Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 15/11/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Bích Thủy, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Tác động của đặc điểm quản trị công ty đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ ba, ngày 15/10/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của đặc điểm quản trị công ty đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Thủy
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Thứ nhất, luận án đã đóng góp thêm vào cơ sở lý luận về quản trị công ty, nguyên tắc thận trọng trong kế toán và tác động của đặc điểm quản trị công ty đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán.
 
Thứ hai, luận án đề xuất bổ sung một số yếu tố thuộc quản trị công ty có tác động đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán trên cơ sở đặc điểm của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là: thành viên Ban kiểm soát có chuyên môn về kế toán tài chính, sở hữu của Nhà nước là cổ đông lớn.
 
Thứ ba, luận án đã kiểm định được mối liên hệ giữa đặc điểm quản trị công ty và việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán. 
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực nghiệm với số liệu từ 528 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 - 2016, luận án đã có những phát hiện, đề xuất mới như sau:
 
Thứ nhất, luận án đưa ra mô hình phù hợp để đo lường việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán tại các công ty, từ đó đánh giá thực trạng thực hiện nguyên tắc này trong các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
Thứ hai, Luận án đã phát hiện ra mối quan hệ giữa đặc điểm quản trị công ty và việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán. Cụ thể, nghiên cứu này đã chứng minh được:
 
          (i) Công ty có chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm giám đốc điều hành, công ty có tỷ lệ phần trăm cổ phiếu được sở hữu bởi Ban giám đốc càng cao và công ty niêm yết có tỷ lệ sở hữu Nhà nước trên 50% sẽ có tác động tiêu cực đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán;
         (ii) Tỷ lệ thành viên trong hội đồng quản trị và trong Ban kiểm soát có chuyên môn về kế toán tài chính sẽ có tác động tích cực đến việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán.
 
Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu của luận án, tác giả đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với doanh nghiệp trong việc tăng cường nghiên cứu về nguyên tắc thận trọng trong kế toán, điều chỉnh các yếu tố quản trị công ty nhằm đảm bảo việc tuân thủ nguyên tắc này; đề xuất cơ quan quản lý Nhà nước trong việc ban hành các quy định đối với việc áp dụng nguyên tắc thận trọng, đồng thời quy định chặt chẽ hơn về trình độ chuyên môn, vai trò trách nhiệm của hội đồng quản trị và ban kiểm soát đối với thông tin công bố của doanh nghiệp; đề xuất các nhà đầu tư nghiên cứu tác động của việc thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán và đề xuất các cơ sở giáo dục đào tạo tăng cường nội dung giảng dạy, tập huấn liên quan đến nguyên tắc thận trọng trong kế toán.
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
THESIS’S NEW CONTRIBUTIONS
 
Title: Impacts of characteristics of corporate governance on the implementation of accounting conservatism in listed enterprises on Vietnam stock market 
Specialization: Accounting, auditing and analysis
Institution: National Economics University 
 
Academic and theoretical contributions 
 
Firstly, the thesis contributed to theoretical basis about corporate governance, accounting conservatism and impacts of corporate governance’s characteristics on the implementation of accounting conservatism.
 
Secondly, the thesis proposed the supplement of certain factors related to corporate governance, which would put an impact on the implementation of accounting conservatism. These factors were built up based on characteristics of listed enterprises on Vietnam stock market, including members of Board of Supervisory with accounting and finance expertise, ownership of the State as the biggest shareholder.
 
Thirdly, the thesis tested the relationship between characteristics of corporate governance and the implementation of accounting conservatism. 
 
Findings and recommendations based on thesis’ research and results 
 
Based on the results of the empirical study with data from 528 non-financial firms listed on Vietnam stock market, in the period of 2012 - 2016, the thesis proposed recommendations as the followings:
 
Firstly, the thesis provided an appropriate model for the measurement of accounting conservatism implementation in those firms, which helped to evaluate reality of implementing this principle in enterprises listed on Vietnam stock market.
 
Secondly, the thesis identified the relationship between characteristics of corporate governance and the implementation of accounting conservatism. In particular, this thesis proved that:
 
          (i) Enterprises with double positions of chairman and CEO, those with higher share owned by Management Board and listed ones with more than 50% of State-owned rate would have negative impact on the implementation of accounting conservatism;
         (ii) Number of members in Board of Directors and Board of Supervisory with accounting and finance expertise would have positive impact on implementation of accounting conservatism.
 
Thirdly, based on the research results, the author provided recommendations and proposals to enterprises in enhancing studies on conservatism in accounting, adjusting characteristics of corporate governance to ensure the compliance of this principle; suggestions for Government authorities in issuing regulations on the application of conservatism, announcing stricter rules on expertise and missions of Board of Directors and Board of Supervisory towards enterprises’ information disclosure; proposals to investors in researching the impacts of accounting conservatism implementation and suggestions for institutions in fostering teaching and training contents related to accounting conservatism.