Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Oudomphone Sivongsa bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 08/08/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Oudomphone Sivongsa chuyên ngành Kinh tế phát triển, với đề tài: Nghiên cứu nghèo đa chiều ở tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Thứ hai, ngày 20/06/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu nghèo đa chiều ở tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                  Mã số: 9310105
Nghiên cứu sinh: Oudomphone Sivongsa         Mã NCS: 01B2PT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuân, TS. Trương Duy Hòa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, luận án nghiên cứu nghèo đa chiều của người dân ở tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, một cách tiếp cận về nghèo mang tính tổng hợp và khác biệt với các nghiên cứu về nghèo đơn chiều trong các nghiên cứu trước. Nghiên cứu này làm rõ các yếu tố dẫn tới hiện tượng nghèo đa chiều, cũng như mức độ tác động cụ thể của từng yếu tố đến hệ quả nghèo đa chiều. Điều này là rất quan trọng, bởi kết quả phân tích đó sẽ cung cấp các cơ sở quan trọng cho việc đưa ra những ưu tiên về chính sách theo từng nhóm vấn đề/nguồn gốc gây ra nghèo đa chiều cụ thể cũng như có những đề xuất phù hợp với chiến lược giảm nghèo đa chiều của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đặt ra trong giai đoạn 2021-2030.
Thứ hai, luận án nghiên cứu hệ thống hóa và tổng hợp các cơ sở lý thuyết và quan điểm lý luận về nghèo đa chiều bao gồm: Các quan niệm về nghèo đa chiều trên thế giới và tại Lào; Thước đo nghèo đa chiều trên thế giới và tại Lào. Ngoài ra, tổng quan nghiên cứu về nghèo đa chiều ở trong và ngoài nước được tổng hợp nhằm làm rõ được khung lý thuyết liên quan đến nghèo đa chiều và giảm nghèo bền vững; nêu, phân tích và đánh giá thực trạng nghèo đa chiều cũng như các yếu tố tác động đến nghèo đa chiều một cách cụ thể và sâu sắc hơn. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác giảm nghèo đa chiều tại tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, kết hợp với những phân tích về yếu tố ảnh hưởng tới nghèo đa chiều tại tỉnh Salavan, luận án đã đã chỉ ra được có 5 yếu tố chính tác động đến giảm nghèo đa chiều, đó là: Chính sách của Nhà nước, Đặc điểm kinh tế xã hội, Cơ sở hạ tầng, Rủi ro thiên tai, dịch bệnh, Đặc điểm hộ gia đình và cũng đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo đa chiều trong thời gian tới. Cụ thể là các giải pháp về hoàn thiện chính sách của Nhà nước; phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo; nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; phòng chống rủi ro thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức về giảm nghèo đa chiều tới các cấp, ngành và hộ gia đình. Từ đó giúp ban lãnh đạo tỉnh và các đơn vị quản lý xây dựng các giải pháp để tổ chức công tác giảm nghèo hiệu quả hơn, hướng đến mục tiêu cao hơn nữa là hoàn thiện bộ tiêu chí giảm nghèo đa chiều tại tỉnh Salavan về cả quy mô và chất lượng trong thời gian tới.

---------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Multidimensional poverty study in Saravanh province, Lao People's Democratic Republic
Major: Economic development                      Code: 9310105
Postgraduate: Oudomphone Sivongsa         Code Postgraduate: 01B2PT
Instructor: Associate Prof.Dr Dang Thi Le Xuan, Dr. Truong Duy Hoa
Training facilities: National Economics University

New academic and theoretical contributions

Firstly, the thesis studies the multidimensional poverty of people in Saravanh province, Lao People's Democratic Republic, an approach to poverty that is integrated and different from studies on unidimensional poverty in other studies. save first. This study clarifies the factors leading to multidimensional poverty, as well as the specific impact of each factor on multidimensional poverty consequences. This is very important, because the results of such analysis will provide important bases for making policy priorities for each specific problem group/source of multidimensional poverty as well as for The proposal is consistent with the multi-dimensional poverty reduction strategy of the Lao People's Democratic Republic set forth in the 2021-2030 period.
Secondly, the thesis researches, systematizes and synthesizes theoretical foundations and theoretical perspectives on multidimensional poverty including: Concepts of multidimensional poverty in the world and in Laos; Multidimensional poverty measure in the world and in Laos. In addition, an overview of research on multi-dimensional poverty at home and abroad was compiled in order to clarify the theoretical framework related to multidimensional poverty and sustainable poverty reduction; state, analyze and evaluate the reality of multidimensional poverty as well as the factors affecting multidimensional poverty more specifically and deeply.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

On the basis of analyzing the current situation of multidimensional poverty reduction in Salavan province, Lao People's Democratic Republic, combined with the analysis of factors affecting multidimensional poverty in Salavan province, the thesis has shown There are 5 main factors affecting multi-dimensional poverty reduction, which are: State policies, socio-economic characteristics, infrastructure, risks of natural disasters, epidemics, characteristics of households and also proposed some solutions to improve the quality of multi-dimensional poverty reduction in the coming time. Specifically, solutions to improve the State's policies; socio-economic development, support livelihoods, improve the quality of life for the poor; improve the quality of infrastructure; prevention of risks of natural disasters and epidemics; promote awareness raising on multi-dimensional poverty reduction to all levels, sectors and households. From there, it helps the provincial leadership and management units to develop solutions to organize poverty reduction more effectively, aiming for a higher goal of completing a set of multidimensional poverty reduction criteria in Salavan province in terms of poverty reduction. both size and quality in the near future.