Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thuận bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 29/03/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thuận, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam".
Thứ ba, ngày 05/01/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)          Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thuận                                          Mã NCS: NCS38.093KT
Người hướng dẫn: TS. Tạ Quang Bình, TS. Nguyễn Hữu Đồng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Thứ nhất, luận án bổ sung thang đo, đo lường chất lượng hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT), các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam.
Thứ hai, luận án nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT dựa trên các lý thuyết như lý thuyết xử lý thông tin, lý thuyết khuếch tán đổi mới. Đồng thời, luận án cũng xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đóng góp vào lý thuyết liên quan đến chất lượng HTTTKT.
Thứ ba, luận án xác định được mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa giữa các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT và chất lượng HTTTKT với hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

Thứ nhất, luận án cung cấp thông tin thực trạng chất lượng HTTTKT tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam, đồng thời luận án sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính trong nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng HTTTKT với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Thứ hai, kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò của các nhân tố Huấn luyện và đào tạo nhân viên doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, Văn hóa doanh nghiệp, Cam kết của nhân viên gắn bó với doanh nghiệp, Sự hỗ trợ của Ban quản lý cấp cao, Kiến thức của người quản lý trong các doanh nghiệp. Đây là các nhân tố có tác động tích cực đến chất lượng HTTTKT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam.
Thứ ba, luận án đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng HTTTKT trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam và mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho doanh nghiệp.

-------------------------------------

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THESIS

Title: Research on factors affecting the Quality of Accounting Information Systems in Civil Engineering construction enterprises in Vietnam
Major: Accounting (Accounting, auditing and analysis)        Code    : 9340301
Ph.D attendant: Nguyen Thi Thuan                                    NCS code: NCS38.093KT
Scientific Instructor: 1 - Dr. Ta Quang Binh, 2 - Dr. Nguyen Huu Dong
Training institution: National Economic University

The new contributions on learning, reasoning:

- Firstly, thesis supplementing the scale, measuring the quality of accounting information systems (AIS), factors affecting the quality of AIS in civil engineering construction enterprises in Vietnam.
- Secondly, research thesis on the theoretical basis of factors affecting AIS quality based on theories such as information processing theory, managerial behavior theory. At the same time, the thesis also builds a research model of factors affecting the quality of AIS in civil engineering construction enterprises in Vietnam. Research results contribute to the theory of AIS quality.
- Thirdly, The thesis identifies a positive and meaningful relationship between the factors affecting the quality of AIS and AIS quality and the performance of the civil engineering construction enterprises in Vietnam. 

New contributions in terms of practice:

- Firstly, The thesis provides results information on the actual quality of AIS in civil engineering construction enterprises in Vietnam, and the thesis uses the linear structural model analysis method in studying the relationship between AIS quality with business performance.
- Secondly, The research results of the thesis show the role of factors: Training and education, Information technology, Corporate cultural environment, Management commitment, Top Management Support, Managers' knowledge. These are factors that have a positive impact on the quality of AIS in order to improve the firm performance of the civil engineering construction enterprises in Vietnam.
- Thirdly, The thesis proposes recommendations to improve the quality of AIS in enterprises civil engineering construction enterprises in Vietnam and  bringing the best firm performance to businesses.