Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Dương Thúy Hà bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 19/12/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Dương Thúy Hà, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Nghiên cứu hành vi chuyển đổi việc sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam".
Thứ ba, ngày 13/10/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu hành vi chuyển đổi việc sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Dương Thúy Hà
Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng   Mã số: 934021
Giáo viên hướng dẫn: 1. PGS.TS. Cao Thị Ý Nhi; 2. TS. Ngô Chung

Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận

Trên cơ sở về lý thuyết hành vi của cá nhân và các mô hình của các nghiên cứu trước, bằng các nghiên cứu định tính tác giả đã bổ sung và phát  triển thêm các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chuyển đổi việc sử dụng  dịch vụ khách hàng cá nhân như: đặc điểm nhân khẩu học, giá, chuyển không tự  nguyện chuyển đổi,  chất lượng dịch vụ, hiệu quả quảng cáo cạnh tranh, danh tiếng, khoảng cách và chi phí. Từ đó lựa chọn các yếu tố phù hợp nhằm  xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chuyển đổi việc sử dụng dịch vụ của khách hàng cá nhân cho bối cảnh nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại Việt nam.

 Các kết quả nghiên cứu của luận án đo lường mức đô các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chuyển đổi việc sử dụng dịch vụ của khách hàng cá nhân gồm có: chi phí chuyển đổi, chất lượng dịch vụ, khoảng cách và cạnh tranh quảng cáo, các yếu tố nhân khẩu học như người lao động, thu nhập và trình độ. Đồng thời luận án cũng đã chỉ ra những yếu tố :giá, danh tiếng và các yếu tố không chuyển đổi tự nguyện  không ảnh hưởng tới hành vi chuyển đổi việc sử dụng dịch vụ của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, khác với kết quả tìm được ở các quốc gia khác đã được nghiên cứu trước đó.

Những phát hiện, đề xuất mới được rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án

Kết quả nghiên cứu chỉ ra mức độ các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chuyển đổi việc sử dụng dịch vụ của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam theo thứ tự lần lượt là: cạnh tranh quảng cáo, chất lượng dịch vụ, khoảng cách, chi phí chuyển đổi. Luận án chỉ ra có sự khác biệt giữa các trạng thái nghề nghiệp, thu nhập và trình độ. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị đối với nhà nước và ngân hàng thương mại nhằm ngăn ngừa việc chuyển đổi sử dụng dịch vụ của khách hàng cá nhân.

-------------


THESIS’S NEW CONTRIBUTIONS

Topic: A study on bank service switch of personal customers in commercial banks in Vietnam
PhD attendant: Dương Thúy Hà
Specialization: Finance - Banking Code: 934021
Supervisors: 1. Asso. Pro, Dr. Cao Thị Ý Nhi; 2. Dr. Ngô Chung

Academic and theoretical contributions

Based on the theory related to personal behavior and previous research models, the author applied quantitative approaches to supplement and develop other influencing factors on bank service switch of personal customers, which should be comprised of demographic features, fee, involuntary switch, service quality, effective advertising competitiveness, reputation, distance and cost. Among these, the most appropriate components were selected for the construction of model for influencing factors on bank service switch of personal customers in commercial banks in Vietnam.

The thesis findings helped in determining influencing factors on bank service switch of personal customers, which would cover switching cost, service quality, distance, effective advertising competitiveness as well as demographic features like labor, income and academic background. The thesis also figured out that factors namely fee, reputation and involuntary switch should put no impact on switching behavior of personal customers in commercial banks in Vietnam. This point was a different finding compared with previous studies in other countries.

New findings and proposals based on the thesis results

The research findings pointed out influencing levels of different factors on customers’ switching behavior in commercial banks in Vietnam. The order of the most to the least influencing ones would be advertising competitiveness, service quality, distance and switching fee. The thesis also indicated that there were certain differences among various jobs, income rate and academic background. Based on the research results, this work proposed recommendations and solutions to the State and commercial banks in order to prevent bank switching of personal customers.