Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Lê Hùng Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 22/04/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Hùng Sơn, chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm, với đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm y tế về chất lượng dịch vụ Bảo hiểm y tế ở Việt Nam"
Thứ hai, ngày 21/03/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm y tế về chất lượng dịch vụ Bảo hiểm y tế ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế bảo hiểm    Mã số: 9340201
Nghiên cứu sinh: Lê Hùng Sơn        Mã NCS: NCS38.078BH
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Định, TS. Đỗ Văn Sinh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Đây là đề tài mang tính thực tiễn, các vấn đề lý luận được tổng hợp, luận giải kết hợp từ lý thuyết chung về bảo hiểm y tế và thực tiễn triển khai chính sách bảo hiểm y tế. Luận án đã phân tích làm rõ khái niệm về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế và hệ thống hóa các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ y tế. Đặc biệt, luận án đã phân tích ba nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm y tế về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế ở Việt Nam: (1) sự đáp ứng thể hiện qua việc người tham gia dễ dàng tiếp cận bảo hiểm y tế và những thủ tục hành chính khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuận tiện, (2) sự đảm bảo thể hiện qua thủ tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuận tiện thuận lợi cùng với danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh, thuốc và vật tư y tế phong phú, (3) sự tin cậy thể hiện qua trình độ chuyên môn, thái độ của đội ngũ y, bác sĩ và cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm y tế về dịch vụ bảo hiểm y tế được đánh giá qua nhân tố sự đáp ứng của dịch vụ bảo hiểm y tế là mạnh nhất, sau đó đến sự tin cậy và sự đảm bảo. Kết quả phân tích cho thấy người tham gia bảo hiểm y tế có mức độ hài lòng thấp nhất về sự đa dạng, phong phú trong danh mục thuốc, và vật tư y tế được bảo hiểm y tế chi trả cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm y tế có mức độ hài lòng thấp về thủ tục hành chính khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế rườm rà, phức tạp
Từ kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm y tế về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế, luận án đề xuất hệ thống các giải pháp có tính khả thi cao nhằm nâng cao mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế ở Việt Nam bao gồm: tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; bổ sung, giám sát danh mục thuốc và vật tư y tế một cách thường xuyên; đổi mới, đa dạng hóa phương thức thanh toán bảo hiểm y tế; đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, thiết kế gói dịch vụ y tế cơ bản và các gói dịch vụ y tế nâng cao; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, xây dựng và đầu tư thêm giường bệnh và các cơ sở, bệnh viện vệ tinh; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn và thái độ của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế.
 

-----------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Topic: Factors affecting the satisfaction level of health insurance participants about the quality of health insurance services in Vietnam
Major: Insurance Economics        Code: 9340201
PhD attendant: Lê Hùng Sơn            Student ID: NCS38.078BH
Supervisors: Assoc. Prof. Nguyen Van Dinh, PhD. Do Van Sinh
Institution: National Economic University

New contributions in terms of academic and theoretical aspects  

In this thesis, theoretical issues are synthesized and explained in combination with general theory and practical implementation of health insurance policies. The thesis clarifies the concept of health insurance service quality and systematizes the criteria for evaluating the quality of health insurance services. In particular, there are three factors affecting the satisfaction level of health insurance participants about the quality of health insurance services in Vietnam: (1) the responsiveness: participants easily access to health insurance and the administrative procedures of medical examination and treatment are convenient, (2) the assurance is expressed through the procedure of paying medical expenses covered by medical insurance, a diversity of medical examination and treatment services, drugs and medical supplies, (3) the reliability shown through the professional qualifications and attitudes of the medical staff.

New findings and recommendations  

The research results show that the satisfaction level of health insurance participants about health insurance services is strongly affected by the responsiveness, followed by reliability and assurance. Participants have the lowest level of satisfaction about the drug list and medical supplies covered by health insurance as well as medical equipment. In addition, participants also have a low level of satisfaction about administrative procedures of medical examination and treatment.
Based on the above results, the thesis proposes a system of highly feasible solutions to improve the level of satisfaction with the quality of health insurance services in Vietnam, including: reform the administrative procedures, apply information technology in the field of health insurance; supplement and monitor the list of drugs and medical supplies on a regular basis; renew and diversify health insurance payment methods; renovate the financial mechanism in the direction of adequate calculation of medical service prices, design basic medical service packages and advanced medical service packages; upgrade medical equipment; improve the professional quality and attitude of medical staff.