Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Vũ Hồng Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 27/10/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Hồng Tuấn, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), với đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo quy trình - Nghiên cứu trong các doanh nghiệp phát điện Việt Nam".
Thứ hai, ngày 21/09/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo quy trình - Nghiên cứu trong các doanh nghiệp phát điện Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)        Mã số: 9340101_QTV
Nghiên cứu sinh: Vũ Hồng Tuấn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

- Thứ nhất, luận án đã cho thấy vai trò quan trọng của phong cách lãnh đạo nghiệp chủ có  tác động đến đổi mới sáng tạo (ĐMST) quy trình trong bối cảnh nghiên cứu ở nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam. Bên cạnh đó, lãnh đạo nghiệp chủ cũng là nhân tố quan trọng tác động gián tiếp đến kết quả kinh doanh thông qua vốn nhân lực, vốn quan hệ và ĐMST quy trình.
- Thứ hai, luận án đã luận giải và cung cấp bằng chứng thực nghiệm về vai trò của tri thức đối với ĐMST quy trình và kết quả kinh doanh. Cụ thể các bằng chứng thực nghiệm từ kết quả nghiên cứu cho thấy vốn quan hệ và năng lực hấp thụ tác động trực tiếp đến ĐMST quy trình; năng lực hấp thụ tác động gián tiếp đến kết quả kinh doanh thông qua ĐMST quy trình; vốn nhân lực và vốn quan hệ tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh. 
- Thứ ba, luận án một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của ĐMST quy trình. Đây là yếu tố có tác động trực tiếp và đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Từ phía các doanh nghiệp:
- Các nhà quản lý doanh nghiệp cần tạo ra và duy trì văn hóa nuôi dưỡng các nỗ lực đổi mới, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thách thức và thúc đẩy nhân viên làm việc theo cách thức sáng tạo, có tầm nhìn dài hạn sẽ khuyến khích ĐMST. 
- Vốn nhân lực, vốn quan hệ cần phải gắn với quản trị chiến lược. Các nguồn vốn này cần được coi là các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp để đạt các mục tiêu chiến lược cho nên cần được quản trị ở tầm chiến lược. 
- Quản trị có hiệu quả năng lực hấp thụ của tổ chức thông qua việc thường xuyên tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ người lao động của doanh nghiệp mình. 
Từ phía các cơ quan nhà nước:
 Nhà nước cần ban hành các chính sách khả thi để quản lý, định hướng phát triển khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp, hình thành thị trường công nghệ để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận nhằm thu nhận được những tri thức mới, giúp họ ĐMST.

---------------------

NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
Topic of the Thesis: Factors affecting Process innovation - Research in power generation companies of Vietnam
Major: Business administration
Phd student: Vu Hong Tuan    
Supervisor: Dr. Nguyen Quoc Duy, Assoc. Professor, Dr. Le Anh Tuan
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contribution

Firstly, the thesis has shown the important role of entrepreneurial leadership style has an impact on process innovation in the context of researching in a transition economy like Vietnam. In addition, the entrepreneurial leadership style is also an important factor indirectly affecting the firm performance through human capital, social capital and process innovation.
Secondly, the thesis has interpreted and provided empirical evidence on the role of knowledge in process innovation and firm performance. Specifically, the empirical evidence from the research shows that the social capital and absorptive capacity have a direct impact on the process innovation; absorptive capacity indirectly affects firm performance through process innovation; human capital and social capital directly impact on the firm performance.
Thirdly, the thesis once again shows the important role of process innovation. This is a factor that have direct impact and an important contribution to the firm performance.

New findings and proposals from the research results and surveys of the thesis

From the enterprises:
- Enterprise managers need to create and maintain a culture that nurtures innovation efforts, and willing to take risks, challenges and motivate employees to work in a creative, long-term way that will encourage the innovation.
- Human capital, Social capital need to be associated with strategic management. These funds need to be considered as important resources of enterprises to achieve strategic goals, so they need to be managed at a strategic level.
- Effectively manage the organization's absorbtive capacity through regular training to improve the skills of its employees.
From the state management agencies:
The State needs to promulgate feasible policies to manage and instruct the development of science and technology for enterprises, setting up a technology market so that enterprises can easily access to acquire knowledge and new method to help them promote innovation.