Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Dụng Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 04/11/2021 tại Phòng Hội thảo G01 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Dụng Tuấn, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Ảnh hưởng của vốn nhân lực đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.
Thứ sáu, ngày 25/06/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của vốn nhân lực đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)                Mã số: 9340101_QTK
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Dụng Tuấn                                   Mã NCS: NCS36.041QTK 
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Kim Thanh 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Khác với các nghiên cứu về vốn nhân lực và sự tác động của nó tới doanh nghiệp của những nhà nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này chỉ ra rằng: Ảnh hưởng của vốn nhân lực tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là trực tiếp và đã đề xuất được mô hình đánh giá nó. Luận án đã chứng minh mô hình nghiên cứu có giá trị thực tiễn, việc kiểm định mô hình đã xác định được các tác động quan trọng của các yếu tố vốn nhân lực tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Luận án đã cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn giúp cho các nhà lãnh đạo/chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa có cái nhìn tổng thể, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp về vốn nhân lực cho doanh nghiệp nhằm đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất. Định hướng cho người lao động của doanh nghiệp trong việc tự đầu tư nâng cao chất lượng nguồn vốn nhân lực của mình. Định hướng cho những nhà hoạch định chính sách và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đưa ra được những chính sách phù hợp nhất cho doanh nghiệp, …

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Nghiên cứu của luận án này chỉ ra rằng: (1) ảnh hưởng của vốn nhân lực tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là thuận chiều. (2) sự ảnh hưởng của yếu tố vốn nhân lực qua số năm đi học và kinh nghiệm của lao động là nhiều hơn yếu tố thu nhập lao động và chi đào tạo lao động của doanh nghiệp. (3) có sự khác biệt ở quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp về mối quan hệ giữa vốn nhân lực và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Những đề xuất:
Với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Thu hút và duy trì những người lao động có mức vốn nhân lực cao, cần tuyển người lao động có số năm đi học chuyên môn kỹ thuật nhiều hơn thay vì trả lương cao hơn cho những người lao động ở những vị trí công việc không phù hợp trong doanh nghiệp; Tạo mối liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp; Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động của doanh nghiệp bằng cách tự đào tạo hoặc cử đi đào tạo tại các trường chuyên nghiệp; Nâng cao mức thu nhập cho người lao động; Hình thành các nhóm làm việc trong doanh nghiệp.
Với Nhà nước, nhà hoạch định chính sách: Cần có chính sách đảm bảo môi trường cho vốn nhân lực hoạt động hiệu quả trong thị trường lao động; Duy trì sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô; Đẩy mạnh việc đào tạo nghề nhằm cung cấp nguồn vốn nhân lực chất lượng cho doanh nghiệp.
Với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Cần có kênh thông tin chuyên về nhân lực trên trang wed của hiệp hội; Tạo mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong Hiệp hội nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. 

-----------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Effect of human capital on business results of Vietnamese enterprises
Major: Business Administration (Faculty of Business Administration)               Code: 9340101_QTK
PhD. Candidate: Nguyễn Dụng Tuấn                                                               PhD. Candidate Code: NCS36.041QTK
Instructor: Assoc.Prof.Dr Ngô Kim Thanh
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions 

Different from previous studies on human capital and its impact on enterprises by other researches, this study shown the direct effect of human capital on business results of enterprises and proposed a model to assess it.
The thesis has proved the practical value of the research model. The model testing has determined the important impacts of human capital factors on business results of enterprises.
The thesis has provided a scientific and practical ground to help small and medium-sized enterprise leaders/owners have an overall view, thereby making appropriate decisions on human capital for their enterprises to achieve the best results. It also provided orientation for employees of enterprises in self-investment to improve the quality of their human capital, orientation for policy makers and supported enterprises to make the most suitable policies for enterprises, …
New findings and proposals drawn from the research results of the thesis
The study of this thesis shown that: (1) Effect of human capital on business results of enterprises is proporational. (2) Effect of the human capital factor by the number of schooling years and working experience is higher than the factor of employee income and training cost of enterprises. (3) the relationship between human capital and business results of the enterprise is different in the size and field of operation of the enterprise.

Suggestions:

For Vietnamese small and medium enterprises: to attract and retain employees with high levels of human capital, recruit workers with more years of technical training instead of paying higher wages for workers holding inappropriate job positions in enterprise; to create the connection between schools and enterprises; to strengthen training, improve professional qualifications for employees of enterprises by son-the-job training or sending to training at professional schools; to increase the income level for employees; establish working groups in the enterprise.
For the State, policy makers: It is necessary to have a policy to ensure an environment for human capital to operate effectively in the labor market; to maintain the stability of the macro-economy; promote vocational training to provide quality human capital for enterprises.
For Vietnam Association of Small and Medium Enterprises: it’s required to an information channel specializing in human resources on the Association's website; Create closer links between enterprises in the same industry in the Association to create competitive advantages.