Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 13h30 ngày 22/09/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thu Trang chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài: Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ năm, ngày 07/07/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Thị Hương, TS. Đoàn Phương Thảo
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng        Mã số: 9340201

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Qua luận án, NCS đã chứng tỏ được thước đo ILLIQ của Amihud (2002) và LM của Liu (2006) phù hợp để đo lường thanh khoản của phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam. Với khái niệm thanh khoản của cổ phiếu được hiểu là khả năng thực hiện giao dịch liên tục trong thời gian ngắn với số lượng lớn cổ phiếu và chi phí thanh khoản là thấp nhất đồng thời khả năng phục hồi giá nhanh sau những cú sốc của thị trường.

Do thị trường chứng khoán Việt Nam chưa phải là thị trường hiệu quả nên mâu thuẫn thông tin giữa cổ đông nội bộ và cổ đông bên ngoài tại các doanh nghiệp niêm yết là căn cứ để giải thích cho kết quả nghiên cứu, đó là: cấu trúc sở hữu phân tán giúp tăng thanh khoản của cổ phiếu. Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu cổ đông Nhà nước có tác động phi tuyến tính tới thanh khoản của cổ phiếu và vấn đề này được giải thích dựa trên cơ sở lý thuyết tài chính hành vi.  

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

- Xác định tác động thuận chiều của cấu trúc sở hữu phân tán tới thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam thông qua hoạt động giao dịch và bất cân xứng thông tin. Khuyến nghị với UBCK Nhà nước: nâng chuẩn điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đối với doanh nghiệp niêm yết.

- Chứng minh sở hữu Nhà nước có tác động phi tuyến tới thanh khoản của cổ phiếu và xác định ngưỡng đảo chiều tác động của tỷ lệ sở hữu Nhà nước tới thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam là 11,72%. Khuyến nghị với Chính phủ: Nhà nước nên giữ mức sở hữu khoảng 11,72% để tăng thanh khoản của cổ phiếu và đặc biệt tại các doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng bền vững cao.

- Chứng minh việc kết hợp chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu cải thiện tốt nhất thanh khoản của cổ phiếu, đồng thời chứng tỏ tác động phi tuyến của tỷ lệ trả cổ tức tới thanh khoản của cổ phiếu. Tỷ lệ trả cổ tức thấp hơn 87,03% sẽ giúp tăng thanh khoản của cổ phiếu. Khuyến nghị với UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán: đưa ra các qui định và chế tài xử phạt đối với các trường hợp doanh nghiệp trả cổ tức cao hơn thu nhập sau thuế và chậm thanh toán cổ tức cho cổ đông để hạn chế “thông tin nhiễu” từ chính sách cổ tức.

--------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Factors affecting the liquidity of stocks listed on Vietnam’s stock market
Specialization: Finance - Banking        Code: 9340201
PhD Candidate: Nguyen Thi Thu Trang
Supervisors: Assoc.Prof. Luu Thi Huong, PhD. Doan Phuong Thao

New academic and theoretical contributions

Researcher has proved that the measurement of Amihud's ILLIQ (2002) and Liu's LM (2006) are suitable for estimating the liquidity of common stock listed on VietNam’s stock market. As for the concept of liquidity, it is defined as the ability to carry out continuous transactions within a short duration for a large number of shares and with the lowest selling costs. Liquidity is also defined as the ability of share price to quickly recover after stock market shock and volatility. 

As the Vietnam's stock market now is not efficient, there is informational asymmetry between internal and external shareholders in listed companies, which explains the phenomenon of disperse ownership structure which helps to increase the liquidity of common stock. Besides, the factor of State ownership ratio has a non-linear effect on share’s liquidity and this problem is explained based on behavioral finance theory.    

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

The thesis determines the positive impact of distributed ownership structure on the liquidity of shares listed on the Vietnam stock market through trading activities and information asymmetry. Recommendations to the State Securities Commission: raising the standard of conditions for the ratio of FreeFloat in listed companies.

The research results have proved that State ownership has a nonlinear effect on stock liquidity and determined the threshold for reversing the impact of State ownership on liquidity of stocks listed on the Vietnam stock market as 11.72%. Recommendations to the Government: The State ownership should be kept around 11.72% to increase the liquidity of stocks and especially in enterprises with high sustainable growth rate.

The thesis shows that the combination of using cash and stock as dividend payment best improves the liquidity of stock and proves that the nonlinear impact of dividend payout ratio on stock’s liquidity. A lower dividend payout ratio of 87.03% will help increase the liquidity of stocks listed on Vietnam’s stock market. Recommendations to the State Securities Commission and the Stock Exchange: on the introduction of regulations and punishments for cases which enterprises pay dividends higher than their after-tax income and delay payment of dividends to shareholders to limit "noise information" from the policy dividend.