Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cưu sinh Cao Hoàng Long bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 30/06/2021 tại Phòng Hội thảo G01 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Cao Hoàng Long, chuyên ngành Kinh tế học, với đề tài "Năng suất lao động và các nhân tố tác động đến năng suất lao động ngành công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam".
Thứ năm, ngày 27/05/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Năng suất lao động và các nhân tố tác động đến năng suất lao động ngành công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam”
Chuyên ngành: Kinh tế học                    Mã số: 9310101_KTH
Nghiên cứu sinh: Cao Hoàng Long                Mã NCS: NCS37.002KTH
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Yến
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

-    Luận án đã có những đóng góp mới nhất định khi đánh giá tác động của một số nhân tố đến mức NSLĐ ở cấp độ doanh nghiệp và ngành kinh tế. Về mặt thực nghiệm, luận án bổ sung việc tính toán năng suất lao động theo số giờ lao động bình quân.
-    Luận án đã tích hợp một số nhân tố tác động đến mức NSLĐ của doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm (CNTP) Việt Nam vào mô hình một cách có hệ thống, bao quát hơn các nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện. 
-    Luận án đã vận dụng được phương pháp thống kê để phân tích thực trạng và biến động của NSLĐ bình quân ngành CNTP cũng như từng tiểu ngành ba chữ số và ứng dụng được các phương pháp ước lượng bằng mô hình số liệu mảng tĩnh và mô hình số liệu mảng hệ thống động để đánh giá đóng góp của các nhân tố đến NSLĐ. Luận án cũng chứng minh được mối quan hệ tích cực giữa NSLĐ hiện tại và NSLĐ thời kỳ trước của ngành CNTP Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

-    Kết quả nghiên cứu cho thấy mức NSLĐ ngành sản xuất đồ uống cao hơn hẳn ngành sản xuất và chế biến thực phẩm, mức NSLĐ của doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu ngoài nhà nước thấp hơn so với doanh nghiệp Nhà nước và DN FDI. NSLĐ tỷ lệ thuận với quy mô lao động của doanh nghiệp. NSLĐ bình quân chung của ngành CNTP Việt nam tăng lên đều do tăng NSLĐ của từng phân ngành. Tốc độ tăng NSLĐ bình quân tính trên người của ngành CNTP ở Việt Nam chịu ảnh hưởng của hai nhân tố là biến động NSLĐ theo giờ và số giờ bình quân trên 1 lao động. Tốc độ tăng NSLĐ tính theo người chủ yếu do đóng góp của tăng NSLĐ giờ công.
-    Những nhân tố tác động tích cực đến NSLĐ bao gồm: TFP, Cường độ vốn, Thu nhập lao động, lao động đã qua đào tạo nghề, doanh nghiệp có sử dụng máy móc thiết bị điều khiển điện, thiết bị có xuất xứ từ những nước phát triển, đào tạo lao động, tỷ lệ người nước ngoài làm việc trong địa bàn huyện, chi phí không chính thức...Các nhân tố có tác động tiêu cực (tác động làm giảm) đến NSLĐ của doanh nghiệp bao gồm: Năng suất đầu vào trung gian, Số giờ làm việc, doanh thu xuất khẩu, Công khai minh bạch, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, trách nhiệm giải trình, chi phí thời gian, Chỉ số tích tụ doanh nghiệp, tỷ lệ tập trung lao động trên địa bàn huyện.
-    Luận án đã đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm tăng NSLĐ bao gồm: Đầu tư vào R&D, Áp dụng đổi mới sáng tạo, Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, Đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người lao động, Giảm chi phí thời gian, Xóa bỏ các rào cản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động.