Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Đinh Vân Oanh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 17/03/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đinh Vân Oanh. chuyên ngành Marketing với đề tài: Ảnh hưởng của tài sản thương hiệu, tài sản giá trị và tài sản mối quan hệ tới ý định tiêu dùng lặp lại: Nghiên cứu tình huống kinh doanh tại các chuỗi nhà hàng.
Thứ hai, ngày 13/02/2023

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của tài sản thương hiệu, tài sản giá trị và tài sản mối quan hệ tới ý định tiêu dùng lặp lại: Nghiên cứu tình huống kinh doanh tại các chuỗi nhà hàng
Chuyên ngành: Marketing    Mã số: 9340101
Nghiên cứu sinh: Đinh Vân Oanh        Mã NCS: NCS36.047MA
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ, TS. Nguyễn Hoài Long
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

-    Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng tới ý định mua lặp lại đã được nghiên cứu và phát triển. Hơn nữa, luận án đã chú trọng phân tích tác động của đồng thời các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng tới ý định mua lặp lại trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi nhà hàng;
-    Đánh giá của khách hàng đối với các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng được đo lường thông qua các phát biểu liên quan tới các hoạt động marketing cụ thể của doanh nghiệp thay vì những mệnh đề liên quan tới nhận thức hay cảm nhận của khách hàng đối với các chương trình hay hoạt động marketing của doanh nghiệp. Do vậy, cho phép đưa ra định hướng rõ rệt cho doanh nghiệp điều chỉnh vào các hoạt động marketing một cách kịp thời. Đặc biệt, yếu tố tài sản mối quan hệ trước đây được đo lường thông qua sự hài lòng, sự xung đột, niềm tin và sự cam kết của khách hàng. Tuy nhiên, luận án đo lường đánh giá của khách hàng đối với lợi ích khách hàng nhận được từ các chương trình xây dựng khách hàng thân thiết và niềm tin của khách hàng vào việc triển khai các hoạt động của các chương trình khách hàng thân thiết. Với những đóng góp mới về thang đo, luận án cũng phát triển thêm một số biến quan sát phù hợp với lĩnh vực nhà hàng cụ thể: Nhân viên tư vấn khách hàng chọn món tốt, Nhà hàng có nhiều hình thức thanh toán thuận tiện, Mức chi tiêu bình quân đầu người của một bữa ăn tại nhà hàng là hợp lý, Mức giá phù hợp với định lượng đồ ăn, tôi tin rằng nhà hàng luôn cố gắng thiết kế các chương trình ưu đãi phù hợp nhất với khách hàng, tôi tin rằng hệ thống nhà hàng thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chương trình ưu đãi cho khách hàng;
-    Bên cạnh việc kiểm định các mối quan hệ của các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng đến ý định mua lặp lại trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi nhà hàng, luận án thực hiện kiểm định sự tác động của tài sản mối quan hệ tới tài sản thương hiệu.

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn 

-    Mô hình nghiên cứu đã được xây dựng theo tiến trình nghiên cứu chặt chẽ và logic do vậy mô hình có thể áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng nói riêng và trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nói chung;
-    Cách tiếp cận của luận án đưa ra gợi ý cho doanh nghiệp điều chỉnh các hoạt động marketing để giữ chân khách hàng một cách cụ thể thông qua việc đo lường nhận thức của khách hàng đối với các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng;
-    Luận án đã đưa ra đề xuất về các hoạt động cần triển khai giúp cải thiện nhận thức của khách hàng về các yếu tố thúc đẩy tài sản khách hàng từ đó thúc đẩy khách hàng mua lặp lại;

------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Thesis topic: The influence of brand equity, value equity and relationship equity on repeat consumption intention: A business case study in restaurant chains
Specialization: Marketing         Code: 9340101
Full name: Dinh Van Oanh                 Fellow code: NCS36.047MA
Instructor: Prof. Dr. Luong Xuan Quy, Dr. Nguyen Hoai Long
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

- Research model of the influence of customer equity drivers on repeat purchase intention has been researched and developed. Moreover, the thesis has focused on analyzing the impact of customer equity drivers on repeat purchase intention in restaurant chains;
- Customer evaluation of customer equity drivers is measured through statements related to specific marketing activities of the business rather than statements related to perception of customers for the company’s marketing programs or activities. Therefore, it allows giving clear direction for businesses to adjust to marketing activities in a timely manner. In particular, the relationship equity factor was previously measured through customer satisfaction, conflict, trust and commitment. However, the thesis measures customers’ evaluations of the benefits customers receive from loyalty programs and customers’ trust in the implementation of activities of loyalty programs. With new contributions to the scale, the thesis also develops some more observational variables suitable for specific restaurants: Customer advisors choose good dishes, Restaurants have many convenient payment methods, The average expenditure per capita of a meal at the restaurant is reasonable, The price is suitable for the quantity of food, I believe that the restaurant always tries to design the most suitable incentive programs for customers, I believe that the restaurant system seriously and fully implements incentive programs for customers;
- In addition to testing the relationships of customer equity drivers to repeat purchase intention in restaurant chains, the thesis tests the impact of relationship equity on brand equity.

New practical contributions

- The research model has been built according to a rigorous and logical research process, so the model can be applied in the restaurant business in particular and in the service business in general;
- The approach of the thesis gives suggestions for businesses to adjust marketing activities to retain customers specifically through measuring customer perception of customer equity drivers;
- The thesis has made recommendations on activities to be implemented to help improve customers’ awareness of customer equity drivers, thereby promoting repeat purchases;