Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Kiều Thị Hường bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 16/09/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Kiều Thị Hường, chuyên ngành Kinh tế và quản lý thương mại, với đề tài "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung".
Thứ sáu, ngày 14/08/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại)    Mã số: 9340121
Nghiên cứu sinh: Kiều Thị Hường                        Mã NCS: NCS36.052TM
Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Đình Đào 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

(1) Dựa trên những luận cứ khoa học, luận án cũng đã nhận diện các yếu tố, đề xuất mô hình và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
(2) Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Mô hình nghiên cứu cho thấy các yếu tố bên trong có ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, bao gồm: định hướng kinh doanh, năng lực lao động, năng lực tài chính, năng lực công nghệ, năng lực marketing, khả năng liên kết, khả năng hội nhập.
(3) Mô hình được kiểm định, đánh giá xu hướng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố dựa trên lý thuyết lợi thế cạnh tranh và lý thuyết cạnh tranh theo nguồn lực. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

(1) Bên cạnh các yếu tố định hướng kinh doanh, năng lực lao động, năng lực tài chính, năng lực công nghệ, năng lực marketing, khả năng liên kết, luận án đã chứng minh khả năng hội nhập có ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.
(2) Ba nhân tố ảnh hưởng chính ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được chỉ ra là khả năng hội nhập, định hướng kinh doanh và sản phẩm dịch vụ.
(3) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số kiến nghị, giải pháp cho các nhà quản lý doan nghiệp và các nhà hoạch định chính sách trong việc định hướng, quản lý và tổ chức doanh nghiệp hợp lý để gia tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên thị trường hiện nay.


NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Topic of the thesis: Researching facators affecting the competitiveness of seafood export enterprises in the Central key economic region 
Major: Economics and trade management                Code: 9340121
PhD student: Kiều Thị Hường                    PhD student ID: NCS36.052TM
Supervisor: Prof. Dr. Đặng Đình Đào 
Training facility: National Economics University 

New contributions in terms of academic, theoretical

(1) Based on scientical evidences, this thesis points out the factors, proposes model and measures the factors affecting the competitiveness of seafood export enterprises in the Central key economic region.
(2) Proposing a research model about the factors affecting the competitiveness of seafood export enterprises in the Central key economic region. The internal elements affecting the competitiveness of seafood export enterprises include business orientation, labor capacity, financial capacity, technological capacity, marketing capacity, ability to associate, and ability to integration.
(3) The research model is tested, assesses the trend and the influenced level of factors based on competitive advantage theory and competition theory according to resources. The research results, therefore, become the base for factors affecting competitiveness of seafood export enterprises.

New findings and proposals are drawn from the study and survey results of the thesis

(1) Besides some elements such as business orientation, labor capacity, financial capacity, technological capacity, marketing capacity, ability to associate, the ability to integration is proven to have impact on the competitiveness of seafood export enterprises.
(2) Three main factors affecting the competitiveness of seafood export enterprises in the Central key economic region are pointed out, consisting of ability to integration, business orientation, products and services.
 (3) Lastly, proposing some recommendations and solutions in for the managers, policy-makers, and seafood export enterprises. Those implementations focus on orientations, management and organization enterprises reasonably, leading increasing the competitiveness of the enterprises on the market today.