Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ánh Tuyết bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 13/06/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài "Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)".
Thứ tư, ngày 13/05/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Người hướng dẫn: PGS.TS Đào Thị Phương Liên
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
(1) Luận án đã bước đầu phân tích vai trò nhà nước đối với phát triển du lịch ở Việt Nam sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Cụ thể là: (i) xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch; (ii) Xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách phát triển du lịch; (iii) xây dựng tổ chức bộ máy và quản lý phát triển du lịch; (iv) thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch; (v) đánh giá, kiểm tra, thanh tra đối với phát triển du lịch.
 
(2) Luận án cũng luận giải việc hoàn thiện các nhân tố: xây dựng thể chế phù hợp và tiến bộ, nguồn lực tài chính của nhà nước dành cho du lịch tăng lên, nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch cũng như nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý và doanh nghiệp, đồng thời chủ động; sáng tạo trong việc tham gia những hiệp định, thỏa thuận khi AEC hình thành sẽ đảm bảo cho việc thực hiện tốt các vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành AEC.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
(1) Luận án tiến hành phân tích đánh giá tác động của vai trò nhà nước đến điều kiện phát triển du lịch Việt Nam trước và sau khi hình thành AEC, kết quả phân tích cho thấy sau khi hình thành AEC ảnh hưởng của vai trò nhà nước đến các điều kiện phát triển du lịch Việt Nam đều được điểm đánh giá cao hơn trước khi hình thành AEC. Điều này cho thấy, trong bối cảnh mới nhà nước đã bước đầu thể hiện tốt hơn trong việc hoàn thiện các chính sách phát triển du lịch. Các dữ liệu khảo sát cũng cho thấy vai trò cao hơn của nhà nước sau khi hình thành AEC trong vấn đề: gia tăng quy mô du lịch, cơ cấu lại ngành du lịch, nâng cao hiệu quả phát triển du lịch, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam.
 
(2) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án cũng đã đề xuất các nhóm giải pháp trực tiếp và các nhóm giải pháp bổ trợ nhằm hoàn thiện vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành AEC. Trong đó, các giải pháp then chốt là: (i) xây dựng thể chế phù hợp và tiến bộ, tiến hành một cuộc cải cách hành chính sâu rộng, trọng tâm là cải cách bộ máy công quyền, nâng cao chất lượng và hiệu quả của bộ máy công quyền điều tiên quyết là trọng dụng và phát triển nhân tài. (ii) xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch phải có cân nhắc sự phù hợp với bối cảnh đã hình thành AEC, cụ thể: phù hợp với những mục tiêu, định hướng của Hiệp định Du lịch cũng như Chiến lược Du lịch 2016 - 2025, (iii) hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phải thực sự tạo điều kiện cho du lịch phát triển, (iv) tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý du lịch và sự phối hợp trong quản lý nhà nước để phát triển du lịch, (v) Nhà nước tích cực, chủ động trong việc ban hành và thực thi những chính sách mở đường cho các doanh nghiệp du lịch tham gia hiệu quả thị trường du lịch ASEAN. 
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: The role of the state in tourism development in Vietnam after forming the ASEAN Economic Community (AEC)
Major: Political Economics
Phd candidate: Nguyen Thị Anh Tuyet
Scientific advisor: Assoc.Prof.Dr. Dao Thi Phuong Lien
Training facility: National Economics University 
 
New contributions in terms of academic, theoretical 
 
(1) The thesis analyzed a preliminary step in the role of the state in tourism development in Vietnam after forming the ASEAN Economic Community (AEC). Specifically: (i) Developing tourism development strategies and plans; (ii) Developing a system of laws and policies on tourism development; (iii) Organizational structure and tourism development management; (iv) promoting international cooperation in tourism development; (v) Evaluating, checking, an inspection of tourism development.
 
(2) The thesis also explains the completion of the following factors: Building appropriate and progressive institutions, increasing the states financial resources for tourism, raising social awareness about tourism development as well as raising the qualification capacity of managers and businesses, and being proactive; creativity in joining agreements and agreements when the AEC is formed, it will ensure the good implementation of the states roles in Vietnams tourism development after the establishment of the AEC.
 
New findings and proposals are drawn from the research and survey results of the thesis 
 
(1) The dissertation carries an of the impact of the states role on Vietnams tourism development conditions before and after the establishment of the AEC, the analysis results show that after the formation of the AEC, the influence of the state role on the conditions of Vietnams tourism development has been rated higher before the formation of the AEC. This shows that, in the new context, the state has initially shown better performance in perfecting tourism development policies. The survey data also show the higher role of the state after forming the AEC in issue: increasing tourism scale, restructuring the tourism industry, improving tourism development efficiency, enhancing Vietnams tourism position.
 
(2) Based on the research findings, the dissertation also proposed groups of direct solutions and complementary solution groups to fulfil the states role in Vietnams tourism development after the establishment of the AEC. In particular, the key solutions are: (i) building appropriate and progressive institutions, undertaking a deep administrative reform, with a focus on public administration reform, improving the quality and efficiency of the public authority respect and develop talents (ii) formulating tourism development strategies and planning must take into consideration the appropriateness with the context of the AEC, specifically: By the objectives and orientation of the Tourism Agreement as well as the 2016-2025 Tourism Strategy, (iii) the legal system, mechanisms and policies must create favourable conditions for tourism development, (iv) continue to improve the organization of tourism management apparatus and coordination in state management to tourism development, (v) The State is active and proactive in issuing and implementing policies to pave the way for tourism businesses to effectively participate in the ASEAN tourism market.