Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Đỗ Tiến Tới bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 10/02/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Tiến Tới, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty với hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 10/01/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty với hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
Nghiên cứu sinh: Đỗ Tiến Tới
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Việt Lâm, TS. Đào Văn Tú
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Luận án đã giúp phân biệt được khái niệm quản trị công ty với hệ thống quản trị công ty, đưa ra khái niệm về hệ thống quản trị công ty và các phân hệ của hệ thống quản trị công ty. Mặt khác, thông qua cơ sở lý luận, tổng quan các nghiên cứu và tổng quan thực trạng quản trị công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam luận án đã chỉ rõ các biến số để đo lường vai trò của các phân hệ trong quản trị công ty (các phân hệ trong quản trị công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông không tham gia điều hành và các bên liên quan không có vốn chủ sở hữu) cũng như chỉ ra các biến quan sát đối với từng biến số. Đối với biến phụ thuộc là hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam, dựa trên khái niệm tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh luận án đã chỉ ra phương pháp để đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam cho từng nhóm ngành (nhóm ngành công nghiệp, tài chính, bất động sản và xây dựng) để đảm bảo tính đồng bộ về mặt thời điểm của phiếu điều tra, luận án đã sử dụng đồng thời cả hai chỉ tiêu ROA và ROE để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty trong các nhóm ngành nêu trên. Thêm vào đó luận án đã xem xét được sự khác biệt của các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam trong các nhóm ngành khác nhau.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Thông qua tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu và đặc biệt là thông qua phỏng vấn chuyên gia luận án đã tiến hành bổ sung thêm 8 biến quan sát vào mô hình nghiên cứu để đảm bảo phù hợp với điều kiện và bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam. Trong 8 biến quan sát được bổ sung thêm có 2 biến quan sát được sử dụng để nghiên cứu đó là biến các cổ đông tích cực tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và ý kiến của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc xem xét giải quyết. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy giả thuyết H3 không được chấp nhận điều này chứng tỏ yếu tố hiệu lực hoạt động của Ban kiểm soát không có tác động đến hiệu quả kinh doanh của công ty tại mức ý nghĩa 5%. Điều này là hoàn toàn phù hợp với điều kiện và bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay. Về sự khác biệt giữa các ngành, kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra rằng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình của các nhân tố vai trò của Hội đồng quản trị trong quản trị chiến lược kinh doanh, sự độc lập của Ban giám đốc trong việc ra và triển khai các quyết định kinh doanh ngắn hạn, hiệu lực hoạt động của Ban kiểm soát và đảm bảo các quyền của cổ đông không tham gia điều hành giữa các công ty thuộc ba nhóm ngành đó là nhóm ngành công nghiệp, nhóm ngành tài chính và nhóm ngành bất động sản và xây dựng. Đối với yếu tố khuyến khích sự hợp tác cùng có lợi giữa công ty và các bên liên quan không có vốn chủ sở hữu là không có sự khác biệt giữa các công ty thuộc ba nhóm ngành nêu trên.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
 
Dissertation topic: Research on the relationship between corporate governance and business performance of listed joint stock companies in Vietnam
Major: Business Administration (Faculty of Business Administration) 
Postgraduate: Do TienTo 
Instructor: Assoc.Pro.PhD.Tran Viet Lam, PhD. Dao Van Tu
Training institutions: National Economics University
 
New academic contributions, arguments
 
The dissertation distinguished the concept of corporate governance from the corporate governance system, giving the concept of corporate governance system and modules of the corporate governance system. On the other hand, through the theoretical basis, an overview of the research and overview of the current situation of management of listed joint stock companies in Vietnam, the thesis has shown the variables to measure the role of the modules in corporate governance (modules in corporate governance include: Board of Directors, Board of management, Supervisory Board, shareholders who are not involved in management and related parties without equity) as well as observed variables for each variable. For the dependent variable, which is the business performance of listed joint stock companies in Vietnam, based on the concept of business efficiency standards, the dissertation has shown methods to measure and evaluate the business performance of listed companies in Vietnam for each group (industry, finance, real estate and construction) to ensure consistency in the time of the questionnaire, the dissertation used both ROA and ROE criteria at the same time to evaluate the business performance of companies in the above mentioned sectors. In addition, the dissertation has considered the differences of listed joint stock companies in Vietnam in different sectors.
 
New findings and proposals are drawn from the research results and surveys of the dissertation
 
Through the research overview, the rationale of the research problem and especially through the interview with the expert, the dissertation has added 8 observed variables to the research model to ensure that it is appropriate to the current condition and research context in Vietnam. Of the 8 observed variables, 2 observed variables are used to study that are positive shareholders to comment at the Annual General Meeting of Shareholders and the opinions of shareholders at the Meeting. Annual shareholders have been considered by the Board of Directors and the Board of Management. Research results have shown that the hypothesis H3 is not accepted, which proves that the effectiveness of the Supervisory Board has no impact on the business performance of the company at the 5% significance level. This is completely consistent with the current conditions and research context in Vietnam. Regarding the differences between sectors, the research results of the dissertationhas shown that there is a statistically significant difference in the average of the role of the Board of Directors in business strategy management, the independence of the Board of Management in making and implementing short-term and effective business decisions of the Supervisory Board and ensuring the rights of shareholders who do not participate in management among companies in three groups which are industry, finance and real estate and construction. For factors that encourage mutual cooperation between the company and its related parties without equity, there is no difference between the companies in the three mentioned above sectors.