Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Kiều Thị Thu Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 16/11/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Kiều Thị Thu Hiền chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích với đề tài: Thông tin từ báo cáo tài chính và dự báo khó khăn tài chính: nghiên cứu tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ sáu, ngày 30/09/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Thông tin từ báo cáo tài chính và dự báo khó khăn tài chính: nghiên cứu tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Kiều Thị Thu Hiền        Mã NCS: NCS37.091KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quang
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về thông tin từ báo cáo tài chính (BCTC) và dự báo khó khăn tài chính (KKTC) của công ty. Tuy nhiên chưa có sự đồng nhất trong các kết quả nghiên cứu như Altman (1968), Ohlson (1980), Altman và cộng sự (2010),....Trên cơ sở mô hình nghiên cứu của Ohlson (1980), lý thuyết phân tích tỷ suất tài chính, lý thuyết đại diện, luận án đã bổ sung các biến mới phản ánh khả năng sinh lời, khả năng thanh toán ngắn hạn, tỷ suất đòn bẩy tài chính, tỷ suất dòng tiền, tỷ suất vòng quay, thông tin từ báo cáo kiểm toán độc lập vào mô hình dự báo KKTC. Bổ sung các tỷ suất tài chính vào mô hình đã phản ánh được bức tranh toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty. Bổ sung thêm thông tin từ báo cáo kiểm toán độc lập để có đánh giá khách quan về tình hình tài chính công ty. 
Ở giai đoạn trước khi bị KKTC, các nhà quản lý có thể đã sử dụng thủ thuật kế toán để thao túng số liệu trên BCTC nhằm giữ lòng tin của nhà đầu tư và chủ nợ, dẫn đến làm giảm chất lượng thông tin trên BCTC. Nếu mô hình dự báo KKTC có biến độc lập chỉ là các tỷ suất tài chính thì kết quả của mô hình sẽ giảm độ tin cậy. Vì vậy, bổ sung thêm các thông tin từ báo cáo kiểm toán độc lập vào mô hình đã nâng cao độ tin cậy, chính xác của mô hình dự báo KKTC. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2021, với bối cảnh đặc thù của một thị trường chứng khoán mới nổi. Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy, tỷ suất khả năng sinh lời, khả năng thanh toán ngắn hạn, đòn bẩy tài chính, tỷ suất dòng tiền, tỷ suất vòng quay, thông tin từ báo cáo kiểm toán độc lập có khả năng dự báo KKTC của công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra khuyến nghị với các bên liên quan như sau:
- Đối với sở giao dịch chứng khoán Việt Nam: Nên bổ sung các dấu hiệu về khả năng thanh toán ngắn hạn, đòn bẩy tài chính, tỷ suất dòng tiền, tỷ suất vòng quay, thông tin từ báo cáo kiểm toán độc lập trong quy chế cảnh báo sớm và thiết lập mô hình cảnh báo sớm đối với các công ty niêm yết. 
- Nhà quản lý công ty niêm yết: Muốn giảm nguy cơ KKTC, nhà quản lý công ty cần có biện pháp nâng cao các tỷ suất Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/Tổng tài sản, Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn, Lưu chuyển tiền thuần/Tổng nợ phải trả, Doanh thu thuần về bán hàng/Tổng tài sản; tìm cách giảm thiểu Tỷ suất Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, thay đổi công ty kiểm toán.
- Nhân viên công ty niêm yết, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp nên phân tích các tỷ suất tài chính, thông tin từ báo cáo kiểm toán độc lập để sớm nhận diện nguy cơ KKTC của công ty, từ đó đưa ra quyết định kịp thời, tránh tổn thất.

------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Topic : Information from financial statements and prediction of financial distress: a study of non-financial companies listed on the Vietnam stock market.
Major: Accounting, auditing and analysis     Code: 9340301
PhD Candidate: Kieu Thi Thu Hien
Supervisors: Assoc. Prof. Pham Quang
Institution: National Economics University

New contributions in terms of academic and theoretical aspects

In the world, there have been many studies on information from financial statements (FS) and predicting financial distress (FD) of companies. However, there is no uniformity in research results such as Altman (1968), Ohlson (1980), Altman et al. (2010),....Based on Ohlson's (1980) research model, the financial ratio analysis theory, agency theory, the thesis has added new variables reflecting profitability, short-term solvency, leverage ratio, cash flow ratio, turnover ratio, information from external audit report into the financial distress prediction model. Adding financial ratios to the model gives a comprehensive picture of the firm financial health. Additional information from the external audit report to have an objective assessment of the firm financial position.
In the period before the financial distress, managers may have used accounting tricks to manipulate the data on the financial statements in order to keep the confidence of investors and creditors, leading to a decrease in the quality of information on the financial statements. If the financial distress prediction model with independent variables only financial ratios, results of model will be less reliable. Therefore, adding information from the external audit report to the model has improved the reliability and accuracy of the FD prediction model.

New findings and recommendations

This study was conducted in Vietnam during the period from 2012 to 2021, with the specific context of an emerging stock market. The research results of the thesis show that profitability ratio, short-term solvency, leverage ratio, cash flow ratio, turnover ratio, information from external audit reports can be predicting FD of non-financial companies listed on Vietnam stock market. From the research results, the thesis makes recommendations to stakeholders as follows:
- For Vietnam Stock Exchange: It is recommended to add signs of short-term solvency, financial leverage, cash flow ratio, turnover ratio, information from external audit reports in early warning regulations and establish early warning models for listed companies.
- Managers of listed companies: To reduce the risk of FD, company managers need to take measures to improve the ratios of Profit after tax of corporate income/Total assets, Cash and cash equivalents/Short-term debt , Net cash flow/Total liabilities, Net sales/Total assets; seek to minimize the Total Liabilities/Equity Ratio, qualified opinion, change of audit firm.
- Employees of listed companies, investors, credit institutions, suppliers should analyze financial ratios and information from external audit reports to early identify risks of the firm financial distress, from that makes timely decisions, avoid losses.