Thông báo về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Thứ tư, ngày 17/02/2021

Nhà trường thông báo về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Học viên, nghiên cứu sinh tra cứu cách thức truy cập LMS và Microsoft Teams theo link sau:

Link: Hướng dẫn đăng nhập LMS và Microsoft Teams

Lưu ý: giảng viên giảng dạy sẽ gửi thông tin về lớp online trên Microsoft Teams trên lớp LMS hoặc qua email cho học viên.

Trân trọng thông báo!

Các tin khác