Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Doãn Thùy Dương bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 19/12/2022 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Doãn Thùy Dương chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích với đề tài: Nghiên cứu mức độ thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ sáu, ngày 30/09/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu mức độ thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Doãn Thùy Dương        Mã NCS: NCS38.083KT
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Ánh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

₋    Luận án đã làm phong phú thêm cơ sở cơ sở lý thuyết trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt là nội dung lý luận liên quan tới thận trọng trong kế toán, phương pháp tiếp cận và đo lường thận trọng trong kế toán ở mức độ công ty cụ thể. Bên cạnh đó, luận án cung cấp cho người người cứu kiến thức nền tảng về lý thuyết đại diện, lý thuyết thông tin bất đối xứng và vận dụng của những lý thuyết này trong nghiên cứu thận trọng kế toán.
₋    Luận án đã hoàn thiện việc thu thập dữ liệu và thực hiện các kỹ thuật xử lý, phân tích dữ liệu phù hợp với đặc điểm, bản chất của dữ liệu để đưa kết luận và nhận định trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu và giải quyết được các mục tiêu chính của luận án.
₋    Với đề tài về thận trọng trong kế toán, tác giả đã công bố 03 bài tạp chí và hội thảo khoa học có uy tín.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

₋    Dựa trên kết quả thực nghiệm với số liệu từ TTCK Việt Nam giai đoạn 2014-2019, luận án đã
(1)    Lựa chọn mô hình đo lường mức độ thận trọng trong kế toán tại TTCK Việt Nam
(2)    Đưa ra bằng chứng về tác động của các nhóm biến có tác động tới mức độ thực hiện thận trọng trong kế toán (Quy mô HĐQT, tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành, công ty được kiểm toán bởi BIG 4, tỷ lệ thành viên nữ trong HĐQT, mức độ sử hữu ban quản lý, Tỷ lệ sở hữu Nhà nước, Tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
(3)    Bàn luận thêm về mối quan hệ giữa mức độ thận trọng trong kế toán và giá trị cổ phiếu, từ đó đưa ra một số gợi ý với các bên liên quan.

--------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Topic: Research on accounting conservatism of listed Vietnamese companies
Major: Accounting, Auditing and Analysis    Code: 9340301
Training facility: National Economics University

New contributions in terms of academic and theoretical aspect 

-    The thesis theoretically enriches the database in the accounting field, especially the topic related to accounting conservatism, measurement methods of conservatism in a particular firm. Besides, the thesis provides the accounting researchers with basic knowledge of agency theory, asymmetric information theory in relation to the accounting conservatism.
-    The thesis has completed the data collection and implementation of data processing and analysis techniques suitable to the characteristics and nature of the data to answer the questions and meet the thesis objectives.
-    Author published 03 international journal and conference papers

New contributions in terms of practice

Based on empirical evidence from Vietnamese stock exchange (2014 – 2019), the thesis:
-    Choosing the measurement method of accounting conservatism which is suitable for Vietnam context
-    Showing the evidence of impact of firm size, non-executive director, Big4 firm, female member on Board, management ownership, State ownership, foreign ownership on accounting conservatism
-    Discussing more about the relationship between accounting conservatism and stock value