Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Trương Hoàng Lâm bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 15/11/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trương Hoàng Lâm, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD) , với đề tài "Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin".
Thứ sáu, ngày 15/10/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin”.
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)    Mã số: 9340101_QTK
Nghiên cứu sinh: Trương Hoàng Lâm
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Kế Tuấn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về lý luận.

- Luận án đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận văn hoá doanh nghiệp, cam kết gắn bó và tổng quan các yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp tác động đến cam kết gắn bó trong các nghiên cứu theo hướng đề tài. 
- Trên cơ sở các lý thuyết văn hoá doanh nghiệp, cam kết gắn bó và tổng quan các nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu gồm năm yếu tố: (1) Triết lý quản lý & kinh doanh, (2) Hệ thống trao đổi thông tin, (3) Đào tạo & phát triển, (4) Sự công bằng & trao quyền, (5) Ghi nhận đóng góp & đãi ngộ, ảnh hưởng đến cam kết gắn bó của người lao động trong các doanh nghiệp CNTT Việt Nam theo hai hướng (1) “Cam kết gắn bó vì mục đích cá nhân”, (2) “Cam kết gắn bó phát triển cùng tổ chức”, trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, mà trước đó rất ít nghiên cứu đề cập đến.
- Dựa vào kết quả nghiên cứu sơ bộ ban đầu, nghiên cứu tổng quan, cơ sở lý thuyết, luận án đã bổ sung và chứng minh tính hợp lý khi đưa thêm hai thang đo trong hai biến phụ thuộc “Cam kết gắn bó vì mục đích cá nhân” và “Cam kết gắn bó phát triển cùng tổ chức”.
- Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu, khẳng định năm yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp, có tác động thuận chiều đến cam kết gắn bó của người lao động trong doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Mức độ ảnh hưởng của năm yếu tố không giống nhau và được lượng hoá cụ thể. 
- Khi kiểm định sự khác biệt yếu tố “Nơi làm việc” về mức độ cam kết gắn bó của người lao động trong doanh nghiệp CNTT làm việc, ở các khu vực khác nhau (miền Bắc, miền Trung và miền Nam). Kết quả cho thấy có sự khác nhau văn hoá vùng miền, ảnh hưởng đến mức độ cam kết gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. 

Những đóng góp thực tiễn

- Luận án đã xác định, năm yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp ảnh hướng đến cam kết gắn bó của người lao động trong các doanh nghiệp CNTT 
- Yếu tố “Triết lý quản lý & kinh doanh”, có vai trò cốt lõi tác động đến cam kết gắn của người lao động trong doanh nghiệp CNTT Việt Nam.
- Từ kết quả nghiên cứu của luận án, các nhà quản lý các doanh nghiệp CNTT cần: (1) Có chính sách đào tạo & phát triển phù hợp với từng vị trí công việc của người lao động, (2) Khuyến khích giao quyền công bằng trong doanh nghiệp, (3) Cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng từng vị trí công việc của người lao động

--------------------------------------
THE THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS

Thesis topic: “Influence of corporate culture on employee's commitment to organization in information technology enterprises”.
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT    ID: 9340101_QTK
Research student: Truong Hoang Lam        Research student code: NCS36.037QTK
Instructor: Professor. Dr. Nguyen Ke Tuan
Training unit: National Economics University

New theoretical contributions

- The thesis to systematize the theoretical issues of corporate culture, commitment and overview of elemens constituting corporate culture which affecting to commitment in studies as the same research-oriented as author’s research.
    - On the basis of corporate culture theories, commitment and overview of published research in Viet Nam and abroad, the author to build a research model with five elements: (1) Management & Business philosophy, (2) Information exchange system, (3) Training & development, (4) Equity & empowerment, (5) Recognition of contributions & remuneration which affect employee’s commitment working in Vietnamese IT enterprises in two directions (1) "Commitment for personal purposes", (2) "Commitment to  development with organization”, in the context of Vietnamese information technology enterprises., which very few studies have mentioned before.
    - Based on the results of preliminary research, general research, theoretical basis, the thesis to add two scales in the part “commitment” to match with the context research.
    - The results of testing research model to confirm that five elements of corporate culture take positive impact on commitment of employees who are working in Vietnamese IT enterprises. Influence level of these five elements are not the same and specifically quantified.
    - About the difference of workplace in IT enterprises in 3 big cities in the North, Central and South as Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City, the result shows that there is difference of commitment level sourced by difference of regional culture.

New practical contributions

- The thesis to identify five elements constituting corporate culture which affect to commitment of employees in IT enterprises.
- Elemen named "Management & Business Philosophy" plays a core role in attracting and retaining employees in Vietnamese IT enterprises.
- From the research results of the thesis, the managers in IT enterprises need to: (1) To build suitable training and development policies for each employee's job position, (2) To encourage the fair Empowerment, (3) Employees who has worked from 3-5 years at a interprise, has strong level of “commitment for individual purpose”. To rewards and recognition policies for each employee's job position.