Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Trần Xuân Lượng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 08/07/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Xuân Lượng chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản, với đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định của người mua nhà ở của người mua nhà khu vực đô thị Việt Nam
Thứ năm, ngày 25/03/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định của người mua nhà ở của người mua nhà khu vực đô thị Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Trần Xuân Lượng
Người hướng dẫn: 1: PGS.TS. Phạm Văn Linh; 2: TS. Phạm Lan Hương
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bất động sản    Mã số: 9340101_BDS
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

*Đóng góp mới về lý luận:

Xác lập được mô hình phân tích về những nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua (YĐM) nhà ở với mức giá từ 3-5 tỷ đồng trong khu vực đô thị Việt Nam dựa trên mô hình cơ sở (TPB) của Ajzen (2009, 2012). Mô hình gồm 05 biến độc lập (TĐ-thái độ, CQ-chuẩn chủ quan, NT-nhận thức kiểm soát hành vi, VT-vị trí ngôi nhà, PL-tính pháp lý), 05 biến kiểm soát là các đặc điểm nhân khẩu học của người mua nhà (Giới tính, Tuổi, Nghề nghiệp, Trình độ giáo dục, Quy mô gia đình) và 01 biến phụ thuộc (YĐM). Trong đó mô hình được bổ sung thêm 02 biến mới VT-vị trí ngôi nhà, PL-tính pháp lý để tổng hợp phân tích.
* Đóng góp về thực tiễn: Xác định được các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới ý định mua (YĐM) nhà ở của 02 nhóm khách hàng có ý định mua Nhà riêng và Chung cư. Cụ thể là:
+Có 4/5 nhân tố tác động đến YĐM chung cư, tác động giảm dần, với hệ số Beta chưa chuẩn hóa lần lượt là 0,289(PL) – 0,221(VT) – 0,171(TD) – 0,171(NT). Điều này chứng tỏ rằng người có YĐM chung cư quan tâm nhiều tới nhân tố PL-pháp lý và VT- vị trí (dịch vụ, tiện ích…) hơn là TĐ-thái độ, NT-nhận thức kiểm soát hành vi.
+ Tương tự cũng có 4/5 nhân tố tác động đến YĐM nhà riêng, nhưng có mức độ và thứ tự mạnh yếu khác nhau, xếp theo hệ số Beta từ mạnh tới yếu là 0,301(PL) – 0,199(NT) – 0,179(VT) – 0,179(TD); Có thể thấy nhân tố PL-pháp lý có tác động mạnh nhất, tiếp đến NT-nhận thức kiểm soát hành vi, có nghĩa là bên cạnh tính pháp lý, an toàn, lâu dài trong đầu tư, thì YĐM nhà riêng coi trọng đến nhận thức cá nhân và khả năng kiểm soát, không quá coi trọng yếu tố Vị trí-VT khoảng cách, dịch vụ, tiện ích…khác so với nhóm có YĐM mua nhà Chung cư.

*Những phát hiện rút ra được từ kết quả nghiên cứu:

Luận án đã tổng hợp, phát hiện và phân tích thêm 02 nhân tố mới là PL-Tính pháp lý và VT- vị trí, xác định được tác động, mức độ ảnh hưởng của chúng đến YĐM nhà ở với mức giá từ 3-5 tỷ đồng trong khu vực đô thị Việt Nam tại thời điểm nghiên cứu hiện nay. Cụ thể là: 
+Biến độc lập (VT- vị trí): gồm 07 thang đo, được tổng hợp từ các nghiên cứu trước, khác với các nghiên cứu trước là được tổng hợp cả hai yếu tố, bao gồm cả tính chất vật lý (khoảng cách, xa gần…) và tính chất tương đối của vị trí (tiện ích, tiện lợi sự kết nối, môi trường xung quanh…)
+Biến độc lập (PL-tính pháp lý): gồm 06 thang đo, được xây dựng một phần từ các nghiên cứu trước và điểm khác biệt là Tác giả đã dựa trên thực trạng pháp luật Việt Nam quy định khác nhau đối với hai loại nhà điển hình là Nhà riêng và Nhà Chung cư.
+Biến kiểm soát (Nghề nghiệp) được cho là có sự tác động đến nhóm có YĐM mua Chung cư. Cụ thể là 02 nhóm người có nghề nghiệp là (tự kinh doanh, chủ doanh nghiệp) hoặc (nghề khác freelancer, nội trợ, nghệ sĩ) thì có YĐM nhà Chung cư có mức giá từ 3-5 tỷ đồng là cao hơn so với nhóm người có nghề nghiệp (công chức, viên chức)

-----------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Factors affecting the intention to buy houses of people in urban areas of Vietnam
PhD candidate: Tran Xuan Luong
Instructor: 1: Assoc. Prof. Pham Van Linh; 2: Prof. Pham Lan Hương
Major: Real Estate Business Administration    Code: 9340101_BDS
Institution: National Economics University 

* New theoretical contributions:

Establish an analytical model of factors affecting the intention to buy a house with prices from VND 3 to 5 billion in urban Vietnam based on the TPB model by Ajzen (2009, 2012). The model includes 05 independent variables (attitude, subjective standards, perception of behavior control, location, legality), 05 control variables are the demographic characteristics of home buyers (Gender, Age, Occupation, Education, Family Size) and 01 dependent variable. The model is added with 02 new variables which are the position and the legality to synthesize and analyze.
* Practical contribution: Determining the factors and the influence level of the factors on the house buying intention of two groups of customers who intend to buy a House and Apartment. In detail:
+ 4 out of 5 factors affecting the intention to buy an apartment, with the Beta coefficients that are not standardized, respectively 0.289 (PL) - 0.221 (VT) - 0.171 (TD) - 0.171 (NT) . This proves that people who intend to buy an apartment are more concerned with legal factors and location (services, utilities ...) than attitude, perception of behavior control.
+ Similarly, 4 out of 5 factors that influence the intention to buy a private house, but with different levels of influence and the Beta coefficient ranging from the highest to the lowest is 0.301 (PL) - 0.199 (NT) - 0.179 (VT) - 0.179 (TD); It can be seen that the legal factor has the strongest impact, followed by the perception of behavior control, which means that besides the legality, safety and long-term investment, the intention to buy a private house focuses on personal awareness and control ability instead of location, distance, services, utilities.

* Research Findings:

The thesis has synthesized, discovered and analyzed two more new factors, namely Legality and location; determining their impact and their influence on the intention to buy a house at the price of 3-5 billion in the urban areas of Vietnam during the time of the research. In detail:
+ Independent variable (location): includes 07 scales, synthesized from previous studies, unlike previous studies that both factors are synthesized, including physical characteristics (distance) and relative nature of the location (utility, convenience for connection, surroundings, etc.)
+ Independent variable (legality): includes 06 scales, partially synthesized from previous studies and the difference is that the PhD candidate focuses on the current situation of Vietnamese laws and regulations for two different types of accomodations. Typical examples for accommodations are Private Houses and Apartment Buildings.
+ Control variable (Occupation) is said to have an impact on the group that intends to buy an apartment. Specifically, 02 groups of people with occupations of self-employed, business owners or other occupations (such as freelancers, housewives, artists) whose intention to buy an apartment from 3-5 billion VND is higher than a group of people with occupations of public servants.