Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 20/07/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Duy Thanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài: Nghiên cứu rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam.
Thứ ba, ngày 14/06/2022

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Khoa Quản trị Kinh doanh)      Mã số: 9340101
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Thanh   
Người hướng dẫn khoa học: TS. Đào Thanh Tùng; TS. Đinh Tiến Dũng 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Dựa trên cách tiếp cận khảo sát các chủ doanh nghiệp kinh doanh ngành gỗ (từ dữ liệu sơ cấp), luận án có những điểm mới như sau:

Thứ nhất, luận án xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam. Trong số này, luận án đã đề cập đến 6 nhóm rủi ro tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, điển hình là ROA. Đây là một trong những bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng rủi ro trong chuỗi kinh doanh ngành gỗ có tác động đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Thứ hai, luận án đã hiệu chỉnh bảng hỏi và thang đo cho phù hợp với điển hình nghiên cứu là ngành gỗ Việt Nam – vốn là một thị trường đa phần tập trung vào vấn đề cung ứng hoặc làm đại lý cho các nước trên thế giới. Do đó, các thang đo về rủi ro cung ứng và vận hành được nhấn mạnh trong trường hợp nghiên cứu này.

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn

Thứ nhất, đánh giá được tác động cụ thể của 6 nhóm nhân tố lên hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam. Đối với thị trường Việt Nam – không giống như một số nước – khi rủi ro tăng lên thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giảm xuống. Đây là một bổ sung về bằng chứng thực nghiệm cho các nghiên cứu khác về quản trị chuỗi rủi ro trong ngành gỗ.

Thứ hai, dựa trên kết quả của phỏng vấn sâu các chuyên gia và kết quả của mô hình, luận án kết luận rằng rủi ro về môi trường gần như không ảnh hưởng đến rủi ro trong chuỗi kinh doanh ngành gỗ (khi chưa có ảnh hưởng của dịch bệnh). Các nhân tố khác ảnh hưởng lớn đến ROA của các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam.

Thứ ba, dựa trên kết quả của mô hình, luận án đã đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro nhu cầu (do bên nhập hàng đưa ra) và rủi ro hậu cần, cũng như rủi ro cung ứng và vận hành bằng cách xây dựng các mô hình có liên quan đến nhu cầu hàng hóa của các bên. Luận án cũng đưa ra một số hàm ý chính sách đối với các cơ quan quản lý nhà nước như Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng được đưa ra.

----------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Research on risk in wooden furniture supply chain in Vietnam
Major: Business Administration            Code: 9340101
Name of Candidate: Nguyen Duy Thanh   
Supervisor 1: Dao Thanh Tung, PhD.  Supervisor 2: Dinh Tien Dung, PhD. 

New academic and theoretical contributions

Based on the survey approach of wood business owners (from primary data), the thesis has the following new points:

Firstly, the thesis identifies the factors affecting risk in the wooden furniture supply chain in Vietnam. Among these, the thesis mentioned 6 groups of risks affecting the business performance of enterprises, typically ROA. This is one of the empirical evidence showing that risks in the wood industry business chain have an impact on the financial performance of enterprises.

Secondly, the thesis has adjusted the questionnaire and the scale to suit the typical research case of Vietnam's wood industry - which is a market that mostly focuses on supplying or acting as an agent for countries around the world. gender. Therefore, the operational and supply risk scales are emphasized in this case study.

New findings and recommendations 

First, assess the specific impact of 6 groups of factors on the business performance of Vietnamese wood industry enterprises. For the Vietnamese market - unlike some countries - when risks increase, business performance decreases. This is a supplement to the empirical evidence to other studies on risk chain management in the timber industry.

Secondly, based on the results of in-depth interviews with experts and the results of the model, the thesis concludes that environmental risks have almost no effect on risks in the wood industry business chain (when there is no impact on the environment). Other factors greatly affect the ROA of Vietnamese wood industry enterprises.

Third, based on the results of the model, the thesis has suggested a number of policy implications to minimize the negative impact of demand risks (given by importers) and logistics risks, as well as supply and operational risks by building models related to the needs of the goods of the parties. The thesis also provides some policy implications for state management agencies such as the Vietnam Timber and Forest Products Association in protecting the interests of businesses in the supply chain.