Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Đặng Hữu Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h30 ngày 06/05/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Hữu Ngọc chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
Thứ tư, ngày 30/03/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích            Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Đặng Hữu Ngọc                    Mã NCS: NCS36.082KT
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Quang Quynh và PGS.TS Nguyễn Thị Mùi
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

-    Bổ sung thêm nhân tố về “Tăng trưởng số lượng chi nhánh và sở giao dịch” mà các nghiên cứu trước đây về nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng chưa đề cập đến. Sau khi phân tích thực tế bằng số liệu thực nghiệm của luận án cho thấy đây là nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam.
-    Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước, luận án đã xây dựng được mô hình gồm 9 nhân tố vi mô và vĩ mô tác động đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam và lượng hóa được mối quan hệ ảnh hưởng đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 8 nhân tố là có ý nghĩa thống kê thể hiện sự tác động đến rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam bao gồm: tỷ lệ nợ xấu trong quá khứ, tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, tăng trưởng số lượng chi nhánh và sở giao dịch của ngân hàng, tỷ lệ chi phí hoạt động, quy mô ngân hàng, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP và 01 nhân tố là tốc độ tăng trưởng tín dụng không có ý nghĩa thống kê bị loại khỏi mô hình.
-    Nghiên cứu sẽ là một công trình thử nghiệm kết hợp giữa nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng, qua đó kiểm định mô hình nghiên cứu với các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu sẽ phản ánh độ tin cậy cũng như bổ sung và phát triển về mặt phương pháp luận trong việc phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng và đề xuất các giải pháp khả thi cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:   

-    Trên cơ sở dữ liệu thứ cấp thu thập được từ 20 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 10 năm 2011-2020, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng dữ liệu bảng được thực hiện bằng việc ước lượng mô hình tác động cố định FEM, mô hình tác động ngẫu nhiên REM, mô hình dữ liệu bảng động GMM thông qua phần mềm Stata 16.0 để đưa ra phương trình hồi quy chuẩn hóa như sau:
TLNXi,t = 0.859* 1.TLNX – 0.435*DPRRTDt + 0.398*CFHĐ - 0.0509*TNNL +
0.0959*TTCN - 0.0690*GDP + 0.288*LP + 0.505*SIZE - 6.157
Kết quả này cho thấy các nhân tố “Tỷ lệ nợ xấu có độ trễ 1 năm, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ chi phí hoạt động, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, tăng trưởng số lượng chi nhánh và sở giao dịch, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP” có ảnh hưởng đáng kể tới “Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng năm hiện tại”. Trong các nhân tố này thì có nhân tố “Tỷ lệ tăng trưởng GDP”, “tỷ lệ thu nhập ngoài lãi”, “tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng” có tác động ngược chiều tới “Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng năm hiện tại”. Biến còn lại trong mô hình nghiên cứu là “Tốc độ tăng trưởng tín dụng” không có ý nghĩa thống kê bị loại khỏi mô hình.
-    Thông qua việc phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng và việc lượng hóa mức độ tác động của các nhân tố đến rủi ro tín dụng sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nhận thức được nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng để từ đó có giải pháp phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro tín dụng cho ngân hàng mình.
-    Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong ngành ngân hàng tại Việt Nam có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về một phương pháp tiếp cận trong đo lường và phân tích đánh giá rủi ro tín dụng. Đồng thời nhận diện được các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đây là điều kiện để triển khai các nghiên cứu ứng dụng hoặc hoạch định các chính sách có liên quan đến ngân hàng để phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro tín dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới.

--------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

Thesis topic: Analysis of factors affecting credit risk at Vietnamese commercial banks
Major: Accounting, Auditing and Analysis                        Code: 9340301
PhD Candidate: Dang Huu Ngoc                    Student ID: NCS36.082KT
Instructor: Prof.Dr Nguyen Quang Quynh and Prof.Dr Nguyen Thi Mui
Training institution:  National Economics University

New contributions for the academics and theory:

- Adding the factor of "Growth in the number of branches and transaction offices" that previous studies on factors affecting credit risk of banks have not mentioned. After analyzing the reality by empirical data of the thesis, it shows that this is a factor that has a statistically significant influence on credit risk of Vietnamese commercial banks.
- On the basis of inheriting previous studies, the thesis has built a model of 9 micro and macro factors affecting credit risk at Vietnamese commercial banks and quantified the relationship between them. The research results show that there are 8 factors that are statistically significant showing the impact on credit risk at Vietnamese commercial banks, including: the bank's bad debt ratio in the past, the rate of provision for credit risk, the ratio of non-interest income, the growth in the number of branches and transaction offices, operating expense ratio, bank size, inflation rate, GDP growth rate and 01 factor that is credit growth rate which are not statistically significant are excluded from the model.
- The study will be an experimental work combining academic research and applied research, thereby testing the research model with factors affecting on credit risk at Vietnamese commercial banks. Therefore, the research results will reflect the reliability as well as supplement and develop the methodology in analyzing the factors affecting credit risk and proposing possible solutions for Commercial Bank of Vietnam.

New proposals drawn from the findings:

- On the basis of secondary data collected from 20 Vietnamese commercial banks in the 10-year period 2011-2020, the author uses panel data estimation method which is performed by estimating the FEM, REM, GMM models through Stata 16.0 software to give a standardized regression equation as follows:
TLNXi,t = 0.859* 1.TLNX – 0.435*DPRRTDt + 0.398*CFHĐ - 0.0509*TNNL 
+ 0.0959*TTCN - 0.0690*GDP + 0.288*LP + 0.505*SIZE - 6.157
This result shows that the factors "NPL ratio with 1-year lag, provision ratio for credit risk, operating expense ratio, non-interest income ratio, growth in the number of branches and ownership transactions, inflation rate, GDP growth rate" have a significant influence on the "The bank's bad debt ratio in the current year". Among these factors, there is the factor "GDP growth rate", "non-interest income ratio", "provision ratio for credit risk" which has a negative impact on "The bank's bad debt ratio in the current year”. The remaining variable in the research model is “Credit growth” which is not statistically significant, and is excluded from the model.
- Through analyzing the current situation of credit risk and quantifying the impact of factors on credit risk, it will help Vietnamese commercial banks to be aware of the causes and consequences of credit risks to the bank's operational efficiency so that there are solutions to prevent and minimize credit risks for their banks.
- The research results will help researchers and managers in the banking industry in Vietnam have a more complete and comprehensive view of an approach in measuring and analyzing credit risk. At the same time, identify factors affecting credit risk of Vietnamese commercial banks. This is a condition for conducting applied research or planning policies related to banking to prevent and minimize credit risks for the Vietnamese commercial banking system in the coming time.