Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Phạm Văn Tuệ Nhã bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h30 ngày 08/07/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Văn Tuệ Nhã chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài: Tác động của các nhân tố nội tại tới dự báo khả năng sinh lời của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ tư, ngày 08/06/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của các nhân tố nội tại tới dự báo khả năng sinh lời của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng        Mã số:  9340201_TC
Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Tuệ Nhã        Mã NCS: NCS38.068TC 
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Duy Hào
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

-    Nghiên cứu xây dựng nhóm mô hình hồi quy tách biệt tác động ngắn hạn với tác động dài hạn của các nhân tố nội tại tới khả năng sinh lời, từ đó lựa chọn số liệu và tích hợp độ trễ phù hợp trong kiểm định (độ trễ 1-4 quý với ngắn hạn, 1-5 năm với dài hạn) thay vì ngầm định chỉ tập trung vào phân tích tác động trong cùng kỳ, bỏ qua độ trễ như trong nhiều nghiên cứu trước đây.
-    Nghiên cứu đề xuất nhân tố đa dạng hóa kinh doanh, đại diện bởi biến entropy, với tư cách là một nhân tố đặc thù của ngành chế biến thực phẩm có khả năng tác động tới khả năng sinh lời tương lai của các doanh nghiệp thuộc ngành, từ đó tích hợp nhân tố này vào mô hình kiểm định có độ trễ.
-    Trên cơ sở kết quả kiểm định, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện cơ sở lý thuyết dự báo tài chính theo định hướng tích hợp các nhân tố nội tại vào mô hình dự báo và hoàn thiện phương pháp đo lường các nhân tố nội tại, đặc biệt là tài sản vô hình (thông qua nghiên cứu tính huống cải tiến khung lý thuyết cho một mô hình định giá tài sản vô hình cụ thể) và đa dạng hóa kinh doanh.  

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

-    Nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng thực nghiệm cho tác động của các nhân tố nội tại gồm lợi nhuận quá khứ, đầu tư, cơ cấu vốn, cơ cấu lợi nhuận, quy mô, vốn lưu động, cổ tức tới khả năng sinh lời tương lai. Đặc biệt trong số đó, tác động dài hạn của cổ tức tới khả năng sinh lời được duy trì tới 5 năm liên tiếp sau đó chứ không giới hạn trong 2 năm đầu tiên hoặc chỉ 1 năm duy nhất. Tác động của cổ tức cũng có sự đảo chiều qua các năm, do sự lấn át dần của hiệu ứng phát tín hiệu so với tác động tiêu cực tới lợi nhuận của chi trả cổ tức, chứ không thuần nhất là dương hoặc âm. Bên cạnh đó, nhân tố vốn lưu động có tác động tích cực tới khả năng sinh lời ngắn hạn của 2 quý sau chứ không chỉ trong cùng kỳ. Đây là những phát hiện mới so với các nghiên cứu trước đây. Tác động ngắn hạn trong nhiều quý tiếp theo của một số nhân tố khác cũng được phân tích, bổ sung cho những nghiên cứu đã có. Hầu hết các kết quả này được luận giải dựa trên đặc thù của ngành chế biến thực phẩm tại một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu trên có thể được tham khảo để thiết lập điều kiện cho việc phát triển các mô hình dự báo khả năng sinh lời dựa trên tác động của các nhân tố nội tại.
-    Nghiên cứu phát hiện nhân tố đa dạng đa dạng hóa kinh doanh đại diện bởi biến entropy có tác động nhất định tới khả năng sinh lời ngắn hạn. Tuy nhiên, để phân tích sâu hơn tác động của nó, cơ sở dữ liệu tài chính–kế toán của các doanh nghiệp và phương pháp đo lường nhân tố cần được hoàn thiện. Những vấn đề này là gợi ý cho định hướng nghiên cứu xa hơn trong tương lai. 
 

-----------------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: The influences of internal factors on profitability forecasting of food manufacturing companies listed on Vietnam’s stock exchange
Major: Finance - Banking                Code:  9340201_TC
PhD student: Pham Van Tue Nha            PhD student code: NCS38.068TC 
Instructor: Associate Professor, Doctor Vu Duy Hao 
Institution: National Economics University

New contributions in terms of academic literature  

-    In this research, a group of regression models is developed to distinguish short-term influences from long-term influences of internal factors on future profitability forecasting, using quarterly and annual dataset respectively as well as integrating suitable lags in the empirical testing (lags of 1 to 4 quarters for testing of short-term influences and 1 to 5 years for testing of long-term influences) instead of only focusing on analyzing their influences on current period’s profitability with no consideration of their long-lasting effects as in the case of previous studies.
-    Business diversification is proposed as a typical influential factor of food manufacturing companies’ profitability forecasting and proxied by entropy variable, which is integrated into lagged regression models for the purpose of empirical testing.
-    Based on empirical testing results, solutions and recommendations are proposed to improve the theoretical framework of financial forecasting by integrating internal factors into forecasting models and enhancing the measurement of influential internal factors, particularly intangible assets and business diversification.  

New conclusions and recommendations drawn from research results 

-    This research provides empirical evidence of the influences of several internal factors including past profitability, investment, capital structure, earnings structure, firm size, net working capital, dividend and business diversification on profitability forecasting. In particular, the long-term effect of dividend is documented to maintain for 5 consecutive years into the future instead of just 1 or 2 years. Additionally, the impact of dividend changes its direction over years due to its signaling effect growing to outweigh its negative effect on financing cost instead of being either consistently positive or negative. Besides, net working capital is found to positively affect the profitability of 2 quarters ahead, not just the current quarter. These are the new findings of this study in comparison with previous researches. Short-term influences of other internal factors are also analyzed as an attempt to deal with the research gap of previous studies. Most of these findings can be explained based on the characteristics of food manufacturing industry in a developing economy as Vietnam. The research results can be references for setting up conditions for the development of profitability forecasting models based on internal factors’ influences.
-    Business diversification, which is proxied by entropy variable, was found to have a certain effect on short-term profitability forecasting. However, to pave the way for in-depth analysis of its influence, the accouting and financial database of business enterprises and measurement have to be improved. These issues can suggest ideas for more studies in the future.