Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Phan Thị Thanh Loan bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 15/04/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phan Thị Thanh Loan, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Tác động của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 12/03/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích             Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thanh Loan                        Mã NCS: NCS36.081KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

(1)    Luận án đã xác định được đặc điểm của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và chỉ ra những rủi ro của ngành chế biến thực phẩm có ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ, bao gồm: rủi ro về nguyên liệu, rủi ro về quy trình và công nghệ chế biến, rủi ro về tiêu thụ sản phẩm và một số rủi ro khác như rủi ro kinh tế - chính trị - xã hội, thiên tai, dịch bệnh,…
(2)    Dựa trên khung kiểm soát nội bộ của COSO (2013) với 5 yếu tố cấu thành là môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm soát, hệ thống thông tin và truyền thông, giám sát, luận án đã nghiên cứu sự tác động của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của toàn bộ các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được xem xét qua các chỉ tiêu tài chính truyền thống là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và chỉ tiêu phi tài chính phản ánh hiệu quả hoạt động ở khía cạnh cạnh tranh.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

(1)    Luận án đã phân tích thực trạng kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp này.
(2)    Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy mức độ tác động của các yếu tố kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động của toàn bộ các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro và các hoạt động kiểm soát là ba yếu tố của kiểm soát nội bộ có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến hiệu quả hoạt động đồng thời ở 3 khía cạnh là ROA, ROE và cạnh tranh. Các yếu tố còn lại là thông tin truyền thông và giám sát không có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đối với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.
(3)    Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất những khuyến nghị có thể ứng dụng vào thực tiễn kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

 

----------------------------------

THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS

Thesis topic: Impacts of internal control on business performance of food processing firms listed on Vietnam’s stock exchanges 
Specialization: Accounting, auditing and analysis             Code: 9340301
PhD attendant: Phan Thị Thanh Loan                             ID: NCS36.081KT
Supervisor: Asso. Pro, Dr. Nguyễn Thị Phương Hoa
Institution: National Economics University 

New theoretical contributions 

(1)    The thesis identified typical features of food processing firms in the context of international economic integration and pointed out impacts of their possible risks on internal control, which would include those of materials, technology and process, consumption and others related to economy-politics-society, disasters, epidemics, etc. 
(2)    Based on internal control framework COSO (2013) with 5 components of control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring activities; the thesis studied impacts of internal control’s factors on business performance of food processing firms listed on Vietnam’s stock exchanges. Business performance was considered by traditional financial indicators namely return on asset (ROA), return on equity (ROE) and non-financial indicators reflecting performance from the aspect of competitiveness.

Proposals and exploration based on the thesis findings 

(1)    The thesis analyzed reality of internal control in food processing firms listed on Vietnam’s stock exchanges, so, it helped demonstrating strengths and weaknesses in internal control of these firms.
(2)    The thesis’s findings provided experimental evidences for influencing level if internal control’s factors on business performance of food processing firms listed on Vietnam’s stock exchanges. 3 contributors of internal control namely control environment, risk assessment and control activities having positive impact with statistical significance on business performance from 3 aspects namely ROA, ROE and competitiveness. The remaining factors are information and communication, monitoring activities had no statistical significance on business performance.
(3)    Based on the research findings, the author proposed recommendations for internal control in food processing firms listed on Vietnam’s stock exchanges in order to improve business performance in the context of international economic integration.