Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h30 ngày 19/04/2022 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đình Dũng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Tác động của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 11/03/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng    Mã số: 9340201_TC
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Dũng        Mã NCS: NCS35.19B2TC
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thị Thu Hà
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, luận án sử dụng chỉ tiêu hiệu quả hoạt động (được đo bằng Färe-Primont Index theo phương pháp tính của O’Donnell (2011)) làm biến phụ thuộc trong mô hình xác định mối quan hệ giữa mức độ đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (OFDI) với kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam. Các nghiên cứu hiện nay mới chỉ sử dụng các chỉ tiêu kết quả tài chính như ROA, ROE, P/E, lợi nhuận… làm chỉ tiêu đại diện cho biến kết quả hoạt động kinh doanh. Do đó việc sử dụng chỉ tiêu hiệu quả hoạt động giúp làm phong phú thêm kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa tác động của hoạt động OFDI với kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM). Kết quả cho thấy khi tỷ lệ dư nợ cho vay tại thị trường nước ngoài trong tổng dư nợ của các ngân hàng tăng thêm thì chỉ số hiệu quả hoạt động cũng được tăng thêm. Kết quả mối quan hệ này tiếp tục được làm rõ thêm bằng phỏng vấn sâu chuyên gia.

Hơn nữa, trong giai đoạn đầu của quá trình OFDI, thông thường quy mô đầu tư còn nhỏ. Khi đó, những lợi ích của hoạt động này mang lại sẽ chưa đủ rõ nét để có thể chuyển hoá, phản ánh lên các chỉ tiêu kết quả tài chính. Vì vậy việc sử dụng chỉ tiêu hiệu quả hoạt động làm chỉ tiêu đại diện cho kết quả hoạt động kinh doanh sẽ cho phép đánh giá được chính xác những lợi ích mang lại từ hoạt động OFDI đối với tổng thể ngân hàng ngay trong giai đoạn đầu của quá trình đầu tư. Theo đó, kết quả mối quan hệ thuận chiều giữa mức độ OFDI và hiệu quả thu được cũng góp thêm bằng chứng giải thích hiện tượng hoạt động OFDI được thực hiện ngay cả với các công ty có quy mô còn nhỏ và ngay cả tại các quốc gia đang phát triển.

Thứ hai, luận án bổ sung thêm 3 biến đóng vai trò điều tiết trong mô hình định lượng xem xét mối quan hệ giữa mức độ OFDI và hiệu quả hoạt động. Ba biến điều tiết này gồm: tính chất sở hữu, số lượng thị trường nước ngoài có hoạt động, và thời gian đã hoạt động tại thị trường nước ngoài. Kết quả cho thấy chỉ có hai biến là tính chất sở hữu và thời gian hoạt động tại thị trường nước ngoài có tác động đến mối quan hệ thuận chiều giữa mức độ OFDI và hiệu quả hoạt động.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Kết quả phân tích định lượng và định tính cho phép khẳng định được tác động của hoạt động OFDI đến các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt nam là thuận chiều. Theo đó hoạt động OFDI có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động và từ đó có khả năng mang lại cải thiện về các chỉ tiêu tài chính của các NHTM Việt Nam có hoạt động OFDI trong tương lai. Kết luận này cho phép các NHTM Việt nam có thể hoạch định chiến lược phát triển dài hạn đối mới mảng kinh doanh tại thị trường nước ngoài mà chưa cần nghĩ đến việc thu hẹp đầu tư.

----------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: The impact of foreign direct investment on the performance of Vietnamese commercial banks
Major: Finance - Banking     Code: 9340201_TC
PhD student: Nguyen Dinh Dung     PhD Code: NCS35.19B2TC
Instructor: Associate Professor Phan Thi Thu Ha
Training Institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

First, the thesis uses the performance indicator (measured by Färe-Primont Index based on the O'Donnell calculation method (2011)) as the dependent variable in the model to determine the relationship between the level of outward foreign direct investment (OFDI) and business results of Vietnamese commercial banks. Existing studies only use financial performance indicators such as ROA, ROE, P/E, profit etc. as a representative indicator of business performance variables. Therefore, the use of performance indicators helps enrich the research results on the relationship between the impact of OFDI activities and the business performance of commercial banks. The results show that when the ratio of outstanding loans in foreign markets to total outstanding loans of banks increases, the performance index also increases. This result is further clarified by in-depth interviews with experts.

Furthermore, in the early stages of the OFDI process, the investment size is usually small. At that time, the benefits of this activity will not be clear enough to be transformed and reflected on the financial results. Therefore, the use of performance indicators as a representative indicator of business performance will allow to accurately evaluate the benefits derived from OFDI activities to the bank in the early stages of the investment process. Accordingly, the results of a positive relationship between the level of OFDI and the business performance also provide the evidence explaining the phenomenon that OFDI activities are carried out even with small-sized firms and even in developing countries. 

Second, the thesis adds three more variables that play a regulatory role in the quantitative model. These three modifiers include: nature of ownership, number of active foreign markets, and operating time spent in foreign markets. The results show that only two variables i.e. ownership and operating time in foreign markets have a positive impact on the relationship between OFDI level and performance.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

The results of quantitative and qualitative analysis allow to confirm the positive impact of OFDI activities on performance indicators of Vietnamese commercial banks. Accordingly, OFDI activities have a positive impact on operational efficiency and thereby have the potential to bring about improvements in financial indicators of Vietnamese commercial banks carrying out OFDI activities in the future. This conclusion allows Vietnamese commercial banks to plan long-term development strategies for new business segments in foreign markets without having to think about downsizing investments.