Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Lê Văn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 07/07/2021 tại Phòng Hội thảo G01 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Văn Tuấn, chuyên ngành Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), với đề tài "Quản lý đầu tư công trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Tháp".
Thứ sáu, ngày 16/04/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Quản lý đầu tư công trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Tháp
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư)             Mã số: 9310104
Nghiên cứu sinh: Lê Văn Tuấn                                          Mã NCS: NCS36.03DT
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Từ Quang Phương   2. TS. Nguyễn Phước Thiện
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
(1)    Đầu tư công cấp tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu là các hoạt động đầu tư công do chính quyền tỉnh chủ trì (được quyền quản lý và sử dụng theo phân cấp quản lý) thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu, dựa trên các nguồn lực huy động, không vì mục tiêu lợi nhuận và (hoặc) không có khả năng hoàn vốn trực tiếp.
(2)    Tiêu chí đánh giá quản lý đầu tư công cấp tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu gồm: (i) Nhóm tiêu chí phản ánh kết quả và hiệu quả đầu tư công cấp tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu; (ii) Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các khâu của chu trình quản lý đầu tư công cấp tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu, trong phân cấp quản lý và phối hợp quản lý.
(3)    Luận án bổ sung nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý đầu tư công cấp tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu thông qua mô hình nghiên cứu mối tương quan giữa các yếu tố của biến đổi khí hậu như hạn hán, khô kiệt; mưa bão, lũ lụt; nhiệt độ tăng; nước biển dâng và xâm nhập mặn và quản lý đầu tư công cấp tỉnh.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

(1)    Quản lý đầu tư công cấp tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa cải thiện thu nhập bình quân đầu người và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện môi trường đầu tư và góp phần cải thiện về mặt xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
(2)    Các khâu của chu trình quản lý đầu tư công trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập và cần phải tiếp tục được cải thiện, bao gồm: công tác đề xuất chủ trương, quy hoạch, kế hoạch đầu tư công và công tác quản lý vận hành chương trình dự án đầu tư công thích ứng với biến đổi khí hậu.
(3)    Quản lý đầu tư công cấp tỉnh bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, nhất là biến đổi khí hậu. Các địa phương nằm ở thượng nguồn thuộc phía tây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không tiếp giáp với biển (như Đồng Tháp) thì mối quan hệ tương quan giữa kết quả quản lý đầu tư công cấp tỉnh với các yếu tố của biến đổi khí hậu là khá chặt, lần lượt là hạn hán, khô kiệt (cao nhất); là mưa bão, lũ lụt; nhiệt độ tăng, nước biển dâng (thấp) và xâm nhập mặn (rất thấp).
(4)    Luận án đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý đầu tư công cấp tỉnh trong điều kiện biến đổi bao gồm: (i) đổi mới cách làm và nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch đầu tư công trong điều kiện biến đổi khí hậu, (ii) nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, (iii) thanh tra đối với hoạt động đầu tư công thích ứng với biến đổi khí hậu, (iv) cơ chế quản lý minh bạch, tăng cường sự tham gia và giám sát của cộng đồng và xã hội.


---------------------------------------
THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Name of the doctoral dissertation: Public investment management in the context of climate change in Dong Thap province
Major: Development economics (Investment economics)     Code: 9310104
Full name of the PhD student: Le Van Tuan                         PhD student code: NCS36.03DT
Academic supervisor names: 1. Assoc.Prof.Dr.Tu Quang Phuong   2. Dr. Nguyen Phuoc Thien
Training facility: National Economics University

New academic and theoretical contributions

(1) Provincial public investment in the context of climate change is public investment activities chaired by the provincial government (authorized to manage and use according to decentralized management) to implement public investment programs and projects for development of the province's socio-economic sustainability, adaptation to climate change is based on mobilized resources, not for profit purposes and (or) inability to pay back capitals directly.
(2) The indicator used to evaluate provincial public investment management in the context of climate change including (i) the group of indicators evaluating the results and effectiveness of provincial public investment in the context of climate change; (ii) the group of indicators assessing the performance of the stages of the provincial public investment management cycle in the context of climate change, in the decentralization of management and coordination of management.
(3) The dissertation supplements the factors affecting the results of provincial public investment management in the context of climate change through a research model for the correlation among the factors of climate change as drought, dryness; storms, floods; rising temperatures; sea level rise and saline intrusion and provincial public investment management.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the dissertation

(1) Provincial public investment management in the context of climate change both contribute to promoting economic growth while improving per capita income and accelerating the economic restructure of the province. In addition, it also helps to improve the investment environment and contribute to social improvement, adaptation to the general environment in the province area.
(2) Stages of the public investment management cycle in the context of climate change in the province area still have many shortcomings and need to be improved include the work of proposing public investment policies, schemes, and plans and the management and operation of public investment projects and programs to adapt to climate change.
(3) Provincial public investment management is affected by many factors, especially climate change. In localities located in the upstream west of the Mekong Delta, not bordering the sea (such as Dong Thap) the correlation relationship between the results of provincial public investment management with factors of climate change are quite close, drought, dryness (the highest) respectively; storms and floods; rising temperatures; then sea level rise (low) and saline intrusion (very low). 
(4) The dissertation proposes solutions to enhance the management of provincial public investment in the context of climate change include (i) innovative ways and improve the quality of public investment planning in the context of climate change, (ii) improve the quality of controlling, (iii) monitoring and inspecting public investment activities in climate change adaptation, (iv) transparent management mechanisms, enhancing community and social supervision.