Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Trần Thị Lê Na bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 11/03/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Lê Na chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài: Tác động của hành vi lãnh đạo tới sự hài lòng của nhân viên: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Bắc Trung Bộ.
Thứ ba, ngày 25/01/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của hành vi lãnh đạo tới sự hài lòng của nhân viên: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Bắc Trung Bộ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)    Mã số: 9340101_QTK
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Lê Na                Mã NCS: NCS38.034QTK
Người hướng dẫn: TS. Lương Thu Hà, PGS.TS. Ngô Kim Thanh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

•    Luận án đã lựa chọn được cách tiếp cận hành vi lãnh đạo theo mô hình của Stogdill (1963), sự hài lòng của nhân viên (hài lòng với doanh nghiệp, hài lòng với giá trị nhận được và cơ hội phát triển bản thân), chuyển đổi tương thích và áp dụng thành công các thang đo đo lường hành vi lãnh đạo và sự hài lòng của nhân viên trong điều kiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa Vùng Bắc Trung Bộ.
•    Luận án đã kiểm chứng được tác động của các hành vi lãnh đạo theo mô hình của Stogdill (1963),  tới sự hài lòng của nhân viên tại các DNNNV Vùng Bắc Trung Bộ.
•    Luận án xác định được những hành vi lãnh đạo điển hình của văn hóa Vùng miền (Hành vi ham học hỏi - khát vọng vươn lên, hành vi bè cánh - cục bộ, hành vi cố chấp - bảo thủ, hành vi cần kiệm - giản dị, hành vi chính trực - trung kiên - can đảm) tác động đến sự hài lòng của nhân viên tại các DNNVV Vùng Bắc Trung Bộ.

Những phát hiện mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

•     Kiểm định được 2 hành vi lãnh đạo: Hành vi ham học hỏi - khát vọng vươn lên, Hành vi bè cánh – cục bộ - bảo thủ tác động đến sự hài lòng của nhân viên. Cụ thể:
•    Hành vi học hỏi- khát vọng vươn lên có tác động tích cực, mạnh thứ 5 (hệ số beta sau chuẩn hóa là 0.088) tới sự hài lòng đối với doanh nghiệp và tác động tích cực mạnh thứ 6 (hệ số beta sau chuẩn hóa là 0.086) tới sự hài lòng với giá trị nhận được và cơ hội phát triển bản thân.
•    Hành vi bè cánh cục bộ, bảo thủ tác động tiêu cực và đứng vị trí thứ 6 (hệ số beta sau chuẩn hóa là -0.084) trong số các hành vi lãnh đạo tác động đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp.

Những đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Tác giả cũng đưa ra các khuyến nghị, đề xuất những hành vi lãnh đạo hiệu quả cho đội ngũ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa Vùng Bắc Trung Bộ. Từ đó xây dựng đươc đội ngũ các nhà lãnh đạo đủ về số lượng và chất lượng trong tình hình hiện nay.
•    Đối với những hành vi hướng tới con người: Nhà lãnh đạo nên bộc lộ những hành vi (Hành vi quan tâm tới nhân viên, Hành vi thuyết phục, Hành vi lãnh đạo gắn kết, Hành vi lãnh đạo kiên nhẫn) những hành vi này sẽ tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên.
•    Đối với những hành vi hướng tới nhiệm vụ: Nhà lãnh đạo nên bộc lộ những hành vi (Hành vi thăng tiến, Hành vi dự đoán, Hành vi thúc đẩy) những hành vi này sẽ tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên.
•    Đối với những hành vi lãnh đạo điển hình của Nhà lãnh đạo tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Vùng Bắc Trung Bộ: Nhà lãnh đạo nên bộc lộ hành vi học hỏi – khát vọng vươn lên vì hành vi này sẽ tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên, và hạn chế những hành vi bè cánh -  cục bộ - bảo thủ bởi hành vi này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sự hài lòng của nhân viên.

-----------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Impact of leadership behavior on employee satisfaction: Research in small and medium enterprises in the North Central area.
Major: Business Administration (Faculty of Business Administration)     Code: 9340101_QTK 
Researcher: Tran Thi Le Na         PhD student code: NCS38.034QTK
Instructor: PhD. Luong Thu Ha, A. Prof. Ngo Kim Thanh.
Training premises: National Economics University.

New academic and theoretical contributions:

•    The thesis has selected an approach to leadership behavior according to the model of Stogdill (1963), appropriate employee satisfaction (satisfaction with the business, satisfaction with received value and development opportunities themselves), compatible conversion and successful application of leadership behavior measurement scales and employee satisfaction in the context of small and medium-sized enterprises in the North Central region.
•    The thesis has verified the impact of leadership behaviors according to the model of Stogdill (1963), on employee satisfaction at SOEs in the North Central region.
•    The treatise identifies typical leadership behaviors of the culture of the region (Aspiration to learn aspiration to rise, partisan - partial behavior, stubborn - conservative behavior, thrifty behavior) simplicity, acts of integrity - loyalty - courage) impact on employee satisfaction in SMEs in the North Central area.

New findings drawn from research and survey results of the thesis

•    Tested 2 leadership behaviors: Inquisitive behavior - aspiration to rise, partial conservative behavior affects employee satisfaction. Specifically:
•    Learning behavior- aspiration to rise has the 5th strongest positive impact (beta coefficient after normalization is 0.088) on business satisfaction and the 6th strongest positive impact (beta coefficient after normalization is 0.088). standardized as 0.086) to satisfaction with perceived value and opportunities for personal growth.
•    Partisan, conservative behavior has a negative impact and ranks 6th (beta coefficient after normalization is -0.084) among leadership behaviors affecting employee satisfaction with the business. Karma.

New proposals drawn from the research and survey results of the thesis:

•    The author also gives recommendations and proposes effective leadership behaviors for the team of small and medium-sized business leaders in the North Central region. Since then, building a team of leaders in sufficient quantity and quality in the current situation.
•    For people-oriented behaviors: Leaders should exhibit behaviors (Caring Behavior, Persuasive Behavior, Cohesive Leadership Behavior, Patience Leadership Behavior) behaviors. This behavior will have a positive impact on employee satisfaction.
•    For task-oriented behaviors: Leaders should exhibit behaviors (Promotional Behavior, Anticipating Behavior, Motivating Behavior) that will positively impact customer satisfaction Staff.
•    For typical leadership behaviors of Leaders in small and medium-sized enterprises in the North Central region: Leaders should exhibit learning behavior – aspiration to rise because this behavior will have a positive impact. to employee satisfaction, and limit clique - partial - conservative behavior because this behavior will have a negative impact on employee satisfaction.