Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Nam bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 22/07/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Nam chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam.
Thứ hai, ngày 13/06/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Đức Cường

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, luận án đã góp phần làm phong phú thêm hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong các doanh nghiệp qua kế thừa có chọn lọc và bổ sung vào hệ thống chỉ tiêu những chỉ tiêu đánh giá phù hợp với mục tiêu quản lý và đặc thù của hệ thống công trình thuỷ lợi Việt Nam. Đồng thời, luận án phân tích mức độ cần thiết của các chỉ tiêu đánh giá theo các chức năng hoạt động của các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi có quy mô tài sản khác nhau ở Việt Nam.

Thứ hai, về việc xác định các yếu tố ảnh hưởng việc áp dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong các doanh nghiệp, luận án đã góp phần bổ sung vào cơ sở lý luận các yếu tố ảnh hưởng và đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố đến việc áp dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi.

Những phát hiện, để xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Vận dụng mô hình lăng kính hiệu suất và lý thuyết các bên liên quan trong đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp, luận án đã xác định được 5 khía cạnh và 30 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Việt Nam gồm: Quản lý hệ thống (8 chỉ tiêu), Sản xuất nông nghiệp (7 chỉ tiêu), Kinh tế xã hội (9 chỉ tiêu), Sử dụng nước (2), Môi trường (4 chỉ tiêu).

Vận dụng mô hình chấp nhận công nghệ, lý thuyết bất định, lý thuyết thể chế, mô hình chấp nhận công nghệ, luận án đã xác định được 26 yếu tố thuộc 3 nhóm ảnh hưởng tới việc áp dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Việt Nam: Quy trình thực hiện (8 yếu tố), Cơ sở vật chất (4 yếu tố), Con người và văn hoá doanh nghiệp (14 yếu tố). Trong đó, yếu tố Con người và văn hoá doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh nhất và yếu tố Quy trình thực hiện ảnh hưởng yếu nhất tới việc áp dụng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất các khuyến nghị về sự lựa chọn bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phù hợp với đặc điểm và mục tiêu quản lý của từng hệ thống thuỷ lợi. Đồng thời, luận án cũng khuyến nghị cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ lợi và các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Việt Nam có lộ trình và những bước chuẩn bị về thể chế, cơ chế chính sách và nguồn lực để triển khai và áp dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, để hệ thống đánh giá hiệu quả trở thành một công cụ đắc lực cho công tác quản lý góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

---------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Topic : Research the system of performance evaluation criteria in enterprises managing and exploiting irrigation works in Vietnam
Major: Accounting, auditing and analysis     Code: 9340301
PhD Candidate: Vu Thi Nam
Supervisors: Assoc. Prof. Pham Duc Cuong
Institution: National Economics University

New contributions in terms of academic and theoretical aspects

Firstly, the thesis has contributed to enriching the system of performance evaluation criteria in enterprises through selective inheritance and adding to the indicator system the evaluation criteria that are suitable for management objectives. and characteristics of the system of irrigation works in Vietnam. At the same time, the thesis analyzes the necessity of evaluation criteria according to the operational functions of enterprises managing and exploiting irrigation works with different asset sizes in Vietnam .

Secondly, on determining the factors affecting the application of the performance evaluation criteria system in enterprises, the thesis has contributed to supplement the theoretical basis of influencing factors and measuring the effectiveness of the system. the influence of factors on the application of the system of performance evaluation criteria in enterprises managing and exploiting irrigation works.

New findings and recommendations

Applying the performance prism model and the theory of stakeholders in evaluating the performance of enterprises, the thesis has identified 5 aspects and 30 criteria for evaluating the performance of management enterprises. Management and exploitation of irrigation works in Vietnam include: System management (8 indicators), Agricultural production (7 indicators), Socio-economics (9 indicators), Water use (2), Environment school (4 indicators).

Applying the technology acceptance model, uncertainty theory, institutional theory, technology acceptance model, the thesis has identified 26 factors belonging to 3 groups that affect the application of the evaluation criteria system. effective in enterprises managing and exploiting irrigation works in Vietnam: Implementation process (8 elements), Facilities (4 elements), People and corporate culture (14 elements). In which, the Human factor and corporate culture have the strongest influence and the Implementation process factor has the weakest influence on the application.

On the basis of research results , the thesis has proposed recommendations on the selection of a set of performance evaluation criteria in accordance with the characteristics and management goals of each irrigation system. At the same time, the thesis also recommends that the state management agencies in charge of irrigation and enterprises managing and exploiting irrigation works in Vietnam have a roadmap and preparation steps in terms of institutions, mechanisms, policies and resources  apply the system of performance evaluation criteria, so that the performance evaluation system becomes an effective tool for management, contributing to improving the operational efficiency of the enterprise.