Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Phạm Hương Thảo bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 8h00 ngày 23/11/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Hương Thảo, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), với đề tài "Chính sách hỗ trợ việc làm đối với lao động nông thôn khu vực Tây Bắc".
Thứ tư, ngày 23/10/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Chính sách hỗ trợ việc làm đối với lao động nông thôn khu vực Tây Bắc
Chuyên ngành: Khoa học quản lý
Nghiên cứu sinh: Phạm Hương Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Trên cơ sở rà soát các nghiên cứu trong và ngoài nước về dạy nghề, giải quyết việc làm cũng như những chính sách hỗ trợ việc làm, của quá trình thực thi chính sách và các phương pháp thực hiện đánh giá của các học giả trong và ngoài nước về chính sách hỗ trợ việc làm đối với động nông thôn, luận án xây dựng được khung nghiên cứu về chính sách hỗ trợ việc làm đối với lao động nông thôn Tây Bắc. Theo đó, luận án không chỉ đưa ra được các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chính sách, mà còn đưa ra được các tiêu chí đánh giá tác động của chính sách đến thu nhập và điều kiện sống của người dân khu vực nông thôn Tây Bắc trên nền tảng cách tiếp cận khung logic trong đánh giá chính sách. Phương thức đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ việc làm đối với lao động nông thôn khu vực Tây Bắc được thực hiện theo hai bước: (i) Kết quả ảnh hưởng đến đầu ra [thu nhập nội sinh] của lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ (ii)  từ thu nhập của đối tượng thụ hưởng tác động đến điều kiện sống của họ. 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Sau khi chạy hồi quy các đánh giá biến đổi thu nhập của lao động không có hợp đồng lao động khu vực nông thôn Tây Bắc từ tác động của tiếp cận vốn, tình trạng việc làm, trình độ công nghệ áp dụng trong quá trình thực hiện công việc, Luận án phát hiện tín dụng lại chưa đem đến những hiệu ứng tích cực trong phát triển sản xuất của lao động khu vực nông thôn Tây Bắc.
 
Trên cơ sở rà soát hệ thống văn bản hiện hành về hệ thống chính sách hỗ trợ việc làm đối với lao động nông thôn Tây Bắc, luận văn đề xuất có một số điều chỉnh, cập nhật đối với một số chính sách hỗ trợ lao động được ban hành bởi chính quyền trung ương, cũng như của chính quyền địa phương tại một số tình Tây Bắc
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Title: Empolyment supporting policy for rural workers in the Northwest region of Vietnam
Major: Management Science
PhD student: Pham Huong Thao
Supervisor: Assoc.Dr. Nguyen Thi Ngoc Huyen,
National Economics University
 
New academic contributions
 
On the basis of reviewing national and international studies on vocational training, rural employment creation as well as related policies on supporting employment for people in rural areas. This thesis developed a research framework on analyzing and evaluating related to supporting employment policies for rural workers in the Northwest regioin of Vietnam. The thesis not only provides criteria for evaluating the outputs of emplementing employment supporting policies, but also provides criteria to assess the impact of these policies on income and living conditions of Northwest regioin of Vietnam. Althought this research originated from the logical framework approach to policy, the method on assessing the impact of employment support policies on rural workers was launched through two steps: (i) the outcomes from deploying employment support policies on rural workers was identified (ii) living conditions which are influenced from the outcomes.
 
New findings and proposals 
 
The regression of income of workers without labor contracts in the Northwestern region based on their employment status, the applied technology, credit situation, indicated that, there would be no positive effect from the loan in the Northwest region.
Based on current documents related to policies on supporrting employment for rural workers in the Northwest, the thesis proposes several adjustments such as policies related to supporting employment in each province will be terminated in 2020 would be renewed or repalced bay newly sufficiently policies.