Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Vũ Đức Bảo bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 19/02/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Đức Bảo, chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài "Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội".
Chủ nhật, ngày 19/01/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Nghiên cứu sinh: Vũ Đức Bảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Thị Phương Liên
 
Từ khung lý thuyết chung về đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông, luận án đã cập nhật, bổ sung và cụ thể hóa cơ sở lý thuyết cho phân tích đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho địa phương có tính đặc thù, có quy mô lớn ở Việt Nam - Thành phố Hà Nội, với các điểm mới sau:
 
- Những đóng góp mới về mặt lý luận:
 
Một là, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông trong điều kiện của luận án được hiểu theo nghĩa động từ. Đó là cơ chế, chính sách và các giải pháp thu hút, huy động từ nhiều nguồn của xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trong một giai đoạn nhằm phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia, địa phương, vùng lãnh thổ, thậm chí trong từng cơ sở kinh doanh nhất định.
 
Hai là, phương thức đa dạng hóa nguồn lực rất đa dạng. Mỗi phương thức có những ưu điểm và những hạn chế khác nhau. 
 
Ba là, nội dung đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho xây dựng giao thông là những hoạt động triển khai tạo nên các nguồn vốn khác nhau, trong đó việc tổ chức xây dựng các cơ chế, các chính sách và giải pháp đa dạng hóa nguồn lực tài chính là những vấn đề cụ thể và quan trọng.
 
- Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án
 
Một là, với các nước phát triển và đang phát triển, đều nhấn mạnh vai trò của nguồn vốn ngân sách và vốn đầu tư trực tiếp đối với phát triển hạ tầng giao thông đề cao tính chủ động kêu gọi sự tham gia của tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Xác định rõ vai trò vị trí của từng loại nguồn lực cho từng loại công trình, minh bạch thông tin, phương thức kết hợp… là bài học bổ ích.
 
Hai là, kết quả điều tra chỉ ra một số hạn chế: Hạn chế về năng lực của tổ chức; Hạn chế phối hợp; Phân định không rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân thực hiện chức năng đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông; Chưa có quy định cụ thể tạo động lực cho tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực thiện đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao (cơ chế lương, thưởng, thù lao…); Nguyên nhân: Chưa đồng bộ và thiếu nhất quán trong việc tách bạch các nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông với các hoạt động đầu tư phát triển khác. Chưa có chức danh đại diện trực tiếp quản lý các nguồn lực tài chính của Thành phố;  Hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin cho quản lý nguồn lực tài chính còn hạn chế; 
 
Ba là, giải pháp cần tách bạch giữa quyền thu hút đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố; quyền và trách nhiệm của đại diện vốn trong đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố; Giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm của ban ngành trong đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông; Đối với các đơn vị triển khai thực hiện đa dạng hoá nguồn lực tài chính cần xem xét, quyết định trên cơ sở các dự án huy động vốn có hiệu quả;  Thành lập bộ phận tập trung quản lý tài chính của các nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông; Thành lập các đầu mối khác nhau thực hiện thống nhất và tập trung chức năng quản lý nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông; Thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền, nghĩa vụ của Thành phố được tổ chức dưới hình thức một Ban chủ quản tài chính. Cơ chế quản trị tài chính các nguồn vốn chưa hiện đại và chuyên nghiệp, bị hành chính hóa.
 
-----------------
 
CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: A research of diversifying financial resources for transport infrastructure of Hanoi
Major: Political economy
Training facility: National Economics University
 
From the general theoretical framework on diversifying financial resources for transport development, the thesis has updated, supplemented and concretized the theoretical basis for analyzing the diversification of financial resources for such a typical and large-scale city of Vietnam as Hanoi, with the following contributions:
 
 - New theoretical contributions:
 
Firstly, diversifying financial resources for transport infrastructure development in the context of the thesis is identified in the action sense. These are mechanisms, policies and solutions to attract and mobilize the capital from different resources of the society to invest in developing transport infrastructure to meet the requirements of socio-economic development in each country, locality, territory and even in certain businesses.
 
Secondly, the method of diversifying resources is various. Each method has different advantages and limitations.
 
Thirdly, the content of diversifying financial resources for transport construction is the implementation activities in which the organization of establishing mechanisms, policies and solutions to diversify financial resources is the most specific and significant in order to bring about different capital resources.
 
- New findings and proposals drawn from the research results
 
Firstly, both developed and developing countries emphasize on the role of budget and direct investment capital in transport infrastructure development. They call for the investment of private and foreign investors. Therefore, defining the role of each type of resources for each construction, clear information and combining methods are very useful. 
 
Second, the survey results reveal some limitations: Those are the limitations on the capacity of the organizations; limited coordination; unclear assignment of responsibilities of organizations and individuals, who are performing the function of diversifying financial resources for transport infrastructure development. In addition, there are no specific regulations to motivate organizations and individuals assigned to diversify financial resources for transport infrastructure development (salary, bonus or remuneration mechanism). These are caused by the inconsistency in separating financial resources for transport infrastrucure development from other developing activities. There are no title for direct representatives, who manage financial resources for the city. Furthermore, the database and information of managing financial resources are limited;
 
Thirdly, the right to attract the diversification of financial resources for the transport infrastructure development should be separated. Separating the rights and responsibilties of the capital’s representatives in diversifying financial resources for transport infrastructure developement should be considered. Assign autonomy and self-responsibility for departments and branches in diversifying financial resources for transport infrastructure developement. It is important to consider and choose units, who implement the diversification of financial resources based on effective capital raising projects. Establish a centralized division of financial management of financial resources for transport development as well as different focal points to unify and focus on the function of financial resource management for transport infrastructure development. Building a specialized agency to perform the city’s rights and obligations in the form of a financial management board. Besides, modernize the financial management mechanism of capital resources.