Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Thức bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 24/11/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Ngọc Thức chuyên ngành Khoa học quản lý, với đề tài: Tác động của chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến cơ hội khởi nghiệp.
Thứ hai, ngày 19/10/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến cơ hội khởi nghiệp.
Chuyên ngành: Khoa học quản lý    Mã số:9310110_QL
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Thức        Mã NCS: NCS36.111QL
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Kim Chiến
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án hệ thống hóa các chính sách có tác động đến cơ hội khởi nghiệp, xây dựng các giả thiết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu để xác định và đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ đến cơ hội khởi nghiệp trong đó xem xét đến các yếu tố “thể chế”, “văn hóa” như là các thành tố mang hàm ý chính sách tác động đến “cơ hội khởi nghiệp”.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Luận án đánh giá tác động chính sách dựa trên cảm nhận của từng đối tượng khác nhau gồm: nhà quản lý, hoạch định chính sách ; nhà nghiên cứu chính sách, start-up thành công và thất bại; sinh viên đại học. Những phát hiện mới của luận án bao gồm:
(1) Yếu tố “Thể chế” tương quan thuận với “Cơ hội khởi nghiệp”.
(2) Yếu tố “Văn hóa”, “Giáo dục phổ thông” “Giáo dục chuyên nghiệp” “Hỗ trợ tài chính” “Cơ sở hạ tầng” cũng có tác động thuận chiều tới “Cơ hội khởi nghiệp”.
(3) Trong đó, yếu tố “Hỗ trợ tài chính” có tác động lớn nhất đến cơ hội khởi nghiệp, ngoài ra các yếu tố khác cũng có tác động mạnh đến cơ hội khởi nghiệp, đây cũng là cơ sở để đẩy mạnh các giải pháp hướng đến những chính sách này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động khởi nghiệp.

Một số các kiến nghị cho các bên liên quan:

- Đối với Chính phủ, các Bộ, ban, ngành: Cần phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường tổ chức các phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên, thanh niên, phụ nữ,… kết nối, đặt hàng với các trường đại học về các sản phẩm/dịch vụ mà thị trường của Việt Nam cần, ưu tiên phát triển các dự án ươm tạo khởi nghiệp, rà soát các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định hợp tác với các nước và khu vực để hoàn thiện hệ thống luật pháp về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn- đo lường - chất lượng để làm nền tảng cho hoạt động khởi nghiệp, hướng dẫn việc khai thác thông tin sáng chế phục vụ hoạt động khởi nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các nhóm khởi nghiệp đang hình thành.
- Đối với các trường đại học: Cần xây dựng các chương trình đào tạo về khởi nghiệp, kiến tạo văn hóa khởi nghiệp cho sinh viên, gắn nghiên cứu với khởi nghiệp, thương mại hoá sản phẩm nghiên cứu trong hệ thống giáo dục.
- Đối với các cá nhân khởi nghiệp: Cần chủ động sáng tạo và luôn nắm bắt, cập nhật những thông tin hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch, thiết lập các mục tiêu và có quy trình quản lý, dự báo tốt về hiệu suất, tạo ra các quy trình giải pháp mới và kêu gọi vốn thành công. Ngoài ra, cần lưu ý việc xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp - chính là việc làm quan trọng, là nhân tố thu hút và thúc đẩy nguồn lực con người phục vụ cho sự phát triển.

--------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: The impact of start-up support policies on start-up opportunities.
Major: Management Science                     Code: 9310110_QL
PhD Candidate: Nguyen Ngoc Thuc                      Code: NCS36.111QL
Instructor: Assoc. Prof. Dr. Phan Kim Chien
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

The thesis systematizes policies that affect start-up opportunities, builds research hypotheses and research models to identify and evaluate the impact of supporting policies on start-up opportunities in which view consider "institution" and "culture" as factors with policy implications affecting "startup opportunities".

New findings and proposals are drawn from the research and survey results of the thesis:

The thesis evaluates policy impacts based on the perceptions of each different object, including: managers, policy makers; policy researchers, startup success and failure; college student. The new findings of the thesis include:
(1) The factor "Institution" correlates positively with "Start-up opportunity".
(2) The factor "Culture", "General education", "Professional education", "Financial support", "Infrastructure" also has a positive impact on "Start-up opportunities".
(3) In which, the factor "Financial support" has the greatest impact on start-up opportunities, in addition, other factors also have a strong impact on start-up opportunities, this is also the basis for promoting solutions towards these policies to better support start-ups.

Some recommendations for related parties:

- For the Government, Ministries, departments and branches: It is necessary to coordinate with Ministries, branches, localities and mass organizations to strengthen the organization of scientific research and creative movements of students, youth, women, ... connect, order with universities about the products/ services that the Vietnamese market needs, give priority to developing startup incubation projects, review Vietnam's commitments in cooperation agreements with countries and regions to perfect the legal system of intellectual property, standards - metrics - quality to serve as a foundation for start-ups, guide the exploitation of patent information for start-up activities of organizations and enterprises, especially start-up groups that are forming.
- For universities: It is necessary to develop training programs on start-up, create strat-up culture for students, associate research with strat-up, commercialize research products in the education system
- For start-ups: It is necessary to actively create and always grasp and update information to support startups, develop plans, set goals and have a process management and good forecasting performance, creating new solution processes and raising capital successfully. In addition, it should be noted that building and maintaining corporate culture - is an important job, is a factor to attract and promote human resources for development.