Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Hà Thị Phương Thảo bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 06/07/2021 tại Phòng Hội thảo G01 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hà Thị Phương Thảo, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với đề tài "Ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo của nhà quản lý dự án tới thành công dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam".
Thứ năm, ngày 13/05/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo của nhà quản lý dự án tới thành công dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam.
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Học viên: Hà Thị Phương Thảo
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trương Đức Lực; TS. Vũ Tuấn Anh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Nghiên cứu dựa trên trường phái năng lực của nhà quản lý hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ lãnh đạo cụ thể, trên cơ sở lý thuyết lãnh đạo theo đường dẫn mục tiêu của Robert House (1976) và mô hình xác định năng lực lãnh đạo của nhà quản lý dự án của Crawford (2007). Luận án đã chỉ rõ 10 năng lực lãnh đạo của nhà quản lý ảnh hưởng tích cực tới thành công dự án đầu tư xây dựng công trình gồm: năng lực phân tích phán đoán, năng lực quản lý nguồn lực, năng lực hoàn thành mục tiêu, năng lực sự tận tâm, năng lực giao tiếp gắn kết, năng lực trao quyền nhân viên, năng lực tạo động lực, năng lực gây ảnh hưởng, năng lực sự nhạy cảm và năng lực phát triển nhân viên. Ngoài ra, nghiên cứu khẳng định tác nhân cam kết nhà thầu với dự án ảnh hưởng tới thành công dự án là nhân tố điều tiết mối quan hệ giữa năng lực lãnh đạo nhà quản lý và thành công dự án.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án  

“Thứ nhất, nghiên cứu đã chỉ ra mức độ ảnh hưởng của 10 năng lực lãnh đạo của nhà quản lý tới thành công dự án đầu tư xây dựng công trình theo thứ tự ảnh hưởng cao nhất là phân tích phán đoán, quản lý nguồn lực, hoàn thành mục tiêu, sự tận tâm, giao tiếp gắn kết và ảnh hưởng mức thấp hơn là trao quyền nhân viên, tạo động lực, gây ảnh hưởng, sự nhạy cảm và phát triển nhân viên.
Thứ hai, nghiên cứu phát hiện thêm vai trò điều tiết của cam kết nhà thầu với dự án trong mối quan hệ giữa năng lực lãnh đạo của nhà quản lý và thành công dự án, mức độ cam kết của nhà thầu với dự án càng cao thì mối quan hệ giữa năng lực lãnh đạo của nhà quản lý dự án và thành công dự án càng mạnh. 
Thứ ba, nghiên cứu phân tích đánh giá đưa ra sự khác biệt theo đặc điểm nhà quản lý dự án và đặc điểm dự án cụ thể: nếu nhà quản lý trên 45 tuổi hoặc có trên 10 năm kinh nghiệm hoặc có trình độ thạc sỹ trở lên thì năng lực lãnh đạo, thành công dự án và cam kết nhà thầu ở mức cao hơn các nhóm còn lại, nếu dự án thuộc nhóm A hoặc có thời gian thực hiện trên 10 năm hoặc có trên 16 nhà thầu tham gia thì yêu cầu nhà quản lý dự án có năng lực cao hơn nhưng mức độ thành công dự án và cam kết nhà thầu với dự án ở mức thấp hơn.
Thứ tư, trên cơ sở các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp để quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam như (i) công tác lập kế hoạch, tuyển dụng, đào tạo, phát triển, quy hoạch và bổ nhiệm nhân sự nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý để dự án đầu tư xây dựng công trình hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, (ii) các gợi ý cho công tác quản lý nhà thầu nhằm tăng tính cam kết của nhà thầu với dự án để dự án thành công hơn.

---------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Impacts of project managers' leadership competencies on construction investment project success in Vietnam.
Major: Business administration 
Research student: Ha Thi Phuong Thao
Supervisors: Ph.D. Truong Duc Luc and Ph.D. Vu Tuan Anh
Institution: National Economics University, Vietnam

New academic and theoretical contributions 

This study is based on the leadership competency school of effective managers that became prominent in the 2000s represented by Dulewicz and Higgs (2003), and Turner & Muller (2006), and Crawford's model for determination of a project manager's leadership competencies (2007), and through a literature review, the thesis has identified 10 leadership competencies of managers in the order of positively impacting the success of construction investment projects including critical analysis and judgment, managing resources, achieving, conscientiousness, engaging communication, empowering, motivation, influence, self-awareness, and developing. In addition, the study affirms that contractors' commitment to projects impacting project success is the factor that moderates the relationship between project managers' leadership competencies and project success.

New findings and proposals drawn from research and survey results of the thesis 

First, the study has shown the degree to which 10 leadership competencies of project managers impact the success of construction investment projects in descending order, of which the competencies with the highest impact include critical analysis and judgment, managing resources, achieving, conscientiousness, and engaging communication, while those with lower impact consist of empowering, motivation, influence, self-awareness, and developing.
Second, the study has further uncovered the moderating role of the contractors' commitment to projects in the relationship between the managers' leadership competencies and project success, and found that the higher level of the contractors' commitment to projects, the stronger the relationship between project managers' leadership competencies and project success.
Third, the study has analyzed and evaluated the differences according to the project manager characteristics and specific project characteristics: managers aged over 45, or with more than 10 years of experience or a master's degree or higher have higher level of leadership competencies, project success and contractors' commitment compared to those of the other groups. If a project belongs to group A, or has implementation period of 10 years, or has more than 16 engaging contractors, a project manager with higher level of competencies but lower level of project success and contractors' commitment to the project will be required.
Fourth, on the basis of analysis results, the study has offered recommendations for the management of construction investment projects in Vietnam such as (i) planning, recruiting, training, developing, and appointing staff based on leadership competencies for more successful projects, saving resources, and promoting socio-economic development, (ii) suggestions for investors on selection and management of contractors aiming to increase the contractors' commitment to projects and provide a set of criteria to evaluate project success.