Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Lê Thị Hồng Thúy bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 29/06/2021 tại Phòng Hội thảo G01 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Hồng Thúy, chuyên ngành Kinh tế học, với đề tài "Tác động của chất lượng thể chế đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam".
Thứ năm, ngày 27/05/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của chất lượng thể chế đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế học                       Mã số: 9310101_KTH
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hồng Thúy        Mã NCS: NCS37.008KTH
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Đình Bảo
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu tác động của chất lượng thể chế đến hiệu quả hoạt động của DNNVV gồm tác động trực tiếp và tác động gián tiếp thông qua hiệu ứng lan tỏa từ DNNN và DNFDI đến DNTN trong nước có qui mô nhỏ và vừa. 
Luận án chỉ rõ tác động của thể chế đến hiệu quả hoạt động của DNNVV còn phụ thuộc vào hiệu ứng lan tỏa từ DNNN và DNFDI.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 

Luận án chứng minh được về mặt thực nghiệm, cụ thể:
-    Thể chế có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của DNTN có qui mô nhỏ và vừa trong nước ở Việt Nam. Đồng thời, thể chế có tác động đến hiệu ứng lan tỏa từ DNNN và DNFDI đến DNTN có qui mô nhỏ và vừa trong nước. 
+; Cải thiện thể chế làm tăng năng suất lao động của DNTN có qui mô nhỏ và vừa trong nước; Tác động tích cực đó được thúc đẩy bởi hiệu ứng lan tỏa ngang từ DNFDI.
+; DNTN trong nước có qui mô nhỏ và vừa có ROA ở phân vị cao (từ phân vị 50% trở lên) luôn nhận tác động tích cực khi thể chế được cải thiện. Thể chế có tác động đến ROA ở phân vị thấp hơn phụ thuộc vào mức độ lan tỏa từ DNFDI.
+; Cải thiện thể chế thì năng suất lao động của DNTN trong nước có qui mô nhỏ và vừa tăng lên; Tác động tích cực đó được thúc đẩy bởi hiệu ứng lan tỏa xuôi chiều và lan tỏa ngang từ DNNN. Thông qua hiệu ứng lan tỏa ngược chiều từ DNNN, tác động của thể chế đến năng suất lao động của DNTN trong nước có qui mô nhỏ và vừa phụ thuộc vào mức độ lan tỏa ngược chiều từ DNNN.
+; DNTN trong nước có qui mô nhỏ và vừa có ROA ở phân vị cao mới nhận được tác động tích cực khi cải thiện thể chế.
-    Tác động của thể chế đến hiệu quả hoạt động của DNTN trong nước có qui mô nhỏ và vừa có sự khác biệt giữa các ngành kinh tế. Hiệu quả hoạt động của DNTN trong nướccó qui mô nhỏ và vừa trong ngành thâm dụng lao động nhận tác động lan tỏa tích cực từ DNFDI khi thể chế được cải thiện, trong khi tác động lan tỏa từ DNNN lại chưa được khẳng định. 
-    Chỉ tiêu thiết chế pháp lý, tính minh bạch và gia nhập thị trường khẳng định vai trò tích cực trong cải thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNTN trong nước có qui mô nhỏ và vừa.

-----------------------------------

THE CONTRIBUTIONS OF THE PHD DISSERTATION

Dissertation title: The impact of institutional quality on the performance of Small and Medium-sized Enterprises(SMEs) in Vietnam. 
Major: Economics                                                          Code: 9310101_KTH
Candidate: Le Thi Hong Thuy                                      PhD candidate code: NCS37.008KTH
Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Ho Dinh Bao
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

The dissertation has developed a theoretical framework on the impact of institutional quality on the performance of SMEs both direct effects and indirect effects through spillover effects from State-Owned Enterprises (SOEs) and SMEs to small-scale SMEs. 
The thesis has clarified the impact of institutions on the performance of SMEs depends on the spillover effects from SOEs and Foreign Invested Enterprises (FIEs).

New points from research results of dissertation

The research proves experimentally, specifically:
- Institutions have a positive impact on the performance of small and medium-sized private firms in the country in Vietnam. At the same time, institutions have a spillover effect from SOEs and FIEs to small and medium-sized private firms in the country.
+; Institutional improvement increases labor productivity of small and medium-sized private enterprises in the country; The positive impact is also driven by the horizontal spillover effect from FIEs.
+; Small and medium-sized private firms in the country with a high percentile ROA (from the 50% percentile or more) always experience a positive impact when the institution improves. Institutional influences on ROA at the lower percentile depend on the degree of spillover from FIEs.
+; Improving the institutions, the labor productivity of small and medium-sized private firms increases; The positive impact is also driven by the horizontal spillover and forward spillover effect. Through the backward spillover from SOEs, the impact of the institution depends on the level of backward spillover from SOEs. 
+; Small and medium-sized private firms in the country with a high percentile ROA experience a positive impact on institutional improvement.
- The impact of institutions on the performance of small and medium-sized private enterprises in the country, there are differences between economic sectors. The performance of small and medium-sized domestic private firms in the labor-intensive industry receives a positive spillover effect from FIEs as the institution improves, while the spillover effects from SOEs have not been confirmed.
- Indicators of legal institutions, transparency and market entry affirm an active role in improving institutions and improving the performance of small and medium-sized private firms in the country.