Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 8h30 ngày 29/06/2021 tại Phòng hội thảo G01, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Anh, chuyên ngành Marketing, với đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định cho con đi du học nước ngoài của phụ huynh học sinh".
Thứ năm, ngày 27/05/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định cho con đi du học nước ngoài của phụ huynh học sinh
Chuyên ngành: Marketing            Mã số: 9340101_MA
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Anh        Mã NCS: NCS37.055MA
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thị Huyền
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Nghiên cứu này bổ sung cho mô hình lý thuyết hành vi có kế hoạch với ba nhân tố nhận thức có tác động đến thái độ là cảm nhận bản thân là người truyền thống, cảm nhận bản thân là người hiện đại, yếu tố sự thành đạt (thành phần của chủ nghĩa vật chất) và ba nhân tố cảm nhận có tác động đến ý định là rủi ro nhận thức, giá trị nhận thức và mong muốn để nghiên cứu ý định cho con đi du học của phụ huynh học sinh. 

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 

Kết quả nghiên cứu xác định được sáu nhân tố có ảnh hưởng đến ý định cho con đi du học nước ngoài, bao gồm năm nhân tố tác động thuận chiều/tích cực là giá trị nhận thức, mong muốn, thái độ đối với hành vi, chuẩn mực chủ quan, nhận thức về kiểm soát hành vi, một nhân tố tác động ngược chiều/tiêu cực là rủi ro nhận thức; và ba nhân tố có ảnh hưởng tới thái độ đối với hành vi cho con đi đu học nước ngoài, bao gồm hai nhân tố là cảm nhận bản thân là người hiện đại, sự thành đạt tác động thuận chiều/tích cực đến thái độ, cảm nhận bản thân là người truyền thống có tác động ngược chiều/tiêu cực nhưng mạnh nhất đến thái độ đối với hành vi. 
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra có sự khác biệt về độ tuổi và thu nhập hộ gia đình khi đánh giá ý định cho con đi du học nước ngoài của phụ huynh học sinh Việt Nam. Nhóm phụ huynh trẻ hơn (dưới 45 tuổi) có ý định cho con đi du học nước ngoài nhiều hơn nhóm phụ huynh lớn tuổi hơn (từ 45 tuổi trở lên) và nhóm phụ huynh trong các hộ gia đình có thu nhập từ 27 triệu trở lên có ý định cho con đi du học nước ngoài cao nhất so với các nhóm còn lại. 
Dựa trên kết quả nghiên cứu của luận án, một số đề xuất đưa ra cho từng nhóm chủ thể làm marketing liên quan đến ý định cho con đi du học nước ngoài. Cụ thể, đối với người làm marketing tại các tổ chức giáo dục quốc tế tại Việt Nam và các cơ sở đào tạo trong nước muốn thu hút được người học cần khuếch trương nêu cao tinh thần dân tộc, lựa chọn những hoạt động giáo dục mang tính cộng đồng để gây sự ảnh hưởng đến những phụ huynh học sinh Việt Nam hướng đến những giá trị truyền thống. Đối với người làm marketing tại các tổ chức giáo dục quốc tế và các trung tâm tư vấn du học nước ngoài cần chú trọng đến yếu tố này để truyền thông những lợi ích mà du học nước ngoài mang lại như khả năng giao tiếp ngoại ngữ, cơ hội định cư, bằng cấp quốc tế, môi trường giáo dục tiên tiến… 

----------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Factors affecting parents' intention to send their children to study abroad
Major: Marketing                                Code: 9340101
Postgraduate: Nguyen Thi Anh           ID: NCS37.055MA
Instructor: Associate Professor Ph.D Pham Thi Huyen
Training institution: National Economics University 

New academic and theoretical contributions 

The research added the theoretical model of planned behavior with three cognitive factors impacting on attitudes (the perception of traditional self, the perception of modern self, and the success factor - a component of materialism); and three perceived factors of intention (perceived risk, perceived value and desire) to study parents' intention to send their children to study abroad. 

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis 

Research results have identified six factors that affect the intention to send children to study abroad. In which, five factors that have positive effects are perceived value, desire, attitude towards behavior, subjective norm, perceived behavioral control; and one factor which has a negative effect is perceived risk. 
Besides, the thesis has identified three factors that affect the attitude towards the behavior of sending children to study abroad. In which, two factors which have positive impacts on attitudes are the perception of modern self and success. Perception of traditional self has the strongest negative effect on the attitude towards behavior.
In addition, the research results also point out differences between age groups and income levels when assessing parents' intention to send their children to study abroad. Younger parents (under 45 years old) would consider sending their children abroad for study more than older parents (aged 45 years or older). Besides, parents who earn high incomes (from 27 million dong or above) are likely to have the highest intention to send their children to study abroad compared to other groups.
Based on the research findings, the thesis has proposed some recommendations for retailers who are involved in marketing for the intention of sending children to study abroad. It is necessary for the retailers at international educational institutions in Vietnam and domestic training institutions to promote the national spirit, organize educational and community activities to influence Vietnamese parents towards traditional values. At international educational institutions and study abroad counseling centers, retailers should pay attention to all the above mentioned factors to provide benefits of studying overseas such as language communication skills, immigrant opportunity, international qualifications, innovative educational environment, etc.