Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Mai Thị Hường bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 31/03/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Mai Thị Hường, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam".
Thứ ba, ngày 31/03/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm)
Nghiên cứu sinh: Mai Thị Hường
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Chính, TS. Phạm Trường Giang
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
(1) Luận án đã ứng dụng mô hình lý thuyết hành vi dự định mở rộng (Ajzen và Fishbein, 2005; Ajzen, 2003) để nghiên cứu quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bằng việc cụ thể hóa biến “thái độ” trong mô hình TPB gốc bằng 3 biến độc lập “thái độ rủi ro”; “cảm nhận lợi ích sản phẩm”; “nhận thức rủi ro trong tương lai”.
 
(2) Luận án đã mở rộng việc xem xét biến “nhận thức kiểm soát hành vi” bên cạnh việc là biến độc lập như trong mô hình TPB gốc còn đóng vai trò là biến điều tiết ảnh hưởng đến quá trình hình thành từ ý định đến quyết định mua trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
 
(3) Luận án sử dụng phương pháp phân tích biến điều tiết để xem xét tác động của các biến kiểm soát hành vi đến quá trình thúc đẩy từ ý định mua bảo hiểm đến quyết định mua BHNT trên thực tế thông qua sử dụng công cụ Process Macro của Hayes (2013). Phương pháp này giúp hạn chế tình trạng đa cộng tuyến giữa các biến so với việc sử dụng kỹ thuật biến nhân trong SPSS đơn thuần.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
(1) Luận án đã kiểm định được tác động của nhân tố thái độ đến quyết định mua dưới góc nhìn của lý thuyết TPB trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Trong đó, thái độ bảo hiểm được thúc đẩy bởi việc gia tăng cảm nhận lợi ích cũng như nhận thức rủi ro và bị hạn chế nếu gia tăng thái độ rủi ro.
 
(2) Hiểu biết tài chính là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến ý định mua nhưng khả năng tiếp cận sản phẩm mới là yếu tố tác động quyết định đến hành vi mua do vậy luận án đã đề xuất các giải pháp liên quan đến việc thúc đẩy khả năng tiếp cận sản phẩm là phát triển và đa dạng hóa kênh phân phối.
 
(3) Luận án đã xác định được nhân tố hiểu biết tài chính vừa ảnh hưởng đến ý định vừa thúc đẩy quá trình từ ý định đến quyết định mua thực tế từ đó đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết về tài chính bảo hiểm do khách hàng tiềm năng để thúc đẩy quyết định mua bảo hiểm.
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic:  Studying the factors affecting the decision to buy life insurance products in Vietnam
Major: Insurance Economics
Candidate: Mai Thị Hường
Academic supervisors: 1. Dr. Nguyễn Thị Chính  2. Dr. Phạm Trường Giang
Training location: National Economics University
 
New academic contributions:
 
(1) The thesis has applied the expanded model of theory of planned behavior (TPB) (Ajzen and Fishbein, 2005; Ajzen, 2003) to study the decision to buy life insurance products by customizing the "attitude" variable in the original TPB model with 3 independent variables "risk attitude"; "Cognitive of product benefits"; "Cognitive of future risk".
 
(2) The thesis has expanded the review of the "cognitive controls behavior" variable by using it as an independent variable as in the original TPB model, also the regulation variable affecting the process from intention to purchasing decision in the field of insurance Life.
 
(3) The thesis uses the method of variable analysis to consider the impact of behavior controlling variables to the driven process from intention to purchase decision by applying the Macro Process of Hayes (2013). This method helps to reduce multicollinearity between variables compared to using kernel multiplication technique only in SPSS.
 
New findings and proposals are drawn from the research and survey results of the thesis
 
(1)The thesis has examined the impact of attitude factors on purchasing decisions from the perspective of TPB in life insurance. In particular, the insurance attitude is motivated by an increase in benefit perception as well as risk perception and it is limited if an increased risk attitude is obtained.
 
(2) Financial understanding is the most powerful factor affecting purchasing intention, but product accessibility is a decisive factor affecting purchasing behavior, so the thesis has proposed related solutions. to promote product accessibility is to develop and diversify distribution channels.
 
(3) The thesis has identified the financial knowledge factor that influences both intention and accelerates the process from intention to actual purchasing decision and has proposed many solutions to improve the understanding of financial insurance that leads potential customers to have actual purchasing decision insurance decisions.