Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 13h30 ngày 18/12/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Hạnh, chuyên ngành Marketing, với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến ý định mua trà xanh đóng chai của người Việt Nam".
Thứ tư, ngày 03/11/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến ý định mua trà xanh đóng chai của người Việt Nam
Chuyên ngành: Marketing    Mã số: 9340101_MA
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thị Huyền
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

- Luận án được thực hiện nghiên cứu trong bối cảnh mới tại Việt Nam cho lĩnh vực nghiên cứu về ảnh hưởng của bao gói đến ý định mua trà xanh đóng chai. Mô hình nghiên cứu lý thuyết bên cạnh việc thể hiện tác động trực tiếp của các yếu tố thuộc tính bao gói đến ý định mua trà xanh đóng chai còn thể hiện tác động gián tiếp thông qua biến trung gian nhận thức chất lượng sản phẩm bên trong.
- Trên cơ sở khái niệm của các thuộc tính bao gói và kế thừa các công trình nghiên cứu trước, nghiên cứu sinh đã bổ sung một số biến quan sát để phát triển thang đo. Các biến quan sát bổ sung cho các biến màu sắc của bao gói, hình ảnh trên bao gói, kích cỡ bao gói.
- Luận án phát hiện và đo lường được mức độ tác động của 5 thuộc tính của bao gói bao gồm: màu sắc, hình ảnh, kích cỡ, chất liệu, thông tin sản phẩm tới ý định mua trà xanh đóng chai của người Việt Nam thông qua tác động trực tiếp và gián tiếp qua biến trung gian nhận thức chất lượng sản phẩm bên trong.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

- Luận án xác định và đo lường được mức độ tác động của 5 thuộc tính của bao gói: màu sắc, hình ảnh, kích cỡ, chất liệu, thông tin sản phẩm đến ý định mua sản phẩm trà xanh của người tiêu dùng thông qua tác động trực tiếp và gián tiếp qua biến trung gian nhận thức về chất lượng sản phẩm bên trong. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ có biến màu sắc và thông tin sản phẩm tác động trực tiếp đến ý định mua của sản phẩm trà xanh. Các biến màu sắc; hình ảnh bao gói; chất liệu bao gói; thông tin sản phẩm có tác động gián tiếp đến ý định mua sản phẩm trà xanh đóng chai của người tiêu dùng thông qua biến trung gian nhận thức chất lượng sản phẩm bên trong.
- Luận án đã chỉ ra rằng, ý định mua trà xanh đóng chai của người tiêu dùng có sự khác biệt độ tuổi, nghề nghiệp, khu vực sống.
- Luận án đã đề xuất một số gợi ý về thiết kế bao gói trà xanh đóng chai như màu sắc bao gói, hình ảnh trên bao gói, chất liệu của bao gói và thông tin về sản phẩm trên bao gói nhằm thúc đẩy ý định mua của người tiêu dùng.

--------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Research on the influence of packaging on Vietnamese's intention to buy bottled green tea
Major: Marketing   Code: 9340101_MA
Postgraduate: NguyenThi Hanh          ID: NCS37.057MA
Instructor: Associate Professor Ph.D Pham Thi Huyen
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

(1) The thesis is conducted research in the new context in Vietnam for the field of research on the influence of packaging on the intention to buy bottled green tea. The theoretical research model showing the direct impact of the packaging attributes on the intention to buy bottled green tea, also shows the indirect effect through the mediating variable of perceived product quality.
(2) On the concept of elements of packaging and inheriting from previous studies, the author has added a number of observed variables to develop the scale. Additional observable variables for the  Color of the package, the image on the package, the size of the package.
(3) The thesis detects and measures the impact of 5 elements of packaging including: color, image, size, material, product information on Vietnamese's intention to buy bottled green tea. through direct and indirect effects through the mediated variable perceived quality of products.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

(1) The thesis determines and measures the impact of 5 attributes of the package: color, image, size, material, product information on the consumer’s intention to buy bottled green tea used through direct and indirect effects through the mediated variable perception of internal product quality. Research results show that only color and product information have a direct impact on the purchase intention of bottled green tea products. The color; the image; Packaging material; Product information have an indirect impact on consumer's intention to buy bottled green tea through the mediating variable of perceived internal product quality.
(2) The thesis has shown that consumers' intention to buy bottled green tea has differences in age, occupation, and living area
 (3) The thesis has proposed some suggestions on packaging design for bottled green tea such as packaging colors, images on packages, packaging materials and product information to promote purchase intention of consumers.