Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Lê Mạnh Tuyến bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 15/12/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Mạnh Tuyến, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Quản lý công), với đề tài "Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng duyên hải Bắc bộ Việt Nam".
Thứ năm, ngày 14/11/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng duyên hải Bắc bộ Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Quản lý công)
Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Tuyến
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Đóng góp mới về mặt lý luận của luận án là đã tổng quan được một số công trình nghiên cứu về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động này, từ đó xây dựng khung nghiên cứu cho luận án. Luận án cũng đã hệ thống hoá được cơ sở lý luận về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và bước đầu xác định được các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Kết quả khảo sát, nghiên cứu của luận án về thực trạng hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt của chính quyền cấp tỉnh ở các tỉnh vùng duyên hải Bắc bộ là:
 
- Chính sách lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt;
 
- Ý thức của người dân trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt trước khi đưa đến địa điểm thu gom tập trung có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt;
 
- Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có ý nghĩa khuyến khích các doanh nghiệp dịch vụ môi trường tích cực tham gia hoạt động này.
 
Đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án là: 
 
- Xây dựng công cụ kinh tế để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở vùng duyên hải Bắc bộ Việt Nam, tập trung vào việc xây dựng chính sách lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ này; đồng thời sử dụng công cụ thuế để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
 
- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam, trong đó tập trung vào nâng cao ý thức và hướng dẫn người dân cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt.
 
Những đóng góp mới và kết quả nghiên cứu của luận án này có thể là gợi ý cho việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường của các Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ở các địa phương khác. Tuy nhiên, do số liệu khảo sát được sử dụng trong luận án được thu thập ở 5 tỉnh vùng duyên hải Bắc bộ Việt Nam, nên có thể chỉ phản ánh được một số đặc trưng riêng biệt của vùng địa phương này, do vậy, việc sử dụng kết quả của luận án này ở các địa phương khác cần cân nhắc đến sự khác biệt vùng miền.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Topic of the thesis: Daily-life solid waste management and factors affecting daily-life solid waste management in the northern coastal region of Vietnam
Major: Public Management
Postgraduate: Le Manh Tuyen
Supervisor: Associate Professor PhD Nguyen Thi Thanh Thuy
Training facility: National Economics University 
 
New contributions about academic and theoretical areas 
 
The new theoretical contribution of the thesis has reviewed a number of researches on the management of domestic solid waste and the factors affecting this activity, thereby building a research framework for the thesis. The thesis also systematized the theoretical basis for daily-life solid waste management and initially identified the factors affecting the daily-life solid waste management.
 
New findings and some proposals are drawn from the research and survey results of the thesis 
 
The results of the surveys and researches of the thesis on the reality of activities of daily-life solid waste management of provincial governments in the northern coastal provinces are:
 
- Salary and allowances policies for officials and employees are  of very important meaning to daily-life solid waste management activities;
 
- The awareness of people in the classification of daily-life solid waste before being taken to a centralized collection point is important for daily-life solid waste management activities;
 
- Reduction of corporate income tax for domestic solid waste collection and treatment businesses is meant to encourage environmental service businesses to actively participate in this activity.
 
Some proposals drawn from the research results of the thesis are:
 
- Developing economic tools to improve the efficiency of solid waste management activities in the Northern coastal areas of Vietnam, focusing on the development of salary and allowance policies for officials and public employees working in the area; at the same time using tax tools to encourage businesses to participate in providing solid waste collection and treatment services.
 
- Strengthening propaganda and education activities to raise the awareness of environmental protection of people in Northern coastal areas of Vietnam, focusing on raising awareness and guiding people on how to classify daily-life solid waste .
 
New contributions and research results of this thesis may be a suggestion for the formulation of environmental protection plannings and plans of provincial Peoples Committees in other localities. However, because the survey data used in the thesis was collected in 5 provinces in the Northern coastal region of Vietnam, it may reflect only some specific characteristics of this local area, therefore, using the results of this thesis in other localities should consider regional differences.