Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Kim Lan bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 04/11/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Kim Lan, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ hai, ngày 28/09/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Kim Lan        Mã NCS: NCS37.092KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lí luận 

Luận án đã ứng dụng lí thuyết kỳ vọng hợp lí, lí thuyết thị trường hiệu quả và lí thuyết phát tín hiệu để xây dựng và phát triển mô hình về ảnh hưởng của thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty bằng cách cụ thể hoá biến giá cổ phiếu thành hai biến “giá cổ phiếu trung bình theo ngày (cả năm) để đo lường giá cổ phiếu trong cả một giai đoạn” và “giá cổ phiếu trung bình 6 ngày trước và sau ngày công bố báo cáo tài chính để đo lường giá cổ phiếu tại thời điểm công bố báo cáo tài chính”.
Luận án phát triển và cụ thể hoá biến chính sách kế toán thành hai biến “Biến đại diện cho thay đổi chính sách kế toán” và “Biến đại diện cho chính sách kế toán trước và sau giai đoạn hiện hành”.
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
Nghiên cứu này được thực hiện tại Việt Nam, với bối cảnh đặc thù của một thị trường chứng khoán mới nổi trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2017 thông qua ba giai đoạn thay đổi chính sách kế toán. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh có tác động tích cực đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh vào vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán không tác động đến giá cổ phiếu. Kết quả này cho thấy lí thuyết kỳ vọng hợp lí và lí thuyết phát tín hiệu phù hợp với bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngược lại, trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thoả mãn các điều kiện của lí thuyết thị trường hiệu quả. 
Nghiên cứu đã chứng minh ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách kế toán đến thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính, từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách kế toán thông qua ba giai đoạn là ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu. Điều này cho thấy, ảnh hưởng của chính sách kế toán đến thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái là một trong những thông tin quan trọng mà các nhà đầu tư quan tâm và tác động đến kỳ vọng về giá cổ phiếu của nhà đầu tư. 
Thông qua phân tích thực trạng về quản trị rủi ro tỷ giá và phân tích định lượng về ảnh hưởng của việc sử dụng công cụ tài chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá (bao gồm phân tích hồi qui và kiểm định t-test) cho thấy, các công ty nên lựa chọn công cụ tài chính phái sinh để giảm thiểu rủi ro do biến động tỷ giá hối đoái và gia tăng lợi nhuận cho công ty hợp lí, từ đó gia tăng giá trị của công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Thông qua kết quả nghiên cứu, luận án có một số khuyến nghị đối với nhà đầu tư nên cân nhắc các thông tin về chênh lệch tỷ giá hối đoái, các công ty phi tài chính nên quan tâm đến quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái. 
 

NEW CONTRIBUTION OF DISSERTATION
Dissertation Topic: The impact of the information of exchange rate differences on financial statements on the stock price of non-financial joint stock companies listed on the Vietnam’s Stock Market
Major: Accounting, Auditing and Analyzing        Code: 9340301
Candidate: Vu Thi Kim Lan        Code’s cadidate: NCS37.092KT
Advised by: Assoc.Prof. Dr. Nguyen Thi Dong 
At: National Economics University 

New academic contributions 

The Rational Expectation Theory, Efficient Market Hypothesis and Signaling Theory were applied in order to build and develop the model of the impact of the exchange rate differences which is presented on the financial statements on the stock price of companies. The research model was developed by transforming the stock price variable into two variables, “average stock price per day (by calculating the value of mean of stock price in a year)” to measure the real value of stock prices in a year and “average stock prices 6 days before and after the date of the announcement of financial statements” to measure the real value of stock prices at the time of the announcement of financial statements. 
The dissertation has developed and transformed the accounting policy variable into two variables “a variable represents the change in policy accounting” and “another represents the accounting policy before and after the Circular No. 200/TT-BTC applied”.
New findings and proposals were drawn from the research results of the dissertation
This research was performed at Vietnam where the stock market has been an emerging market for the period of 2009 to 2017. In this period, the accounting policy of Vietnam has had 3 changes. The results pointed out that the exchange rate differences, which are presented on the income statement, had a positively significant impact on the stock price of the non-financial joint stock companies listed on Vietnam’s Stock Market. However, the exchange rate differences, which are presented on the balance sheet, affect insignificantly the stock price of the non-financial joint stock companies listed on Vietnam’s Stock Market. This research shows that the Rational Expectation Theory and Signaling Theory are suitable for explaning the changes in stock price of non-financial companies listed on the Vietnam’s Stock Market. In constrast, the Vietnam’s Stock Market has not met the hypotheses of  efficient market. 
This research proved that the changes in accounting policy affected the exchange rate differences on the financial statements and they had a significant impact on the stock price of the non-financial joint stock companies listed on Vietnam’s Stock Market. The relationship between changes in accounting policy and the stock price is positive. In conclusion, the changes in accounting policy of the exchange rate differences is one of the important information which investors are interested in and these changes affect the investor’s expectation of stock price. 
Based on analyzing the situation of exchange rate risk management and quantitative analysis of derivative instrument (regression analysis and T-test), this research clarified that companies should choose derivative instruments because it helps decrease risk causing by exchange rate fluctuation and helps companies obtain their reasonable profit. As a result, it makes increase in stock price of companies. 
On the base of the research results, some proposals and recommendations were given for investors, managers of companies and policy makers...