xây dựng chính sách cần căn cứ vào nguồn lực kinh phí, thực trạng và định hướng phát triển ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để xác định đúng đối tượng thụ hưởng và có những hỗ trợ trực tiếp, ưu đãi đất đai, tín dụng khả thi, hợp lý, đồng thời khi triển khai thực hiện chính sách cần công khai, minh bạch và kịp thời.
 
+ Chính sách kiểm soát cần được thực hiện kịp thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về nội dung, hình thức phạt, mức phạt và tăng cường đội ngũ nhân lực triển khai thực hiện chính sách cho các địa phương trong Tỉnh. Trong quá trình triển khai chính sách cần phối hợp giữa các Sở, ban ngành thực hiện, xử lý nghiêm và minh bạch những trường hợp vi phạm quy định.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: Policies for sustainable development of the pig breeding industry: Case study of Hung Yen province
Major: Management Science
PhD student: Do Thi Minh Nham
Instructor: Associate Professor, Ph.D Do Thi Hai Ha, Ph.D To Lien Thu
Training institutions: National Economics University
 
1. New academic and theoretical contributions
 
- Supplementing and clarifying the concept of sustainable development policy of the pig industry is to achieve the goals of stable growth, long-term economic efficiency, job creation, income improvement, and living standard improvement. people do not degrade and destroy the environment, contributing to the socio-economic development of the country. At the same time, in-depth discussion of the group of policies for the sustainable development of the pig industry on the number, structure and space of pig development in the form of concentrated farms far from residential areas.
 
- Research to clarify the three groups of factors (policy context, policy implementation and policy beneficiaries) affect the sustainable development policy of the pig industry.
2. New findings and proposals drawn from research results and surveys of the thesis
 
- The thesis has pointed out that the pig husbandry industry in Hung Yuong province is currently small, scattered and scattered in residential areas, economic efficiency is not high, pollution Serious environment, epidemics difficult to control and control food safety is not good.
 
- The thesis also shows the achieved and limited results of policies for sustainable development of the pig industry (in which: the planning policy has not reached the target due to higher planning than reality; Encouraged books have not reached the target due to limited funding, the implementation process lacks transparency and propaganda is not really deep, policies to control implementation are overlapping, loose and lack of human resources. ). From the research results, the thesis implies the implication of improving the sustainable development policy of the pig industry in the following directions:
 
+ With the planning policy, it is necessary to base on the land fund, advantages of each region to adjust the planning accordingly, therefore, it is necessary to adjust the development plan of farm animal husbandry in the southern districts (Tien Lu , Kim Dong, An Thi and Phu Cu), at the same time need more details about the roadmap for implementing the plan. In addition, in the planning, it is necessary to arrange integrated breeding, slaughtering and processing production areas in the concentrated area to facilitate the control at the facility and take advantage of the infrastructure.
 
+ With incentive policies to continue maintaining and propagating. When developing policies, it is necessary to base on funding resources, current situation and development orientation of the pig industry in Hung Yen province to determine the right beneficiaries and direct support and land incentives. feasible and reasonable belt and credit, and at the same time when implementing policies, it should be public, transparent and timely.
 
+ Control policies should be implemented promptly, intensify and widely propagate the contents, penalties, levels of penalties and strengthen human resources to implement policies for localities in the province. In the process of implementing policies, it is necessary to coordinate with other departments and agencies to implement, strictly and transparently handle violations of regulations.