Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Trần Anh Trường bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h30 ngày 12/03/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Anh Trường, chuyên ngành Kinh tế phát triển, với đề tài "Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam".
Thứ tư, ngày 08/12/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                        Mã số: 83.10.105
Nghiên cứu sinh: Trần Anh Trường                        Mã NCS: NCS33.023PT
Người hướng dẫn: NGND.GS.TS. Trần Thọ Đạt      
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: 

(1) Phát triển khái niệm Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị (CSVC, TB) cho các cơ sở giáo dục đại học công lập; phân tích, làm rõ vai trò của đầu tư phát triển CSVC, TB đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT; xác định được các tiêu chí đánh giá Đầu tư phát triển CSVC, TB của các cơ sở giáo dục đại học công lập. 
(2) Xác định các nhóm yếu tố tác động tới đầu tư phát triển CSVC, TB trong các cơ sở giáo dục đại học công lập dựa trên kết quả của các công trình nghiên cứu đi trước; phân tích, nhận định của tác giả và khảo sát ý kiến chuyên gia. Các yếu tố này bao gồm: Nhân lực quản lý CSVC, TB; Khung pháp lý, cơ chế, chính sách; Các chuẩn, định mức kinh tế - kĩ thuật; Tiến bộ KHCN; Xu hướng đổi mới trong GDĐH của khu vực và thế giới; và Mức độ tự chủ của đại học công lập. 
(3) Xác định phương pháp nghiên cứu đầu tư phát triển CSVC, TB cho các cơ sở giáo dục đại học công lập với sự kết hợp của các phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, phương pháp hồi qui đa biến, phương pháp chuyên gia.

Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:

(1) Luận án đã làm sáng rõ bức tranh về CSVC, TB của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam thông qua phân tích được thực trạng và tình hình đầu tư phát triển CSVC, TB trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay trên các mặt: vốn đầu tư; phương thức đầu tư; công tác kế hoạch hóa hoạt động đầu tư; công tác quản lý hoạt động đầu tư. Trên cơ sở đó, xác định rõ những kết quả đạt được, những mặt hạn chế cần được khắc phục và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó.
(2) Trên cơ sở đánh giá thực trạng và tình hình đầu tư phát triển CSVC, TB trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay, với nhận định chung là chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; cùng với việc phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, luận án đã đưa ra được các quan điểm và định hướng đầu tư phát triển CSVC, TB trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
(3) Với quan điểm và định hướng đầu tư phát triển CSVC, TB trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, luận án đã đề xuất 05 giải pháp cụ thể, bao gồm: (1) Xây dựng và hoàn thiện tiêu chí đánh giá, định mức kinh tế - kỹ thuật của việc đầu tư phát triển CSVC, TB; (2) Tổ chức phân loại các cơ sở giáo dục đại học công lập làm căn cứ đổi mới phương thức đầu tư CSVC, TB từ ngân sách nhà nước; (3) Xây dựng hệ thống thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học công lập; (4) Thực hiện hợp tác công – tư trong đầu tư phát triển CSVC, TB và (5) Tăng cường tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Bên cạnh việc đề xuất các giải pháp, luận án cũng đã đưa ra các kiến nghị đối với các chủ thể liên quan đến đầu tư phát triển CSVC, TB trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.

-------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Dissertation topic: Investment in facility and equipment development for training and scientific research in public university education institutions in Vietnam 
Major: Development Economics                        Code: 83.10.105
PhD Student: Tran Anh Truong                        PhD Student Code: NCS33.023PT
Supervisor: National Teacher/ Professor/ Dr. Tran Tho Đat      
University: National Economics University

New theoretical contributions: 

(1) Developing concept of Investment in facility and equipment development in public universities; analysing and clarifying the role of investment in facility and equipment development for public universities given context of education and training innovation; identifying fundamental evaluation criteria for investment in facility and equipment development in public university education institutions. 
(2) Identifying groups of factors that affect investment in facility and equipment development in public universities based on results of previous studies, analysis by the PhD student, and survey of professional opinions. These factors consisted of Human resources for facility and equipment management; Legal framework, mechanism, and policies; Economic and technical standards and norms; Scientific and technological advancement; Regional and global innovation trends in university education; and Autonomy of public university education institutions. 
(3) Developing a research methodology on investment in facility and equipment development in public universities with a combination of descriptive statistics method, EFA, multivariate regression and professional solution.

New conclusions and suggestions from the research findings: 

(1) The dissertation illuminated an overall picture of facility and equipment in Vietnam’s public universities through analysing current status of investment in facility and equipment development in Vietnam’s public universities from several angles: investment capital, investment method, investment planning, and investment administration of facility and equipment. On that basis, the dissertation identified achievement, limitations that need to be overcome, as well as causes of these limitations. 
(2) Analysis of current status of investment in facility and equipment development in Vietnam’s public universities showed that facility and equipment had not been able to meet training and scientific research needs; combined with analysis of domestic and international context, the dissertation provided perspectives and directions for investment in facility and equipment development in Vietnam’s public universities in the upcoming period.
3) Derived from perspectives and directions for investment in facility and equipment development in Vietnam’s public universities in the upcoming period, the dissertation recommended five specific solutions including: (1) Build and complete evaluation criteria and economic-technical specifications for investment in facility and equipment development; (2) Classify public universities as bases for innovation of facility and equipment investment method from state budget; (3) Establish a common electronic library system for public universities; (4) Implement public-private partnership on investment in facility and equipment development; and (5) Enhance autonomy of public universities. Apart from proposing solutions, the dissertation gave suggestions to stakeholders related to investment in facility and equipment development in Vietnam’s public universities.