Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Đoàn Ngọc Phương bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 18/10/2021 tại Phòng Hội thảo G01 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đoàn Ngọc Phương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản, với đề tài "Nghiên cứu sự thỏa mãn của người dân trong bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất".
Thứ hai, ngày 06/09/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu sự thỏa mãn của người dân trong bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bất động sản        Mã số: 9340101_BDS
Nghiên cứu sinh: Đoàn Ngọc Phương                        Mã NCS: NCS37.061BDS
Người hướng dẫn: GS.TS. Hoàng Văn Cường, PGS.TS. Ngô Thị Phương Thảo
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Nghiên cứu đã dựa trên các lý thuyết về sự thỏa mãn (Lewin, 1975; Peyton và cộng sự, 2003; Hovlvà và cộng sự, 1957; Kotler và cộng sự; 1996), lý thuyết về sự công bằng (Adams, 1963, 1966; Colquitt và cộng sự, 2005) và từ kết quả nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, chủ đầu tư và hộ gia đình có đất bị thu hồi, nghiên cứu đã bổ sung và thảo luận các yếu tố cấu thành sự thoả mãn của người dân trong bồi thường, hỗ trợ (BT, HT) khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm: (1) Sự thỏa mãn về mức BT, HT; (2) Phương thức bồi thường; (3) tổ chức thực hiện BT, HT và (4) Sự thay đổi cuộc sống sau khi thu hồi đất. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

1. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: 
i) Thông qua phân tích EFA và CFA cho thấy sự thoả mãn chung, thoả mãn về mức BT, HT, phương thức bồi thường, tổ chức thực hiện BT, HT, sự thay đổi cuộc sống sau khi bị thu hồi đất của người dân còn ở mức thấp. Bên cạnh đó, vẫn có một số hộ dân có sự thỏa mãn tích cực do được hưởng lợi từ việc thu hồi đất.
ii) Thông qua sử dụng phương pháp phân tích phương sai ANOVA và hàm hồi quy đa biến cho thấy sự thỏa mãn của người dân trong BT, HT khi Nhà nước thu hồi đất có sự khác biệt theo nhóm dân cư như trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghề nghiệp và theo vùng miền.
2. Trên cơ sở những phát hiện chính từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra các hàm ý chính sách cho các bên liên quan như sau: 
i) Cần bảo đảm mức BT, HT đầy đủ cho người có đất bị thu hồi, theo đó: việc định giá đất tính bồi thường phải phù hợp với giá đất thị trường, tính toán đầy đủ thiệt hại về tài sản gắn liền với đất; các khoản hỗ trợ phải đáp ứng được mục tiêu ổn định cuộc sống, sản xuất và phát triển bền vững. 
ii) Đa dạng phương thức bồi thường, trong đó chú trọng việc chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. 
iii) Việc tổ chức thực hiện BT, HT phải công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và có sự tham gia của người dân; phải nâng cao năng lực, trách nhiệm của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
iv) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thu từ đất. Việc tăng sự thoả mãn của người dân trong BT, HT khi Nhà nước thu hồi đất sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

---------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: A study on people's satisfaction in compensation and support when the State recovers land 
Major: Real estate business management         Code: 9340101_BDS
Postgraduate: Doan Ngoc Phuong                   Postgraduate’s code: NCS37.061BDS
Supervisor: Doctoral Professor. Hoang Van Cuong, Assoc.Prof.Dr. Ngo Thi Phuong Thao
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions 

The research has been based on satisfaction theories (Lewin, 1975; Peyton et al., 2003; Hovlva et al., 1957; Kotler et al.; 1996), equity theories (Adams, 1963, 1966; Colquitt et al., 2005) and from the results of qualitative research through in-depth interviews with representatives of state management agencies, experts, investors and households whose land is acquired; the research added and discussed the factors constituting the satisfaction of people in compensation and support when the State recovers land, including: (1) Satisfaction about the level of compensation and support; (2) Compensation method; (3) organizing the implementation of compensation and support and (4) Change of life after land acquisition.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis 

1. The research results have shown that: 
i) Through the analysis of EFA and CFA, it shows the general satisfaction, satisfaction about the level of compensation and support, compensation method, organization of compensation and support implementation, the change in life after land expropriation of people is at low level. Besides, there are still some households with positive satisfaction because they benefit from land acquisition.
ii) Through the use of ANOVA analysis of variance and multivariable regression, it shows that the satisfaction of people in compensation and support when the State recovers land has differences according to population groups such as professional and technical qualifications, occupation and  region.
2. On the basis of the main findings from the research results, the thesis has made the following policy implications for stakeholders, such as:
i) It is necessary to ensure an adequate level of compensation and support for people whose land is recovered, according to which: the land valuation for compensation calculation must be consistent with the market land price, fully calculate the damage to assets attached to the land; the supports must meet the goals of stabilizing life, production and sustainable development.
ii) Diversify compensation methods, focusing on preparing land and housing funds to promptly meet people's needs.
iii) The organization of implementation of compensation and support must be public, transparent, timely, in accordance with the provisions of law and with the participation of the people; must improve the capacity and responsibility of the organizations in charge of compensation, support and resettlement when the State recovers land.
iv) Strengthen the state management of land and improve the efficiency of land revenue. Increasing the satisfaction of people in compensation and support when the State recovers land will help speed up the implementation of investment projects, contributing to promoting socio-economic development of the country.