Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thăng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 02/02/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Ngọc Thăng, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Ảnh hưởng từ dự toán sản xuất kinh doanh tới kết quả hoạt động của các  doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam".
Thứ ba, ngày 29/12/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng từ dự toán sản xuất kinh doanh tới kết quả hoạt động của các  doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Họ và tên NCS: Lê Ngọc Thăng                                   Mã NCS: NCS36.091KT
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích           Mã số: 9340301 
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thủy, TS. Nguyễn Thị Minh Phương

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

-    Thứ nhất, những nghiên cứu về mối quan hệ giữa dự toán sản xuất kinh doanh với kết quả hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên tại Việt Nam những nghiên cứu có liên quan tới dự toán sản xuất kinh doanh chỉ đơn thuần là mô tả thực trạng áp dụng công cụ này trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Do đó luận án đã góp phần chỉ rõ chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của từng khía cạnh dự toán sản xuất kinh doanh tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam.
-    Thứ hai, những nghiên cứu tiền nhiệm tập trung tìm hiểu ảnh hưởng từ dự toán sản xuất kinh doanh tới kết quả hoạt động của nhà quản lý trong khi kết quả hoạt động của doanh nghiệp thường được phản ánh trên các thang đo kết quả tài chính và kết quả phi tài chính. Tuy nhiên những nghiên cứu này chưa chỉ ra mối liên hệ giữa các thang đo này với nhau. Luận án đã chỉ ra kết quả hoạt động của nhà quản lý có vai trò trung gian bằng kiểm định về ảnh hưởng gián tiếp từ các đặc trưng của dự toán tới kết quả tài chính và kết quả phi tài chính của DNNVV Việt Nam.
-    Thứ ba, luận án sử dụng kỹ thuật mô hình cấu trúc SEM cho phép ước lượng sai số đo lường của từng biến nghiên cứu khi xem xét chúng dưới dạng các biến tiềm ẩn thay vì biến quan sát như những công cụ phân tích hồi quy truyền thống. Qua đó kết quả nghiên cứu từ luận án giảm thiểu được những sai sót so với những nghiên cứu tiền nhiệm khi tính tới những sai số của các biến nghiên cứu trong mô hình.
-    Cuối cùng, luận án sử dụng kỹ thuật phân tích đa nhóm trong SEM để xem xét vai trò điều tiết của đặc điểm quy mô doanh nghiệp đối với sự ảnh hưởng từ từng khía cạnh đặc trưng của dự toán sản xuất kinh doanh tới các kết quả hoạt động trong DNNVV Việt Nam thay vì chỉ dừng lại ở vai trò biến kiểm soát như những nghiên cứu tiền nhiệm.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

-    Kết quả nghiên cứu từ luận án đã cho thấy sự phản hồi thông tin từ dự toán sản xuất kinh doanh không chỉ có ảnh hưởng gián tiếp mà cả trực tiếp tới kết quả hoạt động của các DNNVV Việt Nam. Chính vì vậy tác giả đề xuất các DNNVV Việt Nam cần tăng cường sự phản hồi thông tin về tình hình thực hiện dự toán để nâng cao kết quả hoạt động trong tương lai.
-    Luận án cũng cho thấy việc áp dụng thường xuyên dự toán sản xuất kinh doanh vào hoạt động quản lý sẽ có ảnh hưởng tích cực tới kết quả tài chính của các DNNVV Việt Nam trên cả ba khía cạnh tỷ lệ tăng doanh thu, tỷ lệ tăng lợi nhuận và tỷ lệ tăng tài sản thay vì đơn lẻ trên một khía cạnh như những nghiên cứu tiền nhiệm đã chỉ ra.
-    Từ kết quả nghiên cứu, luận án cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với thực tế áp dụng dự toán sản xuất kinh doanh trong các DNNVV Việt Nam, bao gồm: Thiết lập mục tiêu dự toán cần rõ ràng và có tính thách thức phù hợp; Tăng cường phản hồi thông tin dự toán giữa các cấp quản lý; Cho phép nhà quản lý tham gia nhiều hơn vào dự toán tại bộ phận mà họ quản lý; So sánh chênh lệch giữa thực tế với dự toán thường xuyên hơn, trên phạm vi nhiều hoạt động hơn. 

--------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Topic: Impacts of budgeting on performance of small and medium enterprises in Vietnam
PhD student: Le Ngoc Thang                                   PhD Code: NCS36.091KT
Major: Accounting, auditing and analysis                  Code: 9340301
Supervisor: Dr. Pham Thi Thuy, Dr. Nguyen Thi Minh Phương
Training facility: National Economics University

New contributions in terms of theoretical aspects

-    Firstly, studies on the relationship between production budget and performance have been conducted in many countries around the world. However, in Vietnam, research related to budget has merely described the current situation of applying this tool in corporate governance. Therefore, the thesis would contribute to clearly indicating the directions and degree of impacts of budget on performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam.
-    Secondly, previous studies focused heavily on exploiting the impacts of various aspects of budgeting on managerial performance while business performance was often reflected on the scales of financial and non-financial performance. Also, these studies have yet pointed out the relationship between these scales. Regarding this aspect, the thesis was able to discover that managerial performance has mediating role by testing the indirect effects of characteristics of budgeting on the financial and non-financial performance of SMEs in Vietnam.
-    Thirdly, the thesis used structural equation modeling (SEM), resulting in the measurement error of each research variable when considering them as latent variables instead of observed variables as in traditional regression analysis. Thereby, research findings of the thesis were able to show more clearly the errors compared to the previous studies.
-    Finally, the study utilized the multi-group analysis in SEM to assess the moderating role of firm size in the impacts of budget on performance of SMEs in Vietnam instead of only focusing on the role of control variables as previous studies used to implement.

New discoveries and recommendations obtained from research findings

-    The research findings from the thesis showed that budgeting feedbacks not only have indirect impacts but also direct influence on the performance of SMEs in Vietnam. Therefore, the author suggested that SMEs in Vietnam should increase the feedbacks on the implementation of budgeting to improve their business results in the future.
-    The thesis also discovered that the regular application of budget in management activities would positively impact the financial performance of SMEs in Vietnam on all three aspects including the rate of revenue growth, the rate of profit increase and the rate of asset increase instead of just only one aspect like previous studies offered.
-    Based on research findings, the thesis also offered some recommendations for the practical application of budget in SMEs in Vietnam including the establishment of clear and suitable budget goals; the increase in budgeting feedbacks between different managerial levels; the enhancement of managers' participation in the budgeting of the department they manage; and more frequent implementation of comparison between reality with budgeting in a more wider scale of activities.