Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 89

Thứ năm, ngày 30/09/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 về việc hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục theo Đề án 89.

Theo Thông tư này, trong thời gian học tập, nghiên cứu, hoặc chậm nhất trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp, người học tiến sĩ phải công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp tới đề tài luận án, được minh chứng bằng ít nhất 02 công bố khoa học đối với người học tập trung toàn bộ thời gian ở nước ngoài, hoặc ít nhất 01 công bố khoa học đối với người học ở các hình thức còn lại trong các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus với tư cách là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ.

Nội dung chi tiết của Thông tư tại file đính kèm.

 

Tài liệu đính kèm

Các tin khác