Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Lê Hồng Minh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 26/12/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Hồng Minh, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), với đề tài "Chính sách nhà nước đối với đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng đường bộ Việt Nam".
Thứ hai, ngày 25/11/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Chính sách nhà nước đối với đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng đường bộ Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý) 
Nghiên cứu sinh: Lê Hồng Minh 
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận  
 
1. Dựa trên lý thuyết về phân tích chính sách, luận án đã xác định được các mục tiêu chính sách nhà nước đối với đầu tư theo hình thức ĐTCT trong xây dựng đường bộ là: Đảm bảo vốn cho phát triển đường bộ; Nâng cao chất lượng công trình và cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ cho người sử dụng đường bộ; Sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn của nhà nước và các nguồn lực khác trong xây dựng đường bộ; Xây dựng năng lực quản lý và thực hiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư tư nhân.
 
2. Các yếu tố cấu thành chính sách nhà nước đối với đầu tư theo hình thức ĐTCT trong xây dựng đường bộ được luận án xác định bao gồm: Chính sách, quy định về chuẩn bị đầu tư theo hình thức ĐTCT; Chính sách, quy định về lựa chọn loại hình đầu tư theo hình thức ĐTCT; Chính sách, quy định về lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức ĐTCT; Chính sách, quy định về phân bổ rủi ro giữa nhà nước và tư nhân; Chính sách, quy định về ưu đãi và đảm bảo đầu tư.
 
3. Luận án đã xác định và đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến đầu tư theo hình thức ĐTCT và CSNN đối với đầu tư theo hình thức ĐTCT trong xây dựng đường bộ bao gồm: Tính hợp lý của CSNN tác động thuận chiều đến đầu tư theo hình thức ĐTCT trong xây dựng đường bộ; Quyết tâm chính trị và cam kết lâu dài đối với đầu tư của khu vực tư nhân, năng lực thể chế của nhà nước, thái độ và năng lực của nhà đầu tư tư nhân, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ trong trả phí, thái độ và năng lực nhà tài trợ có tác động thuận chiều đến CSNN đối với đầu tư theo hình thức ĐTCT trong xây dựng đường bộ.
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 
 
1. Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy mục tiêu chính sách đối với đầu tư theo hình thức ĐTCT trong xây dựng đường bộ cần điều chỉnh theo hướng phát triển bền vững thông qua việc bổ sung các mục tiêu cụ thể: (1) Đạt giá trị đồng tiền cho Nhà nước; (2) Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực (đất đai, công nghệ, nhân lực); (3) Tăng cường năng lực của nhà đầu tư tư nhân.
 
2. Hệ thống tiêu chí lựa chọn dự án đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức ĐTCT cần xây dựng theo hướng cụ thể và có thể đo lường, dễ dàng sử dụng.  
 
3. Xác định các nguyên tắc phân bổ rủi ro để thực hiện được các mục tiêu chính sách, cụ thể là: phân bổ rủi ro tối ưu (rủi ro được phân bổ cho bên có khả năng quản lý tốt nhất); Đảm bảo cho nhà đầu tư tư nhân có được tỷ lệ thu nhập trên đầu tư tương xứng với mức độ rủi ro mà họ gánh chịu.
 
4. Các ưu đãi cần đầy đủ, hấp dẫn và được áp dụng trong suốt quá trình đầu tư. Các ưu đãi, hỗ trợ tài chính và bảo lãnh của nhà nước cho đầu tư theo hình thức ĐTCT cần được áp dụng cho cả chu trình đầu tư, từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và khai thác.
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS 
 
Thesis Title: Government Policy for Public Private Partnership Investment in Road Construction in Vietnam
Specialization: Economic Management (Management Sciences)Mã số: 9310110 
Ph.D Candidate: Lê Hồng Minh 
Academic Supervisor: Associate Professor-Doctor Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Institution: National Economics University 
 
Academic and Theoretical Contribution  
 
1. Basing on the theory of policy analysis, the thesis has identified policy targets of the public private partnership (PPP) investment in road construction, including securing fund for road development; improving project quality and service quality for users’ sake; better using of public funds and other resources in road construction; developing management and operation capacity of government bodies and private investors.
 
2. The thesis has identified elements of government policy in PPP investment on road construction, including policies and regulations on PPP investment preparation; policies and regulations on selection of PPP investment forms; policies and regulations on selection of PPP investors; policies and regulations on risk allocation between state and private investors; policies and regulations on investment incentives and security.
 
3. The thesis has identified and assessed the impact of various factors on PPP investment and policies on road construction, including positive impact of appropriateness of government policies on PPP investment in road construction; determination and long term commitment toward private investment; regulatory capacity of goverment; attitude and capacity of private investors; service users’ responsibility in fee payment; positive impact of sponsor’s attitude and capacity on government policies in PPP investment in road construction.
 
New recommendations  
 
1. The research results show that targets of PPP investment policies in road construction should be modified toward sustainable development through adding specific targets including (1) obtaining value of the invested money for the government; (2) improving efficiency of resource use (land, technology, human resources); (3) enhancing capacity of private investors.
 
2. A specific, measurable and user-friendly system of criteria for project selection for PPP investment list should be developed.  
 
3. Principles for risk distribution, including optimal distribution of risks (risks are distributed to the party with the best management capacity) and relevant return on investment over the risks born by private investors, should be determined for accomplishment of policy targets.
 
4. Sufficient and attractive incentives should be made available over the investment terms. Financial incentives, supports and guarantees by the government for PPP investment should be applied in the whole investment process, from preparation through construction to operation phases.