Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 17/04/2023 tại P501 Nhà A2,Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đăng Khoa, chuyên ngành Thống kê kinh tế với đề tài: Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam.
Thứ ba, ngày 28/02/2023

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam
Chuyên ngành: Thống kê kinh tế
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Khoa
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Kim Thu    Mã NCS: NCS40.05TK
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân    Mã số: 9310101

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

(1) Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH đến năng suất lúa xem xét trên các bình diện khác nhau của khí hậu bao gồm trung bình, cực trị (cực đại và cực tiểu) của yếu tố nhiệt độ và lượng mưa cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai. Do đó cung cấp thêm các bằng chứng khoa học phong phú hơn để giải thích những tác động của BĐKH đến sản xuất lúa. 
2)   Luận án đã đề xuất nghiên cứu tác động của BĐKH đến năng suất lúa đối với từng mùa vụ sản xuất, qua đó chỉ ra sự tác động của BĐKH đến năng suất lúa là khác nhau trong từng mùa vụ. Điều đó cho thấy việc thiết kế các chính sách, giải pháp thích ứng sản xuất lúa với BĐKH cần xét tới khía cạnh khác biệt về mùa vụ.
3) Luận án đã đề xuất phương pháp khai thác, tổng hợp dữ liệu về khí hậu theo cấp tỉnh qua nhiều năm để tạo thành cơ sở dữ liệu mảng phục vụ cho nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của BĐKH đến năng suất lúa. Điều đó đã mang lại nhiều thông tin hơn để phân tích tác động của BĐKH đến sản xuất lúa và khắc phục được các hạn chế về mặt dữ liệu so với các nghiên cứu trước đó.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án:

(1) Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy tác động của BĐKH đến năng suất lúa không thể hiện một cách đơn thuần ở sự biến đổi của nhiệt độ trung bình và tổng lượng mưa trong cả mùa- vụ sản xuất mà còn thể hiện ở các khía cạnh cực trị của các yếu tố khí hậu này trong từng mùa- vụ sản xuất. 
(2) Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra tác động của BĐKH đến năng suất lúa xét ở các khía cạnh trung bình và cực trị của nhiệt độ và lượng mưa trong mỗi mùa vụ là khác nhau do sản xuất lúa trong mỗi mùa vụ diễn ra trong điều kiện khí hậu khác nhau. Do đó cần có các giải pháp thích ứng sản xuất lúa với BĐKH phù hợp với từng mùa-vụ sản xuất.
(3) Kết quả nghiên cứu của luận án cũng chỉ ra tác động của nhiệt độ đến năng suất lúa không chỉ thể hiện ở dạng tuyến tính thuần túy mà có tồn tại mối quan hệ phi tuyến (hình chữ U ngược), đặc biệt là cực trị tối đa của nhiệt độ trong cả hai mùa-vụ sản xuất lúa ở Miền Bắc Việt Nam. Điều đó cho thấy xu hướng tăng nhiệt độ về dài hạn sẽ tác động tiêu cực cho sản xuất lúa ở miền Bắc Việt Nam.
 (4) Kết quả nghiên cứu của luận án cũng cho thấy sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đến năng suất lúa ở miền Bắc, đặc biệt trong vụ sản xuất lúa Mùa.
(5) Dựa trên các kết quả nghiên cứu của luận án cùng với kịch bản BĐKH và bối cảnh thích ứng BĐKH trong nông nghiệp ở miền Bắc, luận án đã đưa ra một số hàm ý và kiến nghị các giải pháp về thích ứng sản xuất lúa trong điều kiện BĐKH ở khu vực miền Bắc Việt Nam.

-------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Statistical study on the impact of climate change on rice productivity in Northern Vietnam
Specialization: Economic statistics                Code: 9310101
PhD student: Nguyen Dang Khoa         Phd student Code: NCS40.05TK
Instructor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Kim Thu
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

1. The thesis has studied the impact of climate change on rice productivity considering different aspects of climate including the average temperature, extreme (maximum and minimum) temperature, and the precipitation along with extreme weather phenomina and natural disasters. Thus enriching scientific evidence to explain the impacts of climate change on rice production.
2. The thesis has proposed to study the impact of climate change on rice productivity in each production season, thereby indicating that the impact of climate change on rice productivity is different in each season. Therefore, it demonstrates that the policy design and provision of solutions so that rice production could adapt to climate change need to consider the different aspects of seasons.
3. The thesis has proposed a method of exploiting and synthesizing climate data by province over many years to form a panel database for statistical research on the impact of climate change on rice productivity. That has brought more information to analyze the impact of climate change on rice production and overcome data limitations compared with previous studies.

New conclusions and recommendations drawn from the research findings 

1. The research results show that the impact of climate change on rice productivity is not only express through the change in average temperature and the precipitation during production season, but also express through extreme aspects of these climatic factors in each production season.
2. The research results indicate that the impact of climate change on rice productivity in terms of average and extreme aspects of temperature and the precipitation is different in each season as rice production in each season is implemented in different climatic conditions. Therefore, it is necessary to have appropriate solutions so that rice production could adapt to climate change in each production season.
3. The research results also demonstrate the impact of temperature on rice productivity is not only expressed in a pure linear form but also in a nonlinear relationship (inverted U shape), especially is the maximum extreme of temperature in both rice-growing seasons in Northern Vietnam. It shows that the trend of increasing temperature in the long term will have a negative impact on rice production in Northern Vietnam.
4. The research results of the thesis also clarify the increase in extreme weather phenomina and natural disasters will have a significant negative impact on rice productivity in Northern  Vietnam, especially in the Mua rice production season.
5. Based on the combination of the research results, the climate change scenario, and the context of climate change adaptation in agriculture in Northern Vietnam, the thesis has given some implications and recommended solutions for rice production adaptation under climate change conditions in Northern  Vietnam.