Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 18/12/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Tuân, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam".
Thứ ba, ngày 17/11/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích        Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tuân                        Mã NCS: NCS35.50B2KT
Người hướng dẫn: TS. Đinh Thế Hùng, TS. Lê Đình Thăng

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

i) Luận án cung cấp cơ sở để nhận biết sự tồn tại của kiểm toán nội bộ thông qua các dấu hiệu cụ thể phù hợp với quan điểm hiện đại về kiểm toán nội bộ được thừa nhận rộng rãi hiện nay.

ii) Luận án xây dựng được mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc điểm của doanh nghiệp đến khả năng tồn tại của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.

iii) Luận án xây dựng được mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc điểm của kiểm toán nội bộ đến hiệu lực của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy:

1) Khả năng tồn tại của kiểm toán nội bộ chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm của doanh nghiệp: Khả năng một doanh nghiệp có tồn tại của kiểm toán nội bộ cao hơn khi doanh nghiệp đó là doanh nghiệp niêm yết, có quy mô lớn, có nhiều công ty con, có tỉ trọng hàng tồn kho và công nợ phải thu lớn trong tổng tài sản, có tỉ trọng giá trị giao dịch xuất nhập khẩu lớn và sử dụng các dịch vụ kiểm toán từ các hãng kiểm toán Big 4, tỉ lệ sở hữu vốn của thành viên của hội đồng quản trị lớn (trên 5%), tỉ lệ nhà quản trị có chuyên môn về kế toán - kiểm toán cao và các nhà quản trị ủng hộ việc sử dụng kiểm toán nội bộ.

2) Hiệu lực của kiểm toán nội bộ chịu ảnh hưởng bởi các đặc điểm của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp theo hướng thuận chiều, các đặc điểm đó là: số kiểm toán viên nội bộ, năng lực của kiểm toán viên nội bộ, phạm vi kiểm toán, tính độc lập, cơ sở và phương pháp của kiểm toán nội bộ.

Các khả năng ứng dụng trong thực tiễn của luận án: Luận án đề xuất những khuyến nghị có thể ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp thép, cụ thể:

i) Các khuyến nghị đề xuất đối với những doanh nghiệp chưa có kiểm toán nội bộ nhằm xác định khả năng tồn tại của kiểm toán nội bộ và thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ;

ii) Các khuyến nghị đề xuất đối với các doanh nghiệp đã có kiểm toán nội bộ nhằm tăng cường hiệu lực của kiểm toán nội bộ thông qua việc tăng cường cơ sở hoạt động, tính độc lập, năng lực đội ngũ và hoàn thiện về phạm vi, phương pháp kiểm toán nội bộ.

Ngoài ra, luận án đề xuất những khuyến nghị đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức hiệp hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp thép nhằm thực hiện các giải pháp; đồng thời, luận án gợi ý một số hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.

----------------------------


NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

The dissertation topic: Research on internal audit in Steel enterprises in Viet Nam
Major: Accounting, Auditing and Analysing                         Code: 9340301
Ph.D Student: Nguyen Thi Tuan                              Code: NCS35.50B2KT
Research instructor: Dr. Dinh The Hung, Dr. Le Dinh Thang

1. New academic and theoretical contributions:

i) The thesis provided the basis for identifying the existence of internal audit through specific signs in accordance with the widely accepted modern viewpoints.

ii) The thesis provided a model researching effects of enterprise characteristics on the possibility of internal audit existing in an enterprise.

iii) The thesis built a model researching effects of internal audit characteristics on internal audit effectiveness in enterprises.

2. New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

The results drawn from the thesis with empirical evidences:

1) The possibility of internal audit existing in an enterprise is influenced by enterprise characteristics: The likelihood of steel enterprises having a presence of internal audit is higher when enterprises are listed ones, with many subsidiaries, a large proportion of inventories and accounts eceivable in total assets, a large proportion of import-export transactions, the Board of Directors members ownering over 5%, administrators specialized on accounting and auditing, administrators supporting of internal audit and provied services by Big 4 firms.

2) The internal audit effectiveness is influenced positively by the characteristics of internal audit in the steel enterprise: The characteristics are scope, independence, operating basis and method of internal audit, number and  capacity of internal auditors.

Practical applications of the thesis: The thesis proposes solutions that can be applied to the practical operations of steel enterprises:

i) Proposed recommendations for enterprises that do not have internal audit to determine the likelihood of internal audit and establish an internal audit function;

ii) Proposed recommendations for businesses that already have internal audit to enhance internal audit effectiveness through strengthening the basis of operations, independence of internal audit; improve staff capacity, scope and method of internal audit.

In addition, the thesis provides the State agencies, professional associations and steel enterprises with proposes and recommendations to realize the solutions; At the same time, the thesis suggests some directions for further studies.